فهرست
جستجو در سایت

۰۲۱-۸۸۸۰۶۸۸۸

ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

آئین نامه تأسیس‌ و‌ بهره برداری مرکز‌ تحت‌حاد‌ توانبخشی

آئین نامه تأسیس ‌و ‌بهره برداری مرکز ‌تحت‌حاد ‌توانبخشی
راهنمای مطالعه

مستندات قانونی:

این آیین نامه به استناد مواد ۱ ،۲ ،۳ ،۴ ،۵ و ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و بندهای ۱۱ ،۱۲ ،۱۳ و ۱۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۳ و ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۱۵ هیأت محترم وزیران و اصلاحات سال ۱۳۱۱ و ۱۳۱۱ ،قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته به آن مصوب سال ۱۳۱۱ مجلس شورای اسلامی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تدوین می گردد:

ماده ۱ -اختصارات و تعاریف

۱-۱ -در این آئین نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «وزارت»، به معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «معاونت»، به معاونت درمان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی «معاونت دانشگاه/دانشکده»، به دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی «دانشگاه/دانشکده»، به کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده ۲۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی، «کمیسیون قانونی»، به پروانه های بهره برداری (تأسیس) و مسئولین فنی «پروانه های قانونی»، به مؤسس/مؤسسین حقیقی و یا حقوقی «مؤسس»، به مرکز تحت حاد توانبخشی «مرکز» و به خدمات حاد توانبخشی «خدمات توانبخشی» اطلاق می گردد.

۲-۱ -موافقت اصولی:

موافقتی مدت دار است که از طرف وزارت پس از تأیید صلاحیت مؤسس/مؤسسین توسط کمیسیون قانونی به مؤسس داده می شود تا نسبت به معرفی مکان، ساخت و آماده سازی، ارائه تجهیزات، معرفی مسئولین فنی، پرسنل فنی و اداری و … مطابق آیین نامه و شرایط و زمان بندی تشریح شده در قرارداد تأسیس منعقده، اقدام نماید.

۳-۱ -پروانه های قانونی:

پروانه های بهره برداری (تأسیس) و مسئول/مسئولین فنی مرکز است که پس از اخذ موافقت اصولی و انجام مراحل ساخت، تجهیز، آماده سازی، معرفی کارکنان فنی و اداری، مسئول/مسئولین فنی واجد شرایط و نیز تأئید معاونت درمان دانشگاه/دانشکده و سایر مراجع ذیربط موضوع آیین نامه و پس از تصویب کمیسیون قانونی جهت شروع فعالیت و بهره برداری مرکز توسط معاونت صادر می شود.

۴-۱ -مرکز:

عبارت از مؤسسه پزشکی مستقل است که مطابق این آیین نامه و سایر ضوابط و مقررات وزارت جهت ارائه خدمات توانبخشی بستری یا سرپایی به بیمارانی که نیاز به مراقبتهای تحت حاد دارند، با رعایت ضوابط و استانداردهای وزارت به صورت شبانه روزی تأسیس می گردد.

تبصره ۱ – با توجه به محدودیت ارائه خدمات بستری در مرکز، نیاز به پشتیبانی بیمارستان به دو صورت زیر دارد:

الف- در صورتی که مرکز در محوطه بیمارستان مستقر باشد، تحت پشتیبانی همان بیمارستان می باشد.

ب- در صورتی که مرکز خارج از بیمارستان باشد، میبایست برای خدمات پشتیبان درمانی، با یک بیمارستان عمومی قرارداد مکتوب داشته باشد.

تبصره ۲ – ارائه قرارداد رسمی حداقل یک ساله مبنی بر پشتیبانی کامل بیمارستان مورد تأیید دانشگاه/دانشکده از مرکز که

دارای رشته های تخصصی منطبق با نوع ارائه خدمات در مرکز باشد و قرارداد مذکور، شرح و نحوه همکاری کاملا تشریح و وظایف طرفین در قبال بیماران ارجاعی و پشتیبانی کامل بیمارستان مشخص شود. بدیهی است پس از انقضای مدت قرارداد مذکور، تجدید و تسلیم آن به دانشگاه/دانشکده مربوطه الزامی است.

۵-۱ -زنجیره پذیرش و ارجاع بیمارستان:

شامل ارجاع و پذیرش بیماران ترخیص شده از بیمارستان های عمومی پس از سپری شدن دوره حاد و یا به صورت مستقیم در دوره تحت حاد بیماری و ارجاع متقابل بیماران پذیرش شده مرکز به بیمارستان ارجاع دهنده و یا سایر بیمارستانهای عمومی در صورت بروز وضعیت حاد بیماری در زمان بستری با تشخیص پزشک تیم توانبخشی و تأئید مسئول فنی مرکز میباشد.

تبصره- ارجاع بیماران از بیمارستان به مرکز با تکمیل فرم مخصوص و با تعهد پذیرش متقابل و بدون قید و شرط بیماران بستری ارجاعی مرکز موضوع این بند خواهد بود.

۶-۱ -خدمات تحت حاد توانبخشی:

به خدماتی اطلاق می شود که جهت بیماران دچار ناتوانی فیزیکی ناشی از ضایعات نخاعی، اختالالت شدید عضلانی اسکلتی، اختلالات عصبی عضلانی، اختلالات تکاملی، اختلالات پیشرونده و نظایر آن که به لحاظ پزشکی به ثبات کامل رسیده و از بخشهای بستری حاد بیمارستان ترخیص شده اند؛ ارائه می گردد.

آئین نامه تأسیس‌ و‌ بهره برداری مرکز‌ تحت‌حاد‌ توانبخشی

 

۷-۱ -تیم توانبخشی:

متشکل از پزشکان متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، متخصص داخلی، متخصص نورولوژی، متخصص ارتوپدی، متخصص روانپزشکی، متخصص طب ورزشی، فیزیوتراپیست، کاردرمانگر، گفتاردرمانگر، کارشناس تغذیه و پرستار می باشد و در صورت نیاز بیمار، از همکاری سایر رشته های پزشکی و توانبخشی و نیز اعضاء مشاور مرکز استفاده خواهد شد. کلیه اقدامات و مداخلات بالینی و توانبخشی مورد نیاز بیماران با رعایت راهنماهای بالینی و اندیکاسیونهای درمانی و حسب مورد و ضرورت پس از مشاوره پزشکی لازم، صرفاً توسط تیم مزبور تصمیم گیری و مورد اجرا قرار می گیرد.

تبصره- حضور پزشک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، طب داخلی، فیزیوتراپیست، کار درمانگر، پرستار و کارشناس تغذیه برای ارائه خدمات اولیه مرکز الزامی است.

