فهرست
جستجو در سایت

۰۲۱-۸۸۸۰۶۸۸۸

ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

آئین نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی

آئین نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی
راهنمای مطالعه

استنادات به استناد مواد ۱۰۳،۲۰۱ و ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۲۴ و اصلاحات بعدی و

بندهای ۱۱ ۱۲ ، ۱۳ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۹۷ و ماده ۸ قانون تشکیل وزارت

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ١٣۶۴ و آئین نامه اجرائی آن مصوب سال ١٣۶۵ هیئت محترم وزیران و اصلاحات سال ١٣۶۶ آئین نامه

تأسیس درمانگاههای دندانپزشکی به شرح ذیل تدوین گردید.

آئین نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی1

فصل اول: تعاریف آئین نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی

ماده ۱: 

در این آئین نامه به اختصار به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت” ، به معاونت درمان دانشگاه دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

درمانی معاونت به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات آن کمیسیون قانونی به پروانه های بهره برداری (تأسیس) و مسئول فنی پروانه های قانونی ، به موسسین حقیقی یا حقوقی موسس” و به درمانگاه دندانپزشکی درمانگاه” گفته می شود.

ماده ۲ –

درمانگاه دندانپزشکی مؤسسه ای است که به منظور ارائه خدمات تشخیصی پیشگیری، درمان و امور توانبخشی بیماریهای دهان و فک و صورت بر اساس ضوابط مقررات و برابر این آئین نامه تأسیس می گردد.

ماده ۳-

دندانپزشک عمومی به شخصی اطلاق میگردد که دوره عمومی دندانپزشکی را در یکی از دانشگاههای معتبر داخل و یا خارج گذرانیده و موفق به اخذ مدرک دکتری و پروانه دائم دندانپزشکی از وزارت شده باشد.

ماده ۴-

دندانپزشک متخصص به شخصی اطلاق میگردد که دوره تخصصی دندانپزشکی را پس از اتمام دوره دندانپزشکی عمومی در یکی از دانشگاههای معتبر داخل و یا خارج گذرانیده و موفق به اخذ گواهینامه تخصصی مورد تائید وزارت شده باشد.

ماده ۵-

پرستار دندانپزشکی به شخصی اطلاق میگردد که دوره کاردانی پرستاری دندانپزشکی را در یکی از دانشگاههای معتبر داخل یا خارج گذرانیده و موفق به اخذ مدرک مورد تائید شده باشد.

ماده۶ –

کاردان بهداشت دهان به شخصی اطلاق میگردد که دوره کاردانی بهداشت دهان را در یکی ازدانشگاههای معتبر داخل یا خارج گذرانیده و موفق به اخذ مدرک کاردانی بهداشت دهان مورد تائید شده باشد.

ماده ۷

دستیار کنار دندانپزشک به شخصی اطلاق میشود که حداقل دارای مدرک دیپلم متوسطه بوده و دارای گواهی گذراندن دوره های مصوب در مراکز مورد تائید وزارت باشد.

ماده ۸

پروانه های بهره برداری (تاسیس) و مسئول فنی پروانه های قانونی هستند که از طریق معاونت پس از تصویب کمیسیون قانونی بعنوان مجوز فعالیت هر درمانگاه صادر می شوند.

فصل دوم: شرایط تأسیس و بهره برداری آئین نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی

(الف) شرایط متقاضیان تاسیس
ماده – اجازه تأسیس درمانگاه به اشخاص حقیقی و یا حقوقی پس از تصویب کمیسیون قانونی با شرایط ذیل داده می شود (۹۱) یک نفر دندانپزشک به تنهایی میتواند موسس باشد.

تبصره ۱ در صورت درخواست ۲ نفر یک نفر از آنها باید دندانپزشک باشد.
تبصره ۲ در صورت درخواست بیش از ۲ نفر نصف به علاوه یک نفر از آنها باید از فارغ التحصیلان گروه پزشکی یا دندانپزشکی (حداقل کارشناس یا بالاتر با عضویت حداقل یک نفر دندانپزشک باشد.

(۹-۲) اشخاص حقوقی متقاضی تاسیس درمانگاه، شرکتهای تعاونی خدمات بهداشتی درمانی و یا سایر شرکت ها می باشند که رعایت تبصره ۲ در آن ها الزامی است.

تبصره در موسسات خیریه عضویت حداقل یک نفر دندانپزشک الزامی است.

۹-۲-۱) به اشخاص حقیقی و هر شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی و اشخاص حقوقی دیگر بیش از یک پروانه بهره برداری تاسیس درمانگاه داده نمی شود. رعایت ضوابط مندرج در ماده ۳۹ این آیین نامه برای موسس الزامی است .

ب) شرایط بهره برداری آئین نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی

ماده ۱۰ جهت تاسیس بهره برداری و فعالیت درمانگاه باید به شرح ذیل اقدام گردد:

۱۰-۱) تسلیم درخواست به معاونت مربوطه به ضمیمه مدارک لازم
۱۰-۲) اخذ موافقت اصولی طبق ضوابط و مقررات مربوطه از معاونت
(۱۰۳) ارائه مدارک طبق ضوابط و زمان بندی ابلاغی شامل
۱۰-۲-۱- معرفی مکان وارائه نقشه و یا احداث ساختمان بر اساس ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت که باید به تائید کارشناسان معاونت درمان و بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه برسد.

۱۰-۲-۲- تائید اجرای نقشه ها توسط کارشناسان مذکور
-۱۰-۳-۲- ارائه لیست تجهیزات درمانگاه مطابق ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت
۴-٣-۱٠- تجهیز درمانگاه مطابق ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت و تائید تجهیزات توسط کارشناسان مذکور
۵-٣-۱۰ – ارائه لیست پرسنل فنی همراه مدارک لازم
– ۶-٣-١٠- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت یا اجاره نامه به شرط تملیک یا اجاره نامه رسمی یا عادی معتبر با پلاک ثبتی بهمراه تصویر مصدق سند مالکیت با رضایت نامه مالک با گواهی امضاء محضری
۱۰-۳-۷ – اعلام نام آدرس دقیق و ساعات فعالیت درمانگاه
-۱۰-۳-۸- اخذ پروانه های قانونی از معاونت
۱۰-۳-۹- آغاز فعالیت درمانگاه و اعلام شروع به کار به معاونت مربوطه

تبصره ۱ صدور موافقت اصولی و پروانه های قانونی پس از تائید صلاحیت متقاضیان تاسیس توسط کمیسیون قانونی با دانشگاه خواهد بود.

