مقایسه نسخه های چک چاپ

             نرم افزاری سینا پردازش، پیشرو در ارائه و تولید نرم افزارهای کاربردی


امکانات نرم افزارچک چاپ
نسخه نمایشی و محدود اداری نسخه 6.1 اداری نسخه 7 نسخه پیشرفته

نسخه 8

نسخه سازمانی

نسخه 8.1

عدم محدودیت در ثبت چک و چاپ آن û ü ü ü ü
تعریف پارامتر سال در تاریخ به حروف و عدد با دو یا چهار رقم به صورت خودکار ü ü ü ü ü
درج خودکار سریال چک، تاریخ، مبلغ به حروف و مبلغ پرفراژ ü ü ü ü ü
امکان چاپ بر روی کلیه چک های فارسی با حروف لاتین و فارسی ü ü ü ü ü
امکان جداسازی ارقام سه رقم سه رقم مبلغ به عدد با کاراکترهای دلخواه ü ü ü ü ü
تبدیل خودکار مبلغ و تاریخ چک به حروف ü ü ü ü ü
امکان چاپ یا عدم چاپ کلیه پارامترهای چاپی بر روی چک ü ü ü ü ü
تعیین ورود چک داخل چاپگر از راست، چپ یا  وسط و بصورت افقی یا عمودی ü ü ü ü ü
امکان درج چهار متن ثابت و متغیر برروی چک یا رسید آن ü ü ü ü ü
امکان تعریف چند شیوه برای یک حساب بانکی ü ü ü ü ü
امکان درج آرم، یا امضا بر روی چک یا رسید آن ü ü ü ü ü
امکان تغییر قلم (نوع، رنگ، اندازه) در کلیه پارامترهای چاپی ü ü ü ü ü
امکان تعریف انواع حساب ها و دسته چک ü ü ü ü ü
امکان خط زدن عبارت حواله کرد با کارکترهای دلخواه ü ü ü ü ü
دارای پیغام هشدار در هنگامی که پنج برگ یا کمتر از برگ های دسته چک باقی مانده است ü ü ü ü ü
دارای پیغام هشدار وقتی که آخرین برگ چک صادره می گردد ü ü ü ü ü
مرتب سازی مطالب مندرج در جدول  گزارشات براساس عناوین ü ü ü ü ü
امکان نصب روی ویندوز 10 û û ü ü ü
دارای بانک اطلاعاتی با امکان جستجو براساس اطلاعات وارد شده ü ü ü ü ü
امکان تعریف کلمه عبور برای ورود به برنامه ü ü ü ü ü
چاپ معادل مبلغ چک به تومان به صورت خودکار و دلخواه ü ü ü ü ü
تعریف بازه زمانی برای نمایش دائمی رکوردهای ثبت شده ü ü ü ü ü
امکان پشتیبان گیری خودکار و دستی برای انتقال اطلاعات به یک کامپیوتر دیگر û ü ü ü ü
امکان صدور چک از دسته چکهایی که برای آنها حساب تعریف نشده باشد û û ü ü ü
امکان ذخیره شیوه های جدید دسته چک توسط کاربر بدون نیاز با واحد پشتیبانی û ü ü ü ü
امکان اتصال یک شیوه دلخواه به یک دسته چک û ü ü ü ü
تفکیک نمایش وضعیت چکها با رنگهای مختلف (در حال صدور، درجریان وصول، پاس شده، برگشتی و باطل شده) û û ü ü ü
امکان تهیه گزارش و چاپ از لیست چک های صادره ü û ü ü ü
درج خودکارروزهای هفته (شنبه ، یکشنبه ، …) بر روی چک یا رسید آن ü û ü ü ü
امکان چاپ بارکدبرروی چک یا رسید آن ü û û ü ü
امکان چاپ نگاتیو (معکوس) پارامترهای چاپی ü û ü ü ü
امکان تعریف شیوه های مختلف و دلخواه برای چاپ لیست های گزارشگیری û û ü ü ü
امکان تعریف شیوه های مختلف و دلخواه برای اسناد دریافت و پرداخت û û û ü ü
امکان تهیه گزارش از موجودی حسابها قبل و پس از وصول اسناد û û û ü ü
ثبت چک های دریافتی از مشتری با تفکیک رنگ وضعیت در لیست گزارش û û ü ü ü
دارای پیغام هشدار هنگام صدور چک در صورت کافی نبودن موجودی û û û ü ü
امکان تعریف کاربر برای ورود به برنامه با دسترسی خاص هر کدام û û û ü ü
امکان تعریف حسابهای مختلف (جاری، پس انداز، قرض الحسنه و …  ) û û ü ü ü
آگاهی از موجودی حسابها در هنگام صدور چک û û ü ü ü
اتصال روزهای هفته (شنبه، یکشنبه…) به تاریخ به حروف در صورت نیاز û û ü ü ü
اتصال متن کادر بابت به متن در وجه در هنگام صدور چک و در صورت نياز û û ü ü ü
امکان ارسال لیست های گزارشگیری به اکسل û û û ü ü
آگاهی از موجودی حسابها قبل و پس از وصول اسناد و چک ها û û û ü ü
مغایرت گیری به صورت دستی û û û ü ü
راس گیری چکهای دلخواه در بازه های مختلف زمانی از چک های ثبت شده و ثبت نشده û û û ü ü
امکان نصب و استفاده در کلیه ویندوزها û û û ü ü
امکان واگذاری و پاس چند چک بصورت گروهی به یک حساب دلخواه û û û ü ü
امکان استفاده چند کاربر از برنامه به صورت همزمان (در نسخه شبکه) û û û ü ü
امکان اسکن چکهای صادره و دریافتی و ذخیره آنها در بانک اطلاعاتی û û û ü ü
امکان نصب روی ویندوز 10 û û û ü ü
امکان تعریف شیوه های مختلف گزارشگیری در قسمت گردش حساب û û û ü ü
امکان تعریف حسابهای غیربانکی مانند صندوق، تنخواه گردان، هزینه، کارمزد بانک و … û û û ü ü
دارای بانک اطلاعاتی مشتریان همراه با امکان تهیه گردش حساب هر کدام û û û ü ü
امکان نصب و استفاده در ویندوزهای تحت دامین û û û ü ü
امکان نمایش و چاپ تاریخ به صورت شمسی و میلادی û û û ü ü
رسم نمودار از لیست گزارش چک های صادره û û û ü ü
یادآوری جهت نمایش چک های صادره و دریافتی در هنگام ورود به برنامه û û û ü ü
امکان ارسال کارشناس به محل مشتری در صورت نیاز برای نصب و آموزش û û û ü ü
دارای برنامه هشدار کسری موجودی حساب های بانکی û û û û ü
امکان چاپ رسید چک همراه با تصویر چک و آرشیو آن û û û û ü
امکان چاپ انواع چکهای ارزی و ریالی û û û û ü
امکان واگذاری چند چک به صورت يكجا به بانک يا مشتریان û û û û ü
امكان تهيه گزارش روزانه مديريتي بر اساس كليه حسابهاي بانكي û û û û ü
امکان ترازگیری از گردش حسابها بصورت دو ستونی یا چهار ستونی û û û û ü
امکان صدور انواع چکهای تضمینی با تاریخ و بدون تاریخ û û û û ü
امکان صدور انواع رسید چک، دستور پرداخت، تاییدیه چک و … با شماره سریال مخصوص به هر کدام û û û û ü
امکان استفاده از متنهای تکراری در رسید چک û û û û ü
امکان استفاده از چاپگرهای سوزنی و جوهر افشان û û û û ü
هزینه ارسال رایگان û û û û ü