ماده ۲ –حیطه فعالیت و خدمات قابل ارائه

۱-۲ –خدمات توانبخشی بستری: برای بیماران دچار ناتوانی فیزیکی ناشی از ضایعات نخاعی، اختلالات شدید عضلانی اسکلتی، اختلالات عصبی عضلانی، اختلالات تکاملی، اختلالات پیشرونده و نظایر آن

۲-۲ –خدمات توانبخشی سرپایی: شامل ارائه خدمات مورد نیاز توانبخشی به صورت ویژه، فشرده و طی برنامه مدون، تحت نظارت تیم توانبخشی مرکز

تبصره- بیماران و مراجعین سرپایی نیازمند به خدمات تحت حاد در صورت وجود ظرفیت در مرکز، میتوانند در قالب زنجیره ارجاع و پذیرش موضوع آیین نامه و یا به صورت مستقیم با تجویز پزشک معالج از خدمات توانبخشی این مراکز بهره مند شوند.

۳-۲ -خدمات قابل ارائه:

۱-۳-۲ -خدمات پزشکی توانبخشی شامل قسمتهای طب فیزیکی و توانبخشی، توانبخشی نورولوژی، توانبخشی ارتوپدی، روانپزشکی و روانشناسی بالینی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنوائی سنجی، بینائی سنجی، اورتز و پروتز و مددکاری اجتماعی

۲-۳-۲ –سایر خدمات مشاوره پزشکی و پیراپزشکی حسب نیاز بیماران و با تشخیص تیم توانبخشی مرکز: شامل پزشک عمومی، تخصصهای قلب و عروق، چشم، گوش و حلق و بینی، ارولوژی، زنان و زایمان، عفونی و … فوق تخصص های روانپزشکی کودکان، داخلی کلیه، روماتولوژی، نورولوژی کودکان، ریه و …

۳-۳-۲ -خدمات پاراکلینیک شامل داروخانه داخلی ویژه بیماران بستری، آزمایشگاه تشخیص طبی با امکان انجام آزمایشات ضروری اورژانسی و حداقل یک دستگاه رادیولوژی پرتابل یا ثابت الزامی است.

تبصره ۱ – بخشهای فیزیوتراپی، اورتز و پروتز و نیز داروخانه برابر ضوابط و مقررات و آیین نامه های مربوطه موظف به معرفی مسئول فنی واجد شرایط جداگانه و اخذ پروانه مسئول فنی می باشند.

تبصره ۲ –خدمات قابل ارائه در بخش های فیزیوتراپی، کاردرمانی، ارتوپدی فنی، شنوائی سنجی، گفتاردرمانی، تغذیه و رژیم درمانی و سایر بخش ها مطابق آیین نامه های مربوطه و مبتنی بر استانداردهای وزارت می باشد.

ماده ۳ -شرایط پذیرش و ترخیص بیماران

۱-۳ -پذیرش و ترخیص بیماران در مرکز با رعایت بند ۴-۱ تابع شرایط و ضوابط ذیل می باشد:

۱-۱-۳ -بیمار به لحاظ علائم حیاتی و پزشکی باید در ۳ روز گذشته در وضعیت پایدار باشد. به منظور رعایت استانداردهای ایمنی بیمار و الزامات قانونی مرتبط، پذیرش بیماران با شرایط ذیل در مرکز ممنوع می باشد:

۱-۱-۱-۳ -بیمارانی که نیاز به مراقبت های ویژه پزشکی و پرستاری نظیرICU ،CCU دارند.

۲-۱-۱-۳ -بیماران با سابقه ترومبو آمبولی تحت درمان، عفونت حاد منتشر، اختالل همودینامیک، سندرم حاد قلبی یا ریوی

۳-۱-۱-۳ -بیمارانی که هوشیاری کامل ندارند.

تبصره- در صورتی که بیماران بستری دچار یکی از علائم فوق شوند میبایست ادامه درمان توانبخشی آنان متوقف و به صورت اورژانسی به بیمارستان پشتیبان اعزام شوند.

۳-۱-۳ –بیمارانی که نیاز به خدمات پرستاری ۲۴ ساعته داشته باشند، بستری می شوند. در غیر این صورت، به صورت سرپایی پذیرش و خدمات توانبخشی ارائه می گردد.

۴-۱-۳ –پذیرش بیمار به صورت بستری و سرپایی علاوه بر تجویز پزشک معالج، نیازمند ارزیابی پرونده پزشکی و وضعیت جسمی بیمار و با تشخیص و تأئید تیم توانبخشی مرکز می باشد.

۵-۱-۳ –خدمات توانبخشی بیماران پذیرش شده باید مطابق استانداردها و ایندکس های موجود و با تشخیص تیم

توانبخشی مرکز ارائه گردد.

۶-۱-۳ -در ارزیابی به عمل آمده به لحاظ شناختی و درک موقعیت، بیمار می بایست توانایی حضور در فعالیت های توانبخشی فعال را داشته باشد. به طوری که قابلیت و توانایی تحمل روزانه سه ساعت توانبخشی فعال را به مدت ۱ الی ۵ روز در هفته (حداقل ۵ روز) داشته باشد.

۷-۱-۳ -حداکثر مدت زمان بستری بیمار در مرکز ۴ هفته بوده، ترخیص بیمار با تشخیص تیم توانبخشی می باشد.

۸-۱-۳ -ارسال خلاصه پرونده پزشکی بیماران به همراه تکمیل فرم مخصوص موضوع آیین نامه توسط بیمارستان

ارجاع دهنده در زمان پذیرش بستری و روزانه در مرکز الزامی است.

ماده ۴ -شرایط تأسیس و بهرهبرداری

الف) شرایط متقاضیان تأسیس

۱-۴ -اجازه تأسیس) موافقت اصولی (مرکز، مطابق آیین نامه و ضوابط و مقررات جاری وزارت به افراد حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط که صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون قانونی رسیده باشد؛ داده می شود.

۱-۱-۴ –چنانچه شخصیت حقیقی متقاضی تأسیس یک نفر باشد باید دارای مدرک دکتری پزشکی باشد.

۲-۱-۴ -چنانچه اشخاص حقیقی ۲ نفر باشند یکی از اعضاء مؤسس باید دارای مدرک تحصیلی دکتری پزشکی باشد.

۳-۱-۴ –اشخاص حقیقی) به صورت چند نفر (و نیز حقوقی متقاضی تأسیس، باید حداقل نصف به علاوه یک (اکثریت)

اعضاء مؤسس از فارغ التحصیلان دانشگاهی گروه پزشکی در مقطع کارشناسی و یا بالاتر با عضویت حداقل یک نفر پزشک باشند. ضمناً در خصوص شرکتهای سهامی متقاضی تأسیس دارای این شرایط، ارائه خدمات توانبخشی باید به عنوان بخشی از حیطه فعالیت، در قانون و اساسنامه های مصوب، پیش بینی شده باشد.

۴-۱-۴ –مؤسسات خیریه بهداشتی، درمانی و نیز شرکتهای تعاونی خدمات بهداشتی، درمانی متقاضی تأسیس، به لحاظ ترکیب اعضاء مؤسس و مدارک تحصیلی آنان، تابع آیین نامه های مصوب خود می باشند.