تبصره ۲- مدت اعتبار تمدید و لغو موافقت اصولی صادره بر اساس مفاد قرارداد تاسیس منعقده بین دانشگاه و موسس بوده و در صورت عدم امکان تکمیل مدارک در مدت مقرر در قرارداد تاسیس تمدید آن منوط به ارائه گزارش پیشرفت کار مورد تائید معاونت و تائید نهایی کمیسیون قانونی خواهد بود صدور موافقت اصولی مجوزی برای فعالیت درمانگاه نمی باشد و موافقت اصولی غیر قابل واگذاری به غیر است. تبصره – شروع هر گونه عملیات ساختمانی قبل از اخذ موافقت اصولی و تائید نقشه ها توسط معاونت های بهداشت و درمان ممنوع بوده و مسئولیت آن بر عهده متقاضیان می باشد.

تبصره ۱ شروع بکار و ارائه خدمات درمانی بدون اخذ پروانه های قانونی ممنوع است.
ماده ۱۱ محل و فضای فیزیکی و ساختمان و تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز درمانگاه بر اساس ضوابط این آئین نامه و ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت و سایر دستورالعملهای مربوطه باید قبل از شروع بکار درمانگاه توسط کارشناسان ذیربط معاونت مربوطه مورد بازرسی و ارزیابی و تائید قرار گیرد ، در غیراینصورت پروانه بهره برداری صادر نخواهد شد.

ماده ۱۲ ساعات فعالیت درمانگاه در ساعات صبح و عصر تا ساعت ۱۰ شب الزامی بوده و در صورت فعالیت شبانه روزی باید با حضور مسئول فنی فعالیت نماید.
ماده ۱۳ مسئول فنی بایستی دندانپزشک عمومی با متخصص باشد.
ماده ١۴ با توجه به لزوم حضور مسئول فنی در ساعات تعیین شده در درمانگاه مسئولین فنی نمی توانند در زمان تقبل مسئولیت فنی در محل دیگری شاغل باشند و پروانه همزمان با تصدی مسئولیت فنی برای آنان صادر نخواهد شد.

تبصره: در صورت فعالیت شبانه روزی درمانگاه معرفی حداقل ۳ نفر مسئول فنی الزامی است و مسئول فنی در هر حال نباید بیش از دو نوبت کاری در هر شبانه روز در درمانگاه شاغل باشد. پذیرش مسئولیت فنی شیفت های شب، شیفت های صبح و شب و یا عصر و شب به طور پیوسته نیز توسط یک نفر مجاز نمی باشد.

ماده ۱۵- بکارگیری کلیه دندانپزشکان و پرسنل فنی مستلزم رعایت قوانین جاری و دستور العمل ها و بخشنامه های وزارت می باشد.
ماده ١۶- رعایت فعالیت حداکثر دو نوبت کاری برای کلیه دندانپزشکان عمومی، متخصص و کادر فنی که در درمانگاه فعالیت میکنند الزامی است و اشتغال همزمان در سایر درمانگاهها و موسسات پزشکی و حرف وابسته مجاز نمی باشد.

 

فصل سوم: ضوابط پرسنلی

ماده ۱۷ هر درمانگاه باید حداقل پرسنل به شرح ذیل را دارا باشد. الف) معرفی ۴ نفر دندانپزشک در درمانگاههایی که در شیفتهای صبح و عصر فعالیت میکنندو نفر دندانپزشک در درمانگاههای شبانه روزی تبصره ۱ حضور حداقل ۲ نفر دندانپزشک در شیفتهای روزانه و ۱ نفر در شیفت شب الزامی است.

تبصره ۲ درمانگاه بایستی قبل از بکارگیری دندانپزشک مراتب را کتباً به همراه تصویر پروانه مطب دندانپزشک و اعلام همکاری ایشان به معاونت مربوطه اعلام نماید.

ب) یک نفر کاردان بهداشت دهان و پایک نفر پرستار دندانپزشک در هر شیفت کاری جمهوری است ایران ۵۰۰ مرسلی وزارت بهداشت درمان امور پستی دفتر وزیر (ج) یک نفر دستیار کنار دندانپزشک به ازای هر ۲ نفر دندانپزشک در هر شیفت کاری با مدرک حداقل دیپلم و داشتن گواهینامه مورد تائید وزارت تبصره – در صورت عدم وجود کاردان بهداشت دهان، پرستار دندانپزشکی و یا دستیار کنار دندانپزشک به تائید معاونت مربوطه به کارگیری فارغ التحصیلان دیگر گروه های پزشکی و یا بهیاران مادامیکه تعداد کاردان بهداشت دهان پرستار و دستیار کنار دندانپزشک در کشور به حد لازم نرسیده است بلامانع میباشد.

د -در صورت استفاده از دستگاههای رادیوگرافی خارج دهانی (پانورامیک سفالومتری و…) معرفی یک نفر متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت و یا متخصص رادیولوژی به عنوان مسئول فنی الزامی است. تبصره – در صورت انجام رادیوگرافی خارج دهانی ارائه گزارش توسط متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت و یا متخصص رادیولوژی الزامی است.

ه- یک نفر کاردان با مقاطع بالاتر رادیولوژی در صورت وجود دستگاههای رادیوگرافی خارج دهانی و یک نفر کاردان / کارشناس مدارک پزشکی بعنوان مسئول قسمت مدارک پزشکی و بایگانی

تبصره – در صورت عدم وجود فارغ التحصیلان مربوطه به تائید معاونت به کارگیری سایر رشته های پیرا پزشکی بلامانع میباشد.
ز- یک نفر مسئول پذیرش و اطلاعات
(ع) یک نفر خدمه دارای گواهی نامه بهداشت عمومی از آموزشگاههای اصناف دارای مجوز از معاونت بهداشتی در هر نوبت کاری
ط- در صورت وجود آبدارخانه وجود یک نفر آبدارچی دارای کارت بهداشت و گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی از آموزشگاههای اصناف دارای مجوز از معاونت بهداشتی

تبصره ۶ از بکارگیری آبدارچی جهت انجام امور نظافت جلوگیری بعمل آید. تبصره – رعایت آئین نامه اجرائی قانون اجازه تاسیس مطب در بکارگیری مسئول یا مسئولین فنی و دندانپزشکان درمانگاه الزامی است.

فصل چهارم ضوابط ساختمانی تجهیزاتی

ماده ۱۸ حداقل فضای مورد نیاز جهت تاسیس درمانگاه ۱۵۰ متر مربع میباشد که میتواند در یک و یا حداکثر دو واحد مجاور و یا دو طبقه متوالی احداث گردد.
ماده ۱۹ برای بهره برداری از درمانگاه حداقل تعداد ۵ یونیت و صندلی دندانپزشکی و متعلقات مربوطه الزامی است.
تبصره به ازای اضافه شدن هر یونیت ۲۰ متر مربع به مساحت درمانگاه اضافه می شود.