۵-۱-۴ –در خصوص اشخاص حقوقی در قالب سازمانها و دستگاههای دولتی و نیز نهادهای عمومی غیر دولتی متقاضی تأسیس، ارائه خدمات توانبخشی باید به عنوان بخشی از حیطه فعالیت، در قانون و نیز اساسنامه های مصوب، پیش بینی شده باشد.

تبصره- صرفاً کسانی به عنوان مؤسس به رسمیت شناخته می شوند که طبق ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات قانونی مربوطه، صلاحیت آنان به تصویب کمیسیون قانونی رسیده و موافقت اصولی و پروانه بهره برداری (تأسیس) به نام آنان صادر شده باشد.

ب) شرایط تأسیس و بهره برداری

جهت تأسیس و بهره برداری از مرکز باید به شرح ذیل اقدام گردد:

۲-۴ -تسلیم درخواست و مدارک مورد نیاز شامل تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی، گواهی پایان خدمات قانونی، کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی، تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان، گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی، گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و سایر مدارک لازم برابر ضوابط مربوطه به معاونت دانشگاه/دانشکده از طریق سامانه الکترونیکی صدور پروانه های وزارت و اخذ تأئیدیه های لازم برابر ضوابط و مقررات وزارت

۳-۴ –صدور موافقت اصولی (پس از تصویب کمیسیون قانونی و انعقاد قرارداد تأسیس) توسط معاونت طبق ضوابط و مقررات مربوطه

تبصره ۱ -معاونت دانشگاه/دانشکده مکلف است اجرای موافقت اصولی و رعایت مفاد قرارداد تأسیس، مبنی بر درخواست پیشرفت کار را به همراه مستندات لازم حداقل هر ۱ ماه یک بار از متقاضی پیگیری و به معاونت ارسال نموده و در صورت عدم اجرای تعهدات مصرح در قرارداد تأسیس، در موعد مقرر نسبت به ابطال موافقت اصولی و یا تعیین تکلیف آن در کمیسیون قانونی اقدام و ضمن ابلاغ مراتب به مؤسس، رونوشت آن را به معاونت ارسال نماید.

تبصره ۲ -صدور موافقت اصولی مجوزی برای شروع فعالیت مرکز نبوده و به هیچ عنوان قابل واگذاری به غیر نمی باشد.

۴-۴ –ارائه و تأیید مدارک ذیل جهت صدور پروانه های قانونی:

۱-۴-۴ -معرفی مکان محل تأسیس مرکز و تأئید آن توسط معاونت دانشگاه/دانشکده

تبصره- در صورت معرفی زمین و نقشه ساختمان تأئیدیه دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت الزامی است.

۲-۴-۴ -تأییدیه احداث یا بازسازی ساختمان، تجهیز آن و تأییدیه اجرای نقشه ها و نیز تأسیسات و فضاهای درمانی و توانبخشی موضوع این آیین نامه توسط دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه/دانشکده و نیز معاونت دانشگاه/دانشکده

۳-۴-۴ -قرارداد کتبی مرکز با بیمارستان عمومی جهت پذیرش و ارائه خدمات حاد بستری و مراقبتهای ویژه پزشکی و پرستاری نظیر ICU ،CCU به بیماران بستری ارجاعی از مرکز

۴-۴-۴ -ارائه لیست تجهیزات مرکز مطابق آیین نامه و استانداردهای مربوطه وزارت و تأیید مراتب توسط معاونت دانشگاه/دانشکده

۵-۴-۴ -معرفی پرسنل فنی (ثابت و مشاور)، اداری و مسئولین فنی همراه با مدارک آنان برای کلیه نوبت های کاری و تأیید مراتب توسط معاونت درمان دانشگاه/دانشکده

۶-۴-۴ -ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت شش دانگ یا اجاره نامه به شرط تملیک یا اجاره نامه رسمی یا عادی معتبر دارای پلاک ثبتی یا رضایت نامه مالک با گواهی امضای محضری همراه با تصویر مصدق سند مالکیت

تبصره- با توجه به این که اعتبار پروانه تأسیس (بهره برداری) صادره مطابق قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و ضوابط جاری ۵ سال می باشد، لذا مدت قرارداد اجاره نیز نباید از مدت مزبور کمتر باشد.

۷-۴-۴ -تأئیدیه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در خصوص آمبولانس مرکز به همراه ارائه مستندات مالکیت خودرو و مشخصات خدمه

۸-۴-۴ -تأئیدیه معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده

۹-۴-۴ -اعلام نام و نشانی پستی مرکز

۵-۴ -صدور پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی توسط معاونت پس از تصویب کمیسیون قانونی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه

۶-۴ -درج عنوان بیمارستان پشتیبان، در متن پروانه بهره برداری مرکز و اخذ پروانه مسئولین فنی، جهت شروع فعالیت الزامی است.

۷-۴ -آغاز فعالیت مرکز و اعلام شروع به کار به معاونت دانشگاه/دانشکده

ماده ۵ -ضوابط ساختمانی و فنی

۱-۵ -نقشه ساختمان، مساحت زمین، تأسیسات و سایر ضوابط فنی مرکز با در نظر گرفتن کلیه فضاهای درمانی، اداری و پشتیبانی از قبیل بخشهای بستری، قسمتهای توانبخشی، مددکاری اجتماعی، روانشناسی بالینی، تغذیه، درمانگاه سرپایی، اطاق CPR ،تزریقات و سرمتراپی و پانسمان، CSR ،لنژری، تجهیزات پزشکی، آشپزخانه، پذیرش، ترخیص باید منطبق با ضوابط وزارت و استانداردهای ساختمانی و تختهای بستری و شرایط این آیین نامه، تحت نظارت دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت/دانشگاه/دانشکده مربوطه باشد.

۲-۵ -حداقل مساحت بنای قابل قبول مرکز به ازای هر تخت بستری ۴۲ متر مربع میباشد.

۳-۵ -تعداد تختهای بستری مرکز (حداقل ۳۲ تخت) متناسب با نیاز منطقه، موقعیت ساختمان و ساختار بیمارستانی مربوطه، با نظر معاونت دانشگاه/دانشکده/دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تصویب کمیسیون قانونی معاونت تعیین میگردد.

تبصره- افزایش تعداد تختهای بستری مرکز با تصویب کمیسیون قانونی معاونت امکان پذیر میباشد.