ماده ۲۰ فضای مورد نیاز شامل اتاقهای معاینه با در نظر گرفتن حداقل ۱۰ متر فضا برای هر یونیت و یک متر فضای مانور اتاق مدیریت و مسئول فنی اتاقک رادیولوژی سالن انتظار اطلاعات و پذیرش نگهداری مدارک پزشکی و بایگانی اتاق استریلیزاسیون آبدارخانه رختکن به تفکیک خانم ها و آقایان اتاقک تی شوئی و سرویسهای بهداشتی مجزا جهت بیماران و کارکنان میباشد.

تبصره ۱ – استانداردها نحوه تقسیم و متراژ هر یک از فضاها همچنین امکانات و چیدمان آنها در هر قسمت بر اساس ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت و مقررات این آیین نامه خواهد بود تبصره – درمانگاه بایستی امکانات لازم از قبیل آسانسور رمپ و جهت تردد و انتقال بیماران ناتوان توانخواهان و سالمندان و همچنین جای پارک ویلچر را دارا باشد.

تبصره ۲- در صورت شبانه روزی بودن درمانگاه وجود اتاق استراحت الزامی است.

تبصره – اتاق استریلیزاسیون باید دارای سینک شستشو و میز پکینگ بوده و تا سقف کاشی کاری شده و یا با سایر مصالح مشابه غیر متخلخل پوشیده شده باشد.

ماده ۲۱ یونیتها و سایر تجهیزات و مواد مصرفی برای اخذ مجوز تاسیس و بهره برداری از درمانگاه باید مطابق با ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت تهیه و مورد استفاده قرار گیرند.

ماده ۲۲ وجود حداقل یک دستگاه اتوکلاو حداقل ۱۷ لیتری کلاس B و یا تکنولوژی های بالاتر برای اخذ مجوز تاسیس و بهره برداری از درمانگاه تا هر ۵ یونیت) الزامی است.

تبصره – تعداد وحجم اتوکلاو مورد نیاز برابر ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت خواهد بود ماده ۲۳ وجود حداقل یک دستگاه رادیوگرافی پری اپیکال در درمانگاه الزامی است.
ماده ٢۴ استفاده از دستگاههای رادیوگرافی خارج دهانی (پانورامیک سفالومتری و….) و cbct باید مطابق با ضوابط سطح بندی بوده و بدون اخذ مجوز بخش رادیولوژی دهان و فک و صورت ممنوع است و در صورت تائید درخواست استفاده از این دستگاهها در درمانگاه رعایت ضوابط و استانداردهای حفاظتی موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه که با هماهنگی مرکز سلامت محیط و کار و سازمان انرژی اتمی ایران تدوین می شود و اخذ تائیدیه های لازم طبق ضوابط کمیسیون تبصره ماده ۴ قانون حفاظت در برابر اشعه الزامی است.

تبصره درمانگاه های دندانپزشکی موجود دارای پروانه بهره برداری در صورت درخواست بکارگیری دستگاههای رادیوگرافی خارج دهانی (پانورامیک سفالومتری و…) و cbct الزاما باید نسبت به ارائه درخواست افزایش بخش رادیولوژی فک و دهان و صورت و رعایت ضوابط فوق اقدام نمایند.

ماده ۲۵ تامین دارو تجهیزات و وسائل اورژانس شامل کپسول اکسیژن قفسه داروئی، ست احیاء و …. حتی المقدور الکتروشوک در درمانگاه الزامی است. تبصره ۱- استفاده از دستگاه الکتروشوک باید توسط افراد مجاز که دوره های خاص یا بازآموزی CPR را گذرانده و دارای گواهینامه معتبر از مراکز علمی مورد تائید وزارت باشند، صورت گیرد.

تبصره – وجود حداقل ۵ ست دندانپزشکی استریل یا یکبار مصرف آماده به ازای هر دندانپزشک فعال بر اساس رشته فعالیت در هر شیفت الزامی است.

تبصره – عایت اصول و استانداردهای زیست محیطی و کنترل عفونت و ایمنی بیماران و کارکنان در تامین و کاربرد مواد و وسایل ارائه خدمات بر اساس دستور العمل های مصوب الزامی است.
ماده ۲۹ انجام خدمات دندانپزشکی همراه با خدمات بیهوشی مستلزم رعایت ضوابط دستورالعمل پیوست می باشد.

فصل پنجم) ضوابط بهداشتی آئین نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی

ماده ۲۷ رعایت کامل ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت دستور العمل کنترل عفونت و نیز ضوابط بهداشتی به شرح ذیل ضروری است:

۱ – کف کلیه قسمت های ساختمان بایستی سالم با دوام قابل شستشو غیر قابل نفوذ به آب بدون ترک خوردگی از جنس مقاوم و بدون خلل و فرج و قابل گندزدایی باشد.
۲- دیوارها باید از جنس مقاوم، غیر قابل نفوذ به آب قابل شستشو بدون درز و شکاف تمیز و دارای قرنیز به ارتفاع حداقل ۱۰ سانتی متر باشد.
تبصره – دیوار اتاق استریلیزاسیون باید تا سقف کاشیکاری باشد.

سقف کلیه قسمت ها بایستی سالم فاقد شکستگی و ترک خوردگی تمیز و به رنگ روشن باشد. درب و پنجره ها باید سالم و پنجره های باز شو مجهز به توری سیمی ضد زنگ باشد. به وجود سیستم سرمایش و گرمایش بگونه ای که ضمن فراهم نمودن برودت و حرارت قادر به تهویه نیز بوده. تا از آلودگی های هوای داخل ساختمان جلوگیری شود.

آب مصرفی باید از شبکه عمومی آب آشامیدنی شهر روستا مورد تائید مقامات بهداشتی تامین و در مناطقی که فاقد شبکه عمومی میباشند از شبکه خصوصی آب با رعایت استانداردهای آب آشامیدنی کشور استفاده شود و همچنین حتی المقدور دارای مخزن ذخیره آب به میزان کافی بوده و کنترل های بهداشتی در مورد آنها صورت گیرد.

 سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب از نظر فنی و بهداشتی به گونه ای باشد که سطوح خاک ، آبهای سطحی و زیرزمینی را آلوده نکند بند پایان و جوندگان به آن دسترسی نداشته باشند متعفن و بد منظره نباشد و خروجی فاضلاب با استانداردهای محیط زیست وضوابط و دستور العملهای ارسالی وزارت مطابقت داشته و مورد تایید معاونت بهداشتی باشد ضمن اینکه دفع فاضلاب یونیتهای دندانپزشکی بایستی به روش بهداشتی و بالوله کشی مناسب صورت پذیرد.