۴-۵ -فضای فیزیکی الزم برای درمانگاه سرپایی جهت انجام ویزیت، ارزیابی و check up، مشاوره پزشکی بیماران شامل اطاق پزشکان (حداقل ۴ اطاق به مساحت ۱۲ متر مربع)، اطاق معاینه، اطاق کارکنان درمانی، سالن انتظار بیماران، سرویس های بهداشتی کارکنان و مراجعین (توالت ایرانی و فرنگی جهت بیماران)، سالن انتظار

۱-۴-۵ -مساحت اتاق معاینه بدون در نظر گرفتن فضای هشتی، توالت، کمد و غیره باید حداقل ۱۲ متر مربع و شامل روشویی و یا سینک مجهز برای شستن دستها، انبار، میز کار و کمد می باشد.

۵-۵ -فضای فیزیکی قسمتهای توانبخشی شامل بخشهای فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنوایی شناسی، اورتز پروتز، بینایی سنجی، مددکاری اجتماعی، روانشناسی بالینی با احتساب قسمتهای اختصاصی و عمومی باید متناسب با تعداد بیماران و تختهای بستری، رعایت الزامات ساختمانی و فضاهای درمانی هر یک از آیین نامه های مربوطه و ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت باشد.

۱-۵-۵ -متراژ بخش فیزیوتراپی متناسب با تعداد تخت بستری، با احتساب فضای لازم جهت دستگاه ویرپول حداقل ۱۵۲ متر مربع میباشد.

تبصره- فضای مورد نیاز هیدروتراپی (استخردرمانی، هابارد تانک) در بخش فیزیوتراپی، مطابق استانداردهای مربوطه به متراژ فوق اضافه میگردد.

۲-۵-۵ -متراژ بخش کاردرمانی متناسب با تعداد تخت بستری و حداقل ۱۵۲ متر مربع میباشد.

۱-۲-۵-۵ -داشتن اطاق مجزا در بخش کاردرمانی جهت آموزش فعالیت های روزانه زندگی (ADL) بیماران الزامی است.

۳-۵-۵ -حداقل متراژ بخش های اورتز و پروتز، شنوائی شناسی، گفتاردرمانی، بینایی سنجی، روانشناسی بالینی و مددکاری اجتماعی مطابق استانداردهای وزارت و ضوابط ساختمانی مصرح در آیین نامه های مربوطه میباشد.

۶-۵ -فضاهای عمومی بخش بستری شامل:

۱-۶-۵ -ایستگاه پرستاری، اطاق کارکنان، قسمت نگهداری و توزیع دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، قسمت نگهداری و ذخیره سازی ملحفه ها، آبدارخانه، محل نگهداری برانکارد، ویلچر و سایر قسمتهای مورد نیاز مطابق ضوابط و استانداردهای بخشهای بستری

۷-۵ -دفتر مدیریت پرستاری مرکز شامل مترون و سوپروایزر

۸-۵ –فضای لازم جهت قسمتهای CPR ،تزریقات و سرم درمانی و پانسمان، مطابق ضوابط و استانداردهای مربوطه

۹-۵ -قسمتهای لنژری، CSR ،آشپزخانه

۱-۹-۵ –در صورت عدم وجود آشپزخانه، تأمین غذای بیماران از خارج از مرکز بر اساس رژیم غذایی تجویزی و با رعایت

موازین بهداشتی الزامی است.

۱۱-۵ -فضای مناسب جهت قسمت تجهیزات پزشکی (نگهداری، سرویس و کنترل کیفی دستگاهها) به طور مستقل و یا در قالب انعقاد قرارداد همکاری و خرید خدمت

۱۱-۵ -فضای مناسب جهت قسمتهای اداری شامل پذیرش و اطلاعات، ترخیص، بایگانی و مدارک پزشکی

۱۲-۵ -فضای لازم جهت قسمتهای تأسیسات و پشتیبانی، نگهبانی و انتظامات

۱۳-۵ -ضوابط فضای اختصاصی اتاقهای بستری شامل:

۱-۱۳-۵ -در هر اتاق حداکثر ۴ تخت بستری مستقر گردد.

۲-۱۳-۵ -در هر بخش بستری حداقل دو اتاق خصوصی با توالت اختصاصی در نظر گرفته شود.

۳-۱۳-۵ -حداقل فضای اتاقهای تک تخته بدون احتساب فضای سرویس بهداشتی (توالت و روشویی و دوش حمام)، کمد، یخچال و تجهیزات و ملزومات اولیه تختهای بیمارستانی نباید از ۱۲ متر مربع کمتر باشد.

۴-۱۳-۵ -در خصوص چینش تخت در هر اطاق باید حداقل دارای فضای آزاد ۱۲ سانتیمتر در هر طرف و یک متر بین

پایه تخت و دیوار و فضای ۲/۱ متر مربع برای چرخش کامل ویلچر باشد.

۵-۱۳-۵ -فضای مورد نیاز در اطاقهای چند تخته به ازای هر تخت، حداقل ۱ متر مربع میباشد.

۶-۱۳-۵ -اتاق بستری بیماران باید دارای حداقل یک پنجره، سیستم فراخوانی پرستاران، دسترسی به توالت و حمام و سایر حداقل الزامات استانداردهای تخت و اطاقهای بیمارستانی باشد.

۷-۱۳-۵ –اطاقهای بستری ۱ و ۲ تخته ملزم به داشتن توالت، حمام و روشویی اختصاصی به ابعاد و طول و عرض ۲ در ۸/۱ متر مربع میباشند.

۸-۱۳-۵ -بهتر است تمامی اتاقهای بستری دارای سرویس بهداشتی مستقل باشند و در اتاقهای بیش از دو تخت توالت و دوش از یکدیگر تفکیک شوند در غیر این صورت در فضای عمومی بخش بستری به تعداد مناسب توالت فرنگی، دوش حمام و روشویی دیده شود.

۱۴-۵ -سرویس بهداشتی بیماران باید دارای مشخصات فنی زیر باشد:

۱-۱۴-۵ -توالت باید برای بیماران بر روی صندلی چرخدار قابل استفاده باشد.

۲-۱۴-۵ -درب ورودی سرویس بهداشتی باید حداقل به عرض مفید ۸۲ سانتیمتر باشد تا بیمار بتواند با صندلی چرخدار و سایر وسایل کمکی به راحتی وارد شود.

۳-۱۴-۵ -در اتاقهای بیش از دو تخت، نصب دستشویی با اطراف کاشیکاری شده و به ابعاد یک متر در یک متر و اتصال فاضلاب آن به سیستم فاضلاب مرکز ضروری است.

۱۵-۵ -سایر ضوابط فنی و ساختمانی شامل:

۱-۱۵-۵ -کلیه قسمتهای مرکز از جمله محوطه، اتاقهای بستری، سالن انتظار، فضاهای توانبخشی و … باید دارای وسائل ایمنی از جمله کپسول ضد حریق نصب شده در محل مناسب و دستگاه مشخص کننده دود باشد و کلیه کارکنان آموزشهای لازم در این زمینه را طی نموده به طوری که در هر شیفت افراد آموزش دیده حضور داشته باشند.

۲-۱۵-۵ -مرکز باید مجهز به کلیه لوازم و تجهیزات فنی مورد نیاز از جمله سیستم برق اضطراری مطابق ضوابط و استانداردهای مربوطه باشد.

۳-۱۵-۵ -حداقل عرض و طول پله ها به ترتیب ۳۲ سانتیمتر، ۱۲۲ سانتیمتر و حداکثر ارتفاع پله ها ۱۱ -۱۵ سانتیمتر

باشد.

۴-۱۵-۵ -پله ها و بالکن ها باید دارای حفاظ مناسب به ترتیب به ارتفاع حداقل ۱۵ و ۱۱۲ سانتیمتر باشد.

۵-۱۵-۵ -تابلوهای راهنما برای مراجعین نابینا و کم بینا در محل مناسب نصب گردد.

۶-۱۵-۵ -توصیه میشود کفپوش (رولی با درز جوشی) غیر لغزنده در کف فضاها جهت تردد مراجعین فراهم شود.

۷-۱۵-۵ -کلیه تختها قابلیت تغییر ارتفاع داشته باشند.

۸-۱۵-۵ -چنانچه مرکز در خارج بیمارستان و در طبقه غیرهمکف قرار گرفته باشد جهت تسهیل در ارتباط با طبقه

همکف، وجود رمپ با شیب حداکثر ۸ درصد و یا یک آسانسور مستقل بیماربر (برانکاردبر) برای مرکز ضروریست.

۹-۱۵-۵ -سنگ پله میبایست غیر لغزنده بود و یا لبههای پله ها مجهز به نوار ضد لغزش باشد.

۱۱-۱۵-۵ -تأمین نور کافی در راه پله برای افراد ناتوان ضروریست.

۱۱-۱۵-۵ -تمام پرتگاهها و اختالف سطحهای بیش از ۲۲ سانتیمتر توسط نرده محافظت شوند.

۱۲-۱۵-۵ -در راه پله و راهروها، لوله دستگیره در ارتفاع به ترتیب (۱۲ تا ۱۵) و (۸۲ تا ۱۲) سانتیمتر نصب شود.

۱۳-۱۵-۵ -سرویس های بهداشتی جهت ورود صندلی چرخدار اختالف ارتفاع بیش از ۲ سانتیمتر نداشته باشند.

۱۴-۱۵-۵ -درب سرویس های بهداشتی اتاق بیماران باید به طرف بیرون باز شود یا کشویی باشد.

۱۵-۵-۵ -ارتفاع نصب روشویی، آینه و میز مربوطه قابل استفاده معلولین با صندلی چرخدار باشد.

۱۶-۱۵-۵ -ارتفاع پنجرهه ا برای مشاهده با صندلی چرخدار مناسب باشد.

۱۷-۱۵-۵ -جهت استحمام با ویلچر امکانات مناسب (سکو، دوش ثابت و سیار و …) و همچنین فضای مناسب در نظر گرفته شود.

۱۸-۱۵-۵ -نصب دستگیره جهت استفاده بیمار از توالت الزامی است.

۱۹-۱۵-۵ -مراکزی که به صورت طبقاتی ساخته میشوند، بایستی داری پله فرار یا زون تخلیه جهت انتقال بیماران و

پرسنل در مواقع اضطراری باشد.

۲۱-۱۵-۵ -رعایت ضوابط و استانداردهای تأسیسات برقی و مکانیکی در اتاق CPR و بستری، لنژری، CSR آشپزخانه و هیدروتراپی، مطابق با آنچه در کتابهای استاندارد بیمارستان ایمن آمده برای مرکز ضروریست.

ماده ۶ -ضوابط پرسنلی

۱-۶ –مرکز باید متناسب با سطح خدمات، تعداد تخت بستری و ضوابط و استانداردهای وزارت، پرسنل فنی و اداری واجد شرایط مورد نیاز خود را جهت تمام نوبت های کاری تأمین نماید.

۲-۶ -پرسنل فنی و اداری به شرح ذیل میباشد:

۱-۲-۶ -نیروی انسانی درمانی شامل متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، متخصص داخلی، پزشک عمومی، سایر

متخصصین یا فوقتخصص ها بر اساس نیازهای درمانی بیمار، فیزیوتراپیست، کاردرمانگر، گفتاردرمانگر، شنوایی شناس، بینائی سنج، کارشناس اورتز و پروتز، مددکار اجتماعی، روانشناس بالینی، کارشناس تغذیه بالینی، کارشناس/کاردان مدارک پزشکی، کارشناس تجهیزات پزشکی، کارشناس پرستاری (ترجیحاً کارشناس ارشد پرستاری توانبخشی) کمک پرستار، کمک بهیار میباشد که متناسب با نوع خدمات، نیاز بیماران و بر اساس برنامه ریزی مرکز حضور خواهند داشت.

۲-۲-۶ -نیروی انسانی اداری و پشتیبانی شامل متصدی پذیرش و اطلاعات، متصدی حسابداری و ترخیص، متصدی

تأسیسات، منشی، آبدارچی، خدمه، بیماربر، نگهبان، مسئول انتظامات و …

تبصره- مرکز میبایست ضمن تأمین شرایط فیزیکی و فنی لازم برای پزشکان همکار، مشخصات آنها را همراه با پروانه مطب معتبر و ساعات فعالیت به معاونت دانشگاه/دانشکده، مطابق مقررات مربوطه اعلام گردد.

ماده ۷ -ضوابط تجهیزاتی

۱-۷ –مرکز باید تجهیزات فنی توانبخشی، دستگاهها و ملزومات پزشکی و لوازم اداری مورد نیاز در قسمت بستری، سرپایی و سایر قسمتها را برابر ضوابط و استانداردهای وزارت و شرایط هر یک از آیین نامه های مربوطه تأمین نماید.

۲-۷ -داشتن حداقل یک دستگاه آمبولانس به همراه راننده و خدمه مربوطه منطبق بر آیین نامه و استانداردهای مرکز

مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی وزارت الزامی است.

۳-۷ -تجهیزات هیدروتراپی (استخردرمانی، هابارد تانک، ویرپول) الزامی است.

ماده ۸ -ضوابط بهداشتی و ایمنی عمومی

۱-۸ -رعایت کامل ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت، دستورالعمل کنترل عفونت و نیز ضوابط بهداشتی به شرح ذیل

ضروری است:

۱-۱-۸ -دفع پسماند پزشکی ویژه، مطابق با ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته مصوبه شماره ۱۵۸۱۱/ت۳۸۴۵۱ک مورخ ۸/۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران و دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستانها و مراکز بهداشتی، درمانی طی نامه شماره ۳۲۵۱۱/بس مورخ ۳/۱/۱۳۸۱ و کلیه بخشنامه های صادره از مرکز سلامت محیط و کار در خصوص چگونگی تفکیک، جمع آوری و نگهداری و دفع پسماندها الزامی است.

۲-۱-۸ -رعایت کلیه اصول بهداشت محیط و حرفه ای بر اساس آخرین ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی وزارت الزامی

است.