دفع پسماندهای پزشکی ویژه مطابق با ضوابط و روشهای مدیریت اجرائی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته مصوبه شماره ۱۵۸۷۱ ات ٣٨۴۵٩ک مورخ ۸۷/۲/۸ هیئت وزیران و دستور العمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی شماره ۶/٣٢۵۶٧ ب س مورخ ۸۷/۶/۲ و کلیه بخشنامه های صادره از مرکز سلامت محیط و کار در خصوص چگونگی تفکیک جمع آوری و نگهداری و دفع پسماندها الزامی است. – جمع آوری آمالگام اضافی در داخل ظروف حاوی ماده ثبوت در بسته و دفع آن به روش بهداشتی و مناسب ضروری است.

۱۰- زباله دان باید به تعداد کافی از جنس مقاوم قابل شستشو و ضد عفونی کردن و ضد زنگ با درپوش و پدال وکیسه مناسب در درمانگاه موجود باشد.
۱۱ – تمهیدات لازم برای جلوگیری از وجود ورود نشو و نمای حشرات و جوندگان در درمنگاه به عمل آید.

۱۲ – وجود گندزدای مناسب جهت گندزدائی سطوح الزامی است و کلیه قسمت ها به طور مرتب نظافت و در موارد ضروری محلهای آلودگی بایستی گند زدانی شود.

۱۳ – صندلی ها و مبل های اتاقها بدون درز و پارگی تمیز و با روکش غیر پارچه ای و قابل شستشو بوده. همچنین میزها و قفسه ها بایستی سالم تمیز و رنگ آمیزی شده باشد.

١۴ – وجود اتاقک تی شوئی با حداقل متراژ ۱/۵ متر مربع با کف مقاوم ، قابل شستشو ، کاشیکاری یا سرامیک تا زیر سقف مجهز به شیر مخلوط آب گرم و سرد و تی آویز و حوضچه دارای کفشوی فاضلاب رو با عمق ۶۰ cm تهویه مجزا و قفسه مواد گندزدا و پاک کننده یا استفاده از تی شوی پرتابل با در نظر گرفتن فضای مناسب برای نگهداری تی شوی .

۱۵ – رعایت ضوابط بهداشتی برای سرویسهای بهداشتی کارکنان و بیماران به طوریکه روشویی ها حتی المقدور بدون پایه با دیوار اطراف کاشی کاری شده و با شیر دستشوئی از نوع آرنجی یا پدالی یا خودکار اتوماتیک باشد و سرویسهای بهداشتی نزدیک به ورودی سالن انتظار با کف و دیوار کاشی کاری شده سقف سالم و مقاوم با رنگ روشن قابل شستشو و ضد عفونی نمودن مجهز به آب گرم و سرد، صابون مایع حوله کاغذی هواکش مناسب کاسه توالت سالم و بدون ترک خوردگی مجهز به شترگلو و دارای فلاش تانک باشد.

۱۶ – در نظر گرفتن سرویسهای بهداشتی مجزا برای پرسنل و مراجعین به تعداد مناسب .

۱۷- تأمین وسایل سیستم اطفاء حریق مرکزی و یا حداقل یک کپسول و کیلوگرمی برای هر ۵۰ متر مربع ، همراه با هشدار دهنده حریق مناسب .
۱۸ – تأمین نور و تهویه مناسب .
۱۹ – شیب کف کلیه اتاقهایی که دارای کف شوی بوده و شستشو میشود باید به سمت کف شوی باشد.

۲۰ – رعایت ضوابط بهداشتی در آبدارخانه در صورت وجود)
۲۱ – رعایت ضوابط بهداشتی در اتاق استریلیزاسیون
۲۲ – استفاده از وسایل حفاظت فردی دستکش لاتکس یکبار مصرف عینک محافظ یا شیلد ماسک و…) تبصره ۱ مصرف مجدد وسایل یکبار مصرف نظیر ساکشن دستکش لیوان برس پولیش دندان و لوله پلاستیکی یکبار مصرف روی پوار هوا ممنوع است. همچنین استفاده از یک کارپول برای بیش از یک بیمار مجاز نیست و نیز فرز برای هر بیمار باید تعویض و استریل گردد.

تبصره ۲ بعد از اتمام کار هر بیمار تمیز نمودن قسمت هایی از یونیت که در ارتباط با بیمار و دندانپزشک بوده نظیر پوار آب و هوا دسته چراغ دسته صندلی و کراش وار با محلول ضد عفونی کننده استاندارد ضروری است.
تبصره ۲- کلیه قالبهای تهیه شده در مطب های دندانپزشکی قبل از ارسال به لابراتوار با گچ گیری لازم است شستشو و با ماده ضد عفونی استاندارد و مجددا شستشو شوند.

-۲۳ تشکیل پرونده های پزشکی ) معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کلیه شاغلین

٢۴ – تامین برق اضطراری برای فعالیت حداقل یک یونیت دندانپزشکی در مواقع لزوم

تبصره – منبع مولد برق اضطراری باید به گونه ای باشد که تولید آلودگی صوتی ننماید.
٢۵ – وجود دستور العمل اورژانس به منظور مقابله با سوانح در شرایط اضطراری
٢۶ – رعایت قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در درمانگاه
۲۷ با توجه به فقدان علائم بالینی در دوره کمون یا دوره پنجره بسیاری از بیماریهای عفونی و قابل انتقال ویرال (نظیر هیائیت و ایدز وعدم امکان تشخیص قطعی در مورد این بیماران و از طرفی امکان انتقال آسان بیماریهای فوق در این درمانگاهها رعایت کلیه اصول کنترل عفونت در مورد بیماران بر اساس ضوابط و
استانداردها و دستورالعمل های صادره از وزارت الزامی است.

۲۸ – رعایت کلیه اصول بهداشت محیط و حرفه ای بر اساس آخرین ضوابط و دستور العملهای ابلاغی از وزارت الزامی است.

آئین نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی3

فصل ششم وظایف موسس:

ماده ۲۸ اهم وظایف موسس بشرح ذیل می باشد.

۱ معرفی مسئول فنی برای درمانگاه جهت تمام نوبت های کاری .
تبصره ۱ – در صورت استعفایا پایان مدت قرارداد مسئول فنی موسس میتواند تعویض وی را با معرفی فرد واجد شرایط درخواست نماید و رعایت شرایط مندرج در ماده های ۴۶ و ۴٧ این آئین نامه در این خصوص الزامی است.
تبصره ۲ حداقل مدت قرارداد مسئول فنی یکسال است و در صورت پایان مدت قرارداد نیازی به استعفای مسئول فنی نیست.
۲- معرفی پرسنل شاغل در درمانگاه به معاونت بر اساس ضوابط این آئین نامه و ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت اخذ تائیدیه از معاونت مربوطه مبنی بر عدم ممنوعیت قانونی اشتغال در درمانگاه برای کلیه دندانپزشکان عمومی و متخصص که در درمانگاه فعالیت می کنند.

تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و داروئی و غیره بر اساس دستورالعملهای مربوط ه رعایت کلیه ضوابط مقررات، دستور العملها و تعرفه های مصوب مراجع ذیصلاح قانونی اجرای نظرات و پیشنهادات مسئولین فنی درمانگاه در امور دندانپزشکی و فنی بر اساس ضوابط مربوطه برنامه ریزی و سازماندهی مناسب درمانگاه جهت ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت بیماران و رعایت منشور حقوق بیماران نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوطه رفع نواقص و ایرادات درمانگاه که توسط کارشناسان وزارت و یا معاونت یا مسئولین فنی مربوطه اعلام می گردد. در مدتی که تعیین می شود.

فصل هفتم ) وظایف مسئولین فنی:

ماده ۲۹ مسئول فنی وظیفه نظارت و کنترل اعمال درمانی را داشته در برابر مراجع قانونی پاسخگو بوده و اهم وظایف وی به شرح ذیل می باشد.
تبصره مسئولیت مسئول فنی در قبال مراجع قانونی ناقی مسولیت فرد مرتکب نخواهد بود

۱ حضور فعال در نوبت های کاری مندرج در پروانه مسئولیت فنی و قبول مسئولیتهای مربوطه نظارت بر نحوه پذیرش و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی توسط دندانپزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان درمانگاه و دادن تذکرات لازم به آنان در جهت اجرای وظایف مربوطه بررسی و تائید صلاحیت کارکنان فنی شاغل در درمانگاه بر اساس اصول این آئین نامه و ضوابط قانونی
مربوطه تهیه و تنظیم برنامه کاری قسمتهای مختلف درمانگاه و نظارت بر انجام خدمات درمانی در ساعات تعیین شده.

۶- ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی و فوریتهای پزشکی درمانگاه

نظارت بر تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده های پزشکی کلیه بیماران مراجعه کننده به درمانگاه و بررسی شرح حال و دستورهای پزشکی مندرج در آن و تذکر به مسئولین مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی وفنی.
نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و دستور العمل های مصوب تهیه و تنظیم لیست اعمال انجام شده در درمانگاه و گزارشهای مربوط به سایر فعالیتهای درمانگاه هر ۳ ماه یکبار و ارسال آن به معاونت مربوطه

۱۰ – گزارش بیماریهای واگیر و غیرواگیر که فهرست آنها توسط وزارت یا معاونت تعیین و اعلام می گردد با
رعایت اصل امانتداری به مراجع قانونی ذیربط .

۱۱ ابلاغ تذکرات فنی لازم به موسس درمانگاه و پیگیری اقدامات اجرائی و در صورت تخطی موسس اعلام مراتب به معاونت ذیربط ۱۲ رعایت و اعمال کلیه قوانین و مقررات و دستورالعملهای وزارت و موازین علمی و فنی ، اسلامی و اخلاقی در درمانگاه

فصل هشتم سایر مقررات آئین نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی:

ماده ۲۰ پروانه بهره برداری تاسیس) درمانگاه برای مدت ۵ سال صادر خواهد شد و تمدید آن منوط به رعایت ضوابط موضوع این آئین نامه و سایر دستورالعمل های وزارت خواهد بود.
ماده ۲۱ رعایت آئین نامه اجرائی قانون طرح انطباق و موازین اسلامی اخلاقی شئونات حرفه ای در این درمانگاهها الزامی است.

ماده ۲۲ شاغلین رشته های دندانپزشکی و پیراپزشکی درمانگاه موظف به رعایت قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی میباشند و تمدید پروانه های قانونی منوط به رعایت قانون مذکور و سایر ضوابط وزارت میباشد.

ماده ۳۳ بکارگیری هر گونه فناوری جدید درمانی دندانپزشکی تجهیزات روش درمان که در درمانهای فعلی یا کلاسیک تعریف نشده است برابر ضوابط و استاندارهای مصوب وزارت خواهد بود.

ماده ۲۴ درمانگاههای عمومی و یا بیمارستانها در صورت وجود بخش دندانپزشکی مجاز به داشتن حداکثر ۴ یونیت و متعلقات دندانپزشکی میباشند.

ماده ۳۵ مطابق ماده ۱۲ آئین نامه اجرائی ماده ۸ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۹۵ هیات وزیران مراکز و موسسات پزشکی غیر دولتی حق استفاده از پزشکان و کارکنان شاغل در بخش دولتی را در ساعات اداری ندارند و باید در زمان بکارگیری کارکنان این امر را ملحوظ نمایند و در صورتیکه به هر طریق واقف شدند از ادامه کار افراد مزبور در ساعات اداری جلوگیری نموده و مراتب را به واحد محل کار کارمند اطلاع دهند در غیر اینصورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

لذا درمانگاه موظف به اجرای ضوابط مذکور میباشد و در صورت تخطی از این امر و با توجه به اختیارات حاصل از بندهای ۱۲ و ۱۳ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تخلف موجب لغو موقت پروانه بهره برداری (تاسیس) درمانگاه برای مدت سه ماه و در صورت تکرار موجب لغو دائم پروانه تاسیس بهره برداری توسط کمیسیون تشخیص امور پزشکی خواهد بود.

ماده ۳۶ نصب تابلوی دندانپزشکان با ذکر مشخصات کامل در محل ورودی درمانگاه و اتاق های مربوطه الزامی است و استانداردهای مربوط به تابلو مهر سرنسخه کارت ویزیت و تبلیغات، باید منطبق با مقررات وضوابط مراجع ذی صلاح قانونی رعایت گردد.

ماده ۳۷ محتوای پرونده بیماران باید بر اساس کوریکولوم آموزشی دانشکده های دندانپزشکی کشور باشد. ماده ۲۸ نگهداری پرونده های دندانپزشکی به صورت دستی یا رایانه ای تابع ضوابط و مقررات حفظ و نگهداری اسناد خواهد بود.

ماده ۲۹ صرفاً کسانی بعنوان موسس برسمیت شناخته میشوند که طبق ضوابط این آئین نامه و سایر مقررات قانونی مربوطه صلاحیت آنان به تصویب کمیسیون قانونی امور پزشکی رسیده و به نام آنان پروانه بهره برداری تاسیس صادر شده باشد.

ماده ۴۰ مطابق مواد ۱ و ۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۲۴ و اصلاحات بعدی آن ایجاد هر نوع موسسه پزشکی از جمله درمانگاه مستلزم اخذ پروانه مخصوص از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده و واگذاری به غیر و استفاده از پروانه دیگری جرم و مستلزم مجازات جزائی و تعطیل موسسه توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.