۳-۱-۸ -کف کلیه قسمتهای ساختمان بایستی سالم، با دوام، بدون ترک خوردگی و خلل و فرج و قابل گندزدایی بوده و در فضاهای خیس نظیر سرویس های بهداشتی قابلیت شستشو داشته باشد.

۴-۱-۸ -دیوار کلیه فضاها بایستی سالم، با دوام، بدون درز و شکاف، قابل گندزدایی و در فضاهای خیس نظیر سرویس های بهداشتی تا ارتفاع یک متری قابلیت شستشو داشته باشد.

۵-۱-۸ -در نازک کاری دیوارهای اتاق پرستاری، انبار تمیز، اتاق استریل (درمانگاههایی که خارج از بیمارستان قرار دارند) و سرویس های بهداشتی از کاشی (ترجیحاً از ابعاد بزرگ) استفاده شود.

۶-۱-۸ -سقف کلیه قسمتها بایستی سالم، فاقد شکستگی و ترک خوردگی، تمیز و به رنگ روشن باشد.

۷-۱-۸ -درب و پنجره باید سالم و پنجره های بازشو مجهز به توری سیمی ضد زنگ یا توری UPVC باشد.

۸-۱-۸ -برای تأمین هوای تازه، میزان گردش هوا در این بخش حداقل چهار بار (توصیه: شش بار) در ساعت و تعویض هوا حداقل سه بار در ساعت دیده شود.

۹-۱-۸ -آب مصرفی باید از شبکه عمومی آب آشامیدنی شهر که مورد تأیید مقامات بهداشتی است؛ تأمین شود و در مناطقی که فاقد شبکه عمومی می باشند از شبکه خصوصی آب با رعایت استانداردهای آب آشامیدنی کشور استفاده شود.

۱۱-۱-۸ -دفع فاضلاب بدون تصفیه به چاه جذبی ممنوع است. خروجی فاضلاب تصفیه شده میبایست با استانداردهای محیط زیست و ضوابط و دستورالعمل ارسالی وزارت مطابقت داشته و مورد تأیید معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

مربوطه باشد. (ترجیحاً پکیج تصفیه فاضالب با توجه به ظرفیت در نظر گرفته شود)

۱۱-۱-۸ -زباله دان باید به تعداد کافی از جنس مقاوم قابل شستشو و ضدعفونی کردن با درپوش و پدال و کیسه مناسب در مرکز موجود باشد.

۱۲-۱-۸ -تمهیدات لازم برای جلوگیری از وجود و ورود حشرات و جوندگان در مرکز به عمل آید.

۱۳-۱-۸ -وجود گندزدای مناسب جهت گندزدائی سطوح الزامی است و کلیه قسمتها باید به طور مرتب نظافت و در

موارد ضروری محلهای آلوده گندزدائی شود.

۱۴-۱-۸ -صندلی ها و مبل های اتاقها بدون درز و پارگی تمیز و با روکش غیر پارچهای و قابل شستشو بوده، همچنین میزها و قفسه ها بایستی سالم تمیز و رنگ آمیزی شده باشد.

۱۵-۱-۸ -وجود اتاقک تیشوی با متراژ ۵/۱ متر مربع با کف مقاوم قابل شستشو (سرامیک یا سنگ)، دیوار کاشیکاری

شده تا زیر سقف، مجهز به شیر مخلوط، آب گرم و سرد و تی آویز و حوضچه دارای کفشوی فاضلاب با عمق ۵۲ سانتیمتر و قفسه مواد گندزدا و پاک کننده و دارای سیستم تهویه (مستقل از تهویه فضاهای تمیز) الزامیست. در صورت استفاده از تیشوی پرتابل، فضای مناسب برای نگهداری دستگاه دیده شود.

۱۶-۱-۸ -در سرویس های بهداشتی کارکنان و بیماران، روشویی ها بدون پایه و شیر دستشویی از نوع آرنجی یا پدالی یا خودکار مجهز به آب گرم و سرد، صابون مایع، حوله کاغذی و تهویه مناسب استفاده شود. مناسب ترین مصالح برای کف، سنگ یا سرامیک (غیر لغزنده) و برای دیوارها تا سقف کاذب، کاشی می باشد. کاسه توالت نیز بایستی سالم و بدون ترک خوردگی، مجهز به سیفون (شترگلو) و دارای فالش تانک باشد.

۱۷-۱-۸ -با توجه به ظرفیت مرکز برای پرسنل و مراجعین به تعداد مناسب سرویس های بهداشتی مجزا در نظر گرفته شود (برای مراکز تا پانزده تخت، حداقل یک چشمه توالت ایرانی برای پرسنل، یک چشمه توالت ایرانی برای مراجعین خانم، یک چشمه توالت ایرانی برای مراجعین آقا و یک چشمه توالت فرنگی برای معلولین و افراد کمتوان در نظر گرفته شود)

۱۸-۱-۸ -نصب سیستم اعلام حریق و نیز سیستم اطفا حریق (یا حداقل یک کپسول ۴ کیلوگرمی برای هر ۵۲ متر مربع) الزامی است.

۱۹-۱-۸ -تأمین نور کافی غیر مستقیم و ملایم، الزامی است و تأمین چشم انداز مناسب برای سالن های مرکزی اکیداً توصیه میشود.

۲۱-۱-۸ -شیب کف کلیه اتاقهایی که دارای کفشوی بوده و شستشو میشود باید به سمت کفشوی باشد.

۲۱-۱-۸ -رعایت ضوابط بهداشتی در آبدارخانه

۲۲-۱-۸ -تشکیل پرونده های پزشکی (معاینات دوره ای و واکسیناسیون) برای کلیه شاغلین

۲۳-۱-۸ -وجود دستورالعمل اورژانس به منظور مقابله با سوانح در شرایط اضطراری

۲۴-۱-۸ -رعایت قانون ممنوعیت استعمال دخانیات

۲۵-۱-۸ -با توجه به فقدان علائم بالینی در دوره کمون یا دوره پنجره بسیاری از بیماریهای عفونی و قابل انتقال ویرال و عدم امکان تشخیص قطعی در مورد این بیماران و از طرفی انتقال آسان بیماریهای فوق در مراکز تخصصی، رعایت کلیه اصول کنترل عفونت بر اساس ضوابط و استانداردها و دستورالعمل های صادره از وزارت الزامی است.

۲۶-۱-۸ -زباله های خطرناک (عفونی یا مشکوک به عفونی) باید در مبدا تولید، از زباله های معمولی تفکیک شده و در کیسه زرد رنگ مقاوم ضد نشت جمع آوری و در مخزن زرد رنگ قابل شستشو و ضدعفونی نگهداری گردد و پس از

جمع آوری نیز بایستی به نحوی به زباله بی خطر تبدیل شده و در حمل و نقل آن نیز، بهداشت رعایت گردد.