ماده ۴١ با توجه به ماده ۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی موسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن با اتکای پروانه اشخاص ذیصلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یکسال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه را حتی به نام دیگری نخواهد داشت.

شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات قانونی محکوم خواهند شد. لنادر تمام ساعات فعالیت درمانگاه مسئول فنی مربوطه باید در درمانگاه حضور فعال داشته و به وظایف خودعمل نماید در غیر اینصورت ضوابط مذکور توسط وزارت اعمال خواهد شد.

ماده ۴٢ رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت در تاسیس و بهره برداری از درمانگاه و ادامه فعالیت درمانگاه های موجود الزامی است.
تبصره حدود فعالیتهای درمانی درمانگاه و محدوده عمل پرسنل درمانی بر اساس قوانین، مقررات استانداردها و دستور العملهای وزارت می باشد.

ماده ۴٣- در صورتیکه مؤسس قصد انحلال درمانگاه را داشته باشد مراتب بایستی کتباً سه ماه قبل از هرگونه اقدام با ذکر دلایل و مستندات به معاونت مربوطه اعلام گردد.

تبصره در صورت تعطیل یا انحلال درمانگاه وزارت، هیچگونه مسئولیتی در قبال اشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد.

ماده ۴۴- در صورت درخواست تعطیلی موقت درمانگاه موسس باید دلایل درخواست تعطیلی خود را حداقل ۳ ماه قبل با اطلاع کتبی به مسئول فنی و قید زمان به معاونت مربوطه اعلام نماید و حداکثر زمان تعطیلی نباید از ۶ ماه بیشتر باشد.

تبصره – موسس موظف به جلوگیری از اختلال در درمان بیماران مدت دار ارتودنسی و… میباشد.

ماده ۴۵ در صورت فوت و یا از کار افتادگی موسس یا مسئولین فنی به شرح ذیل اقدام خواهد گردید:

الف) در صورتیکه موسس فوت نماید وارث یاوراث قانونی متوفی میباید در یک مهلت حداکثر دو ساله و به محض اخذ گواهی انحصار وراثت ، فرد افراد واجد شرایطی را بعنوان جانشین ( موسس ) معرفی نماید که پس از تائید صلاحیت فرد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی پروانه بهره برداری (تاسیس جدید درمانگاه بنام وی صادر خواهد شد و در این مدت مسئول فنی درمانگاه با موافقت وراث قانونی میتواند درمانگاه را اداره نماید.

ب) در صورتیکه موسس به علت از کار افتادگی قادر به اداره درمانگاه نباشد خود او یا قیم وی باید در یک مهلت؟ ماهه نسبت به معرفی فرد افراد واجد شرایط دیگری بعنوان جانشین (موسس) اقدام نماید تا پس از تائید صلاحیت فرد افراد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی پروانه بهره برداری (تاسیس بنام وی صادر گردد.

ج) در صورتیکه درمانگاه توسط اشخاص حقوقی تأسیس شده باشد و یکی از موسسان فوت نماید و یا بهر علت قادر به انجام وظایف خود نباشد فرد از کار افتاده و یا وراث باقیم قانونی متوفی باید در یک مهلت حداکثر دو ساله نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام و فرد واجد شرایط دیگری را بعنوان جانشین وی معرفی نمایند تا پس از تأیید صلاحیت پروانه تاسیس بهره برداری با ترکیب جدید صادر گردد.

د) در صورتی که مسئول فنی درمانگاه فوت نماید، موسس باید حداکثر ظرف یک هفته، فرد واجد شرایط دیگری را بعنوان جانشین معرفی نماید تا پس از تأیید صلاحیت فرد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی، پروانه مسئول فنی جدید صادر گردد در صورتیکه موسس و مسئول فنی یک فرد واحد باشد ، وراث یا نماینده قانونی وی می بایست مطابق مفاد این بند عمل نمایند.

تبصره – تا زمان صدور پروانه مسئول فنی جدید توسط کمیسیون قانونی، فرد واجد شرایط، تصدی مسئولیت فنی درمانگاه را موقتا بعهده دارد.

ماده ۴۶- در صورتیکه مسئول فنی نخواهد بکار ادامه دهد باید سه ماه قبل مراتب را بطور کتبی به مؤسس و معاونت مربوطه اعلام نماید در ظرف این مدت مؤسس موظف است نسبت به معرفی مسئول فنی جایگزین اقدام نموده تا پس از تصویب و تأیید صلاحیت وی توسط کمیسیون قانونی پروانه مسئول فنی جدید صادر گردد.

تبصره ۱- در صورت ترک درمانگاه توسط مسئول فنی و عدم انجام وظایف مندرج در این آئین نامه بدون هماهنگی و رعایت مقررات لازم کلیه مسئولیتهای قانونی درمانگاه تا زمان تعیین تکلیف مسئول فنی جدید به عهده وی خواهد بود و موضوع از طریق معاونت مربوطه به کمیسیون قانونی وزارت بهداشت منعکس شده تا در طی این مدت از صدور پروانه جدید برای وی جلوگیری شود.

تبصره ۲- موضوع ترک مسول فنی باید بلافاصله توسط موسس به معاونت مربوطه بصورت کتبی گزارش گردد.

ماده ۴۷ در صورتیکه مسئول فنی نتواند به هر علت در ساعات تعیین شده در درمانگاه حاضر شود، ضمن هماهنگی با سایر مسئولان فنى مسئول فنی دیگر همان درمانگاه و یا دندانپزشک واجد شرایط دیگری با تایید موسس حداکثر تا ۳ ماه میتواند وظایف وی را موقتا انجام دهد و چنانچه مدت معذوریت بیش از ۳ ماه باشد باید توسط موسس جانشین واجد شرایط دیگری بجای وی به معاونت ذیربط معرفی شده پروانه مسئولیت فنی اخذ شود.

تبصره – بدیهی است تا زمان تایید صلاحیت مسئول فنی جدید دندانپزشک معرفی شده جانشین مسئولیت انجام کلیه وظایف مسئول فنی و پاسخگوئی به مراجع ذی صلاح را به عهده خواهد داشت.

ماده ۴٨ حضور مسئول فنی در اوقات تعیین شده در درمانگاه الزامی است و در غیاب وی دندانپزشک حاضر در درمانگاه با تکمیل فرم مخصوصی که توسط اداره امور پروانه ها تنظیم و ابلاغ شده است. کلیه مسئولیتهای مسئول فنی را به عهده خواهد داشت و در هر صورت پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح به عهده مسئول فنی خواهد بود.

ماده ۴۹ موسس در صورت تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی میتواند با ارائه مستندات و مدارک، تعویض وی را درخواست نماید و در صورت احراز تخلف توسط کمیسیون قانونی باید فرد واجد شرایطی را معرفی کند. تا پس از تائید کمیسیون قانونی پروانه مسئولیت فنی دریافت نماید.

تبصره در صورت احراز تخلف مسئول فنی نیازی به اخذ استعفای ایشان نیست.

ماده ۵۰ هرگونه تغییرات در فضای فیزیکی درمانگاهها بایستی با تأئید معاونت مربوطه و مطابق با ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت باشد.

ماده ۵۱ هر گونه تغییر و جابجایی کارکنان فنی درمانگاه باید با اطلاع معاونت ذیربط صورت گیرد.
ماده ۵۲ مؤسس یا مؤسسین / مسئول فنی موظفند ضوابط و استانداردهای مصوب را رعایت نمایند ماده ۵۳ نصب پروانه های قانونی و تعرفه های مصوب مراجع قانونی ذیصلاح در محلی که کاملاً قابل رؤیت برای عموم مراجعین باشد الزامی است.

ماده ۵۴ – کسب اطلاع و اجرای قوانین و مقررات و ضوابط ناشی از قوانین و دستور العملهای مربوطه حسب مورد از وظایف موسسین و مسئولین فنی درمانگاه میباشد که از طرق مقتضی باید به آنها دسترسی یابند … ماده ۵۵ کنترل و نظارت بر این درمانگاهها در سراسر کشور بر عهده کارشناسان وزارت و معاونت مربوطه می باشد و موسس و مسئولان فنی این درمانگاهها موظفند اطلاعات مورد نیاز کارشناسان را در اختیار آنان قرار دهند.

ماده ۵۶ کلیه درمانگاههای موجود مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه و با هماهنگی معاونت ذیربط وضعیت خود را از نظر شرح وظایف موسس ومسئولین فنی ضوابط بهداشتی به استثنای موارد مربوط به ساختار فیزیکی ساختمان پرسنلی و قوانین موجو با شرایط وضوابط مندرج در این آیین نامه تطبیق دهند.

تبصره – هرگونه تغییر در موسسین یا مکان درمانگاه باید بر اساس مفاد این آئین نامه و با تائید کمیسیون قانونی صورت پذیرد.
ماده ۵۷ در صورت ابلاغ ضوابط اعتبار بخشی موسس و مسئول فنی موظف به اجرا و رعایت الزامات قانونی مربوطه خواهند بود.

فصل نهم: تخلفات آئین نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی

ماده ۵۸ در صورتیکه مؤسس یا مسئول مسئولین فنی درمانگاه از ضوابط و مقررات مربوط به الزامات ووظائف خود که در این آئین نامه پیش بینی شده تخلف نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شد.

الف – بار اول تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط وزارت و معاونت های ذیربط

ب –  بار دوم اخطار کتبی توسط وزارت یا معاونتهای مربوطه حداقل به فاصله یک ماه از اخطار شفاهی قبلی
ج – بارسوم اخطار کتبی توسط وزارت یا معاونتهای مربوطه به فاصله یک ماه از اخطار کتبی قبلی د در صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات قبلی اعم از شفاهی و کتبی ، چنانچه اعمال انجام شده در قالب قانون تعزیزات حکومتی (در امور بهداشتی و درمانی ) مصوب سال ١٣۶٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد موضوع به کمیسیون ماده ۱۱ قانون یاد شده و در سایر موارد به محاکم ذیصلاح قانونی احاله خواهد شد.

تبصره ۱ – روش اجرای تصمیمات نهایی کمیسیون مذکور و آراء صادره از سوی مراجع قضائی اعم از تعطیل موقت یا دائم مؤسسه ابطال پروانه و… در کمیسیون قانونی مطرح و برای اقدام به واحد های ذیربط ابلاغ می گردد.

تبصره – لغو دائم پروانه بهره برداری (تاسیس) پس از رای کمیسیون قانونی باید به تائید وزیر بهداشت. درمان و آموزش پزشکی برسد.

تبصره – در مواردیکه عملکرد درمانگاه خلاف ضوابط و مقررات قانونی بوده و موجب ورود خسارات جسمانی و روانی غیر قابل جبران به تشخیص و تائید مراجع ذیصلاح قانونی گردد با تنفیذ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بدون اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای الف ب ج و د در کمیسیون قانونی طرح گردیده و بارای کمیسیون پروانه درمانگاه قابل لغو موقت یا دائم خواهد بود.

این آئین نامه در ۵۸ ماده و ۴۵ تبصره تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

دستور العمل ارائه خدمات دندانپزشکی همراه با خدمات بیهوشی (sedation پایش ، بیهوشی و در درمانگاه های دندانپزشکی مراکز جراحی محدود و درمانگاههای دارای بخش دندانپزشکی ، بیمارستان ها و دانشکده های دندانپزشکی

ماده ۱ به موجب این دستور العمل و مشروط به رعایت کلیه ضوابط قید شده انجام خدمات دندانپزشکی همراه با خدمات بیهوشی در درمانگاهها مراکز جراحی محدود و بیمارستانها قابل انجام خواهد بود.

ماده ۲ به جهت اختصار در این دستور العمل به خدمات دندانپزشکی همراه با خدمات بیهوشی (sedation پایش، بیهوشی و…) خدمات همراه با بیهوشی گفته میشود.

ماده – سطوح امکان انجام خدمات خدمات همراه با بیهوشی در ۳ سطح ذیل انجام خواهد شد.
-درمانگاه های دندانپزشکی، درمانگاههای عمومی دارای بخش دندانپزشکی و دانشکده های دندانپزشکی
– مراکز جراحی محدود دارای بخش دندانپزشکی
بیمارستان ها
تبصره ۱ دانشکده های دندانپزشکی میتوانند در صورت اخذ مجوزهای لازم و معرفی مسئول فنی و رعایت کلیه ضوابط خدمات بیهوشی را ارائه نمایند.

تبصره ۲ انجام خدمات همراه با بیهوشی تحت هر عنوان (Sedation و….) در مطب های دندانپزشکی ممنوع می باشد.

ماده ۳ با توجه به اهمیت انتخاب دقیق بیماران برای دریافت خدمات همراه با بیهوشی رعایت نکات ذیل الزامی است.

۱ – کلیه افرادی که قادر به تحمل درد نیستند، همکاری لازم را جهت ارائه خدمات به عمل نمی آورند و یا متقاضی دریافت این خدمات هستند میتوانند از این خدمات استفاده نمایند.
۲ – اخذ درخواست و رضایت فرد و یا قیم قانونی او ضروری است.