۲۷-۱-۸ -کلیه سرنگهای استفاده شده و زباله های تیز و برنده در قسمتهای مختلف مرکز، طبق دستورالعمل وزارت در ظروف استاندارد جمع و به نحو مناسب امحا گردد.

۲۸-۱-۸ -رعایت کلیه اصول بهداشت محیط و حرفهای بر اساس آخرین ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی از وزارت الزامی است.

ماده ۹ -شرایط و شرح وظایف مسئول فنی

۱-۹ -مسئول فنی مرکز باید از یکی از رشته های تخصصی پزشکی طب فیزیکی و توانبخشی، نورولوژی، ارتوپدی، طب ورزشی و یا از سایر رشتههای پزشکی تخصصی دارای فلوشیپ توانبخشی انتخاب شود.

۲-۹ -وظایف مسئول فنی عبارت است از:

۱-۲-۹ -حضور مستمر و فعال در مرکز در نوبت های کاری درج شده در پروانه مسئول فنی و قبول مسئولیت های مربوطه

۲-۲-۹ -نظارت بر نحوه پذیرش و ارائه خدمات توسط پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان و ابلاغ تذکرات لازم به آنان

در جهت اجرای وظایف مربوطه و ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی و توانبخشی

۳-۲-۹ -بررسی و تأیید صلاحیت کارکنان فنی واجد شرایط شاغل بر اساس مفاد این آیین نامه و ضوابط قانونی مربوطه

۴-۲-۹ -تهیه و تنظیم برنامه کاری قسمتهای مختلف با همکاری تیم توانبخشی و نظارت بر حسن انجام خدمات درمانی و توانبخشی در ساعتهای تعیین شده

۵-۲-۹ -نظارت بر رعایت کلیه قوانین و مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، موازین علمی، فنی و استانداردها و

پروتکلهای درمانی وزارت

۶-۲-۹ -هماهنگی و نظارت بر فرآیند ارجاع و پذیرش و نیز اعزام بیماران فوریتی بستری مرکز به بیمارستانهای عمومی طرف قرارداد

۷-۲-۹ -معرفی فرد واجد شرایط و صلاحیت به عنوان جانشین موقت به مؤسس جهت انجام وظایف قانونی مسئول فنی در غیاب خود

۸-۲-۹ -نظارت بر فرآیند کنترل کیفیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی و مصرف دارو

۹-۲-۹ -نظارت بر تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده های پزشکی بیماران و بررسی شرح حال و دستورات پزشکی و تذکر به مسئولین مربوطه در خصوص تخطی از موازین علمی و فنی

۱۱-۲-۹ -ابلاغ تذکرات فنی لازم به مؤسس و کارکنان مرکز و پیگیری اقدامات اجرایی و در صورت تخطی مؤسس، اعلام مراتب به معاونت دانشگاه/دانشکده

۱۱-۲-۹ -نظارت بر حفظ شئون پزشکی و حرفه ای، اجرای ضوابط طرح انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و منشور حقوق بیماران

۱۲-۲-۹ -رسیدگی به شکایت بیماران در امور فنی و پاسخگویی به آنان و سایر مراجع ذیربط

۱۳-۲-۹ -نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ارائه خدمات و تهیه گزارش در صورت درخواست وزارت/دانشگاه/دانشکده و سایر مراجع قانونی ذیربط

۱۴-۲-۹ -گزارش دهی به موقع مشخصات بیماران مبتلا به بیماریهای واگیر قابل گزارش به دانشگاه/دانشکده/مرکز بهداشت شهرستان

۱۵-۲-۹ -نظارت بر دریافت تعرفه های قانونی مصوب، عدم پرداخت های غیر متعارف و خارج از صورتحساب بیمار، پذیرش بیماران تحت پوشش بیمه های درمانی و جلوگیری از تحمیل هزینه و خدمات غیر ضروری به بیماران

۱۶-۲-۹ -ثبت گزارش اهم اقدامات انجام شده و رخدادهای مهم از جمله نام و مشخصات بیماران فوت شده، ارجاعی به بیمارستانهای عمومی، پذیرش و ترخیص شده و … مرکز در نوبت کاری مربوطه در دفتر مخصوص با امضاء و مهر مسئول فنی و نیز گزارش مشخصات و آمار بیماران فوتشده به معاونت دانشگاه/دانشکده

۱۷-۲-۹ -کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، درمانی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی

۱۸-۲-۹ -تشکیل جلسات هماهنگی با تیم توانبخشی، سایر قسمت های درمانی و پرستاری

۱۹-۲-۹ -مسئول فنی صبح، ضمن هماهنگی با مسئولین فنی سایر نوبتهای کاری، مسئول شرکت در جلسات هماهنگی مقرر از سوی دانشگاه/دانشکده ذیربط خواهد بود.

۲۱-۲-۹ -در صورت ابلاغ ضوابط اعتباربخشی این مراکز از سوی وزارت، مسئول فنی موظف به اجرا و رعایت الزامات قانونی مربوطه خواهد بود.

۲۱-۲-۹ -کسب اطلاع از قوانین، مقررات و ضوابط و دستورالعمل های مربوطه و دسترسی به آنها

۳-۹ -مقررات مربوط به حضور مسئول فنی به شرح ذیل می باشد:

۱-۳-۹ -حضور مسئول فنی در نوبت کاری و اوقات تعیین شده در مرکز الزامی است در صورتی که مسئول فنی نتواند به هر علت در نوبت کاری تعیین شده حاضر شود، ضمن هماهنگی با سایر مسئولین فنی، مسئول فنی نوبتهای کاری همان مرکز و یا پزشک متخصص واجد شرایط دیگر با تأیید مؤسس و هماهنگی معاونت درمان دانشگاه/دانشکده و پس از تکمیل فرم مخصوصی که توسط وزارت تنظیم و پیوست آیین نامه ابلاغ می گردد به عنوان جانشین موقت میتواند وظایف وی را حداکثر تا مدت ۳ ماه انجام دهد.

تبصره- چنانچه مدت معذوریت بیش از ۳ ماه باشد باید توسط مؤسس، جانشین واجد شرایط دیگری به جای ایشان به معاونت دانشگاه/دانشکده معرفی تا پس از طی مراحل اداری و قانونی، پروانه مسئولیت فنی جدید صادر شود، فلذا تا زمان تأیید صالحیت مسئول فنی جدید، پزشک جانشین معرفی شده وظایف مسئول فنی را به عهده خواهد داشت ولی پاسخگویی به مراجع قانونی کماکان به عهده مسئول فنی خواهد بود.

۲-۳-۹ –با توجه به لزوم حضور مسئول فنی در نوبت کاری تعیین شده، مسئولین فنی نمیتوانند در زمان تقبل مسئولیت فنی در محل دیگری شاغل باشند و پروانه همزمان با تصدی مسئولیت فنی برای آنان صادر نخواهد شد.

۳-۳-۹ -در صورتی که مسئول فنی تمایل به ادامه کار نداشته باشد باید سه ماه قبل مراتب را به طور کتبی به مؤسس و معاونت دانشگاه اعلام نماید. در ظرف این مدت مؤسس موظف است نسبت به معرفی مسئول فنی جایگزین اقدام نموده تا پس از تصویب و تأیید صلاحیت وی توسط کمیسیون قانونی، پروانه مسئول فنی جدید صادر گردد.

۴-۳-۹ -در صورت ترک مرکز توسط مسئول فنی و عدم انجام وظایف مندرج در این آیین نامه بدون هماهنگی و رعایت

مقررات مربوطه، کلیه مسئولیت های قانونی تا زمان تعیین تکلیف ایشان به عهده وی خواهد بود و باید ضمن رسیدگی برابر ضوابط، مراتب از طریق معاونت دانشگاه/دانشکده به وزارت/معاونت نیز اطلاع داده شود.

ماده ۱۱ -وظایف مؤسس

۱-۱۱ –وظایف مؤسس در مرکز به شرح ذیل میباشد:

۱-۱-۱۱ -معرفی مسئول فنی مرکز و نیز بخشهای فیزیوتراپی، اورتز و پروتز و داروخانه

تبصره: در صورت استعفا یا پایان مدت اعتبار پروانه مسئول فنی، مؤسس میتواند تعویض وی را با معرفی فرد واجد شرایط و با رعایت شرایط مندرج در این آئیننامه درخواست نماید.

۲-۱-۱۱ -معرفی سایر پرسنل شاغل در مرکز به معاونت دانشگاه/دانشکده بر اساس ضوابط این آیین نامه

۳-۱-۱۱ -اخذ تأییدیه از معاونت دانشگاه/دانشکده مبنی بر عدم ممنوعیت قانونی اشتغال در مرکز برای کلیه پزشکان و کارکنان شاغل

۴-۱-۱۱ -تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و داروئی و … بر اساس ضوابط و دستورالعمل های مربوطه و حسب نیاز پس از اخذ تأئیدیه معاونت غذا و دارو

۵-۱-۱۱ -رعایت کلیه ضوابط، مقررات، دستورالعمل های مصوب وزارت و تعرفه های قانونی

۶-۱-۱۱ -اجرای نظرات و پیشنهادات مسئولین فنی مرکز در امور پزشکی، توانبخشی و فنی بر اساس ضوابط مربوطه

۷-۱-۱۱ -برنامه ریزی و سازماندهی مناسب جهت ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت بیماران و رعایت منشور حقوق بیماران

۸-۱-۱۱ -نظارت بر حسن اجرای سایر ضوابط و استانداردها (غیر از امور مرتبط با وظایف مسئول فنی)

۹-۱-۱۱ -رفع نواقص و ایرادهای مرکز در مدت مقرر و اعلام شده توسط وزارت/معاونت دانشگاه/دانشکده و یا مسئولین فنی

۱۱-۱-۱۱ -در صورت تخلف مسئول فنی از وظایف موضوع آیین نامه، مؤسس میتواند با ارائه مستندات و مدارک، تعویض وی را از معاونت دانشگاه/دانشکده درخواست نماید، در صورت احراز تخلف توسط کمیسیون قانونی، با معرفی فرد واجد شرایط و تأیید کمیسیون قانونی، پروانه مسئول فنی جدید به جایگزینی ایشان صادر میگردد.

۱۱-۱-۱۱ -در صورت ابلاغ ضوابط اعتباربخشی این مراکز از سوی وزارت، مؤسس موظف به اجرا و رعایت الزامات قانونی مربوطه خواهد بود.

۱۲-۱-۱۱ -کسب اطلاع از قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل های مربوطه و دسترسی به آنها

ماده ۱۱ -سایر قوانین و مقررات

۱-۱۱ –هر گونه تغییر و جابجایی کارکنان فنی مرکز باید با اطلاع معاونت دانشگاه/دانشکده باشد.

۲-۱۱ -نصب پروانه های قانونی و تعرفه های مصوب قانونی در محلی که کاملا قابل رویت برای عموم مراجعین باشد الزامی است.

۳-۱۱ –مرکز موظف است منحصراً از عنوان و نام مصوب و مکتوب در پروانه بهره برداری در تابلوها و سرنسخه ها و دیگر اسناد استفاده نماید و انتخاب عناوین دیگر ممنوع است.

۴-۱۱ -رعایت موازین اسلامی و اخلاقی بر اساس قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس مصوب سال ۱۳۱۱ و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۸۲ و منشور حقوق بیماران ضروری و نیز نظارت بر اجرای آن به عهده مؤسس و مسئول فنی می باشد.

۵-۱۱ -در صورت درخواست تعطیلی موقت، مؤسس باید دلیل درخواست تعطیلی خود را حداقل ۳ ماه قبل به طور کتبی و با قید زمان به مسئول فنی و معاونت دانشگاه/دانشکده اعلام نماید و حداکثر زمان تعطیلی نباید از ۱ ماه بیشتر باشد.

تبصره: در صورت درخواست تعطیلی بیشتر از ۱ ماه موضوع با ذکر دلیل و مستندات باید به تأیید کمیسیون قانونی برسد.

۶-۱۱ -در صورتی که مؤسس، قصد انحلال مرکز را داشته باشد باید ۳ ماه قبل از اقدام، مراتب به صورت کتبی و با ذکر دلیل و مستندات به معاونت دانشگاه/دانشکده اعلام گردد.

۷-۱۱ -مرکز موظف است مواردی از بیماری های واگیر و غیرواگیر که فهرست آن توسط وزارت یا دانشگاه/دانشکده ها تعیین میگردد را با رعایت اصل امانت داری به مراجع قانونی ذیربط گزارش نماید.

۸-۱۱ -نظارت بر این مراکز در سراسر کشور به عهده وزارت و معاونت دانشگاه/دانشکده می باشد و مؤسس و مسئولین فنی موظفند اطالعات مورد نیاز را در اختیار مراجع مذکور و نمایندگان قانونی آنان قرار دهند.

۹-۱۱ -هر گونه تغییر مؤسس، مسئول/مسئولین فنی یا مکان مرکز باید مطابق شرایط این آیین نامه و اخذ مجوزهای قانونی باشد.

۱۱-۱۱ –در صورت ابلاغ ضوابط اعتباربخشی، مؤسس و مسئول فنی موظف به اجرا و رعایت الزامات قانونی مربوطه خواهند بود.

۱۱-۱۱ –با توجه به ماده ۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی، مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن با اتکای پروانه اشخاص ذیصلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن مؤسسه را حتی به نام دیگری نخواهد داشت. شخص یا اشخاص فاقد صالحیت به مجازات قانونی محکوم خواهند شد.

۱۲-۱۱ -به استناد ماده