بیمارانی در درمانگاه و مرکز جراحی محدود خدمات میگیرند که بیماری همراه نداشته و جهت کنترل بیماری نیاز به بستری شدن و مشاوره های تخصصی ندارند و بیمار همان روز مرخص میشود.

در صورت نیاز به بستری شدن بیش از ۲۴ ساعت بیماران باید در بیمارستان این خدمات را دریافت نمایند. تبصره ۱ کلیه بیمارانی که نیاز به دریافت جراحی های وسیع و بستری شدن پس از آن را دارند باید در بیمارستان این خدمات را دریافت نمایند.

تبصره ۲ طبق ضوابط پذیرش بیمار در مراکز جراحی محدود در این مراکز نیز بیمارانی باید تحت خدمات همراه با بیهوشی قرار گیرند که احتمال خطر حین و بعد از عمل روی آنان حداقل ممکن باشد. بیمارانی که به دلیل داشتن بیماری همراه ریسک عمل جراحی در آنها بالاست نباید در این مراکز پذیرفته شوند.

تبصره ۲ در صورت انجام خدمات همراه با بیهوشی در دانشکده های دندانپزشکی، باید کلیه امکانات مرکز جراحی محدود در آنها وجود داشته و مورد تائید معاونت درمان دانشگاه مربوطه قرار گرفته باشد.

انجام کلیه مشاوره های لازم به صلاحدید دندانپزشک و متخصص بیهوشی قبل از خدمات بیهوشی برای کلیه بیماران الزامی است.

ماده ۵ انجام کلیه خدمات دندانپزشکی به جز جراحی های وسیع که نیاز به بستری کردن بیمار دارند همراه با خدمات بیهوشی در درمانگاه بلامانع می باشد.

ماده ۱ افراد ذیل همراه با دندانپزشک می بایست جهت انجام کلیه خدمات بیهوشی در موسسه حضور داشته و در ارائه خدمت بیهوشی مشارکت فعال داشته باشند
متخصص بیهوشی
– حداقل یک نفر کاردان یا مقاطع بالاتر به عنوان دستیار متخصص بیهوشی به ازای هر بیمار حداقل یک نفر پرستار جهت ارائه خدمات ریکاوری
تبصره ۱ انتخاب روش و انجام خدمات بیهوشی باید الزاما توسط متخصص بیهوشی صورت پذیرد. تبصره ۲: حضور متخصص بیهوشی از زمان شروع بیهوشی تا پایان ریکاوری ضروری می باشد.

تبصره : معرفی یک نفر متخصص جراحی دهان و فک و صورت به عنوان مشاور الزامی است.
تبصره : گذراندن دوره های مصوب وزارت بهداشت برای دندانپزشکان این مراکز به جز متخصصین دهان و فک و صورت و متخصصین دندانپزشکی اطفال الزامی است.
تبصره : رعایت کلیه ضوابط مربوط به خدمات بیهوشی الزامی است

ماده ۷ فضای فیزیکی شامل شرایط ذیل می باشد. حداقل ۵۰ متر فضای جداگانه تجهیز شده شامل اتاق انجام خدمات دندانپزشکی تحت بیهوشی و اتاق
PACU فضای انجام خدمات بیهوشی مطابق آئین نامه های موجود باید قابل شستشو و ضد عفونی باشد. درب ها راهروها و آسانسور در صورت استقرار در طبقات غیر از همکف می بایست به نحوی تعبیه شود که برانکار به سهولت و سرعت قابل جابجایی بین نقاط مختلف مرکز و خارج از آن باشد.

تبصره امکانات ریکاوری باید بر اساس تعداد بیماران پذیرش شده فراهم باشد ماده ۸ تجهیزات لازم برای انجام این خدمات مطابق با تجهیزات مرکز جراحی محدود بوده و شامل موارد ذیل می باشد.

– تجهیزات پایش شامل
EKG-
تجهیزات پایش درصد اشباع اکسیژن خون (pulse-oxymetery)
– تجهیزات لازم جهت پایش دی اکسید کربن انتهای بازدمی (Capnography)
Cardiac Defibrillator –
ماشین بیهوشی استاندارد

با تجهیزات لازم برای برقراری راه هوایی و اکسیژن درمانی
به پمپ انفوزیون وریدی برانکارد PACU باید قابلیت تغییر به وضعیت های (position ) مختلف و حمل کپسول اکسیژن را دارا
باشد.
ترالی تجهیزات و داروهای احیاء قلبی ریوی (CPR) مطابق آئین نامه های وزارت متبوع ساکشن برای تیم جراحی و بیهوشی به صورت جداگانه و با قدرت کافی ماده ۹ رعایت سایر الزامات و مقررات به شرح ذیل الزامی است.

۱- تکمیل فرم تقاضا همراه با اخذ رضایتنامه از بیماریا قیم قانونی جهت انجام خدمات بیهوشی الزامی است.
-۲- تشکیل پرونده جداگانه جهت انجام خدمات بیهوشی وذکر گزارش و امضاء توسط متخصص بیهوشی الزامی است.

انعقاد قرارداد با یک مرکز آمبولانس خصوصی جهت ارائه خدمات در موارد لزوم الزامی است. انعقاد قرارداد با نزدیکترین بیمارستان معتبر مجهز به بخش مراقبتهای ویژه پزشکی جهت ارائه خدمات مشاوره ای و ارجاعی الزامی است.

 داشتن فرد همراه الزامی است.
– ترخیص بیمار حتما باید با اجازه کتبی دندانپزشک معالج و متخصص بیهوشی صورت پذیرد. گذراندن دوره آموزشی ویژه اطاق عمل مصوب وزارت که ابلاغ خواهد گردید برای دندانپزشکانی که در این مراکز خدمات همراه با بیهوشی را انجام میدهند از تاریخ ۹۱/۷/۱ الزامی است. کلیه درمانگاه هایی که این خدمات را ارائه مینمایند باید حداقل تا ساعت ۱۰ شب و نیز کلیه روزهای تعطیل فعال باشند.

خدمات بیهوشی غیر اورژانس در درمانگاهها و مراکز جراحی محدود در ساعات شب ارائه نگردد. ۱۰ تعرفه خدمات دندانپزشکی همراه با بیهوشی تفاوتی با انجام خدمات بدون بیهوشی ندارد. بدیهی است که تعرفه خدمات بیهوشی با احتساب کلیه خدمات پشتیبانی مطابق با تعرفه های قانونی موجود می باشد.
۱۱- بدیهی است درمانگاههای عمومی دارای بخشهای دندانپزشکی با رعایت کلیه ضوابط قید شده در این دستور العمل و تائید معاونت درمان دانشگاه مربوطه مجاز به ارائه این خدمات می باشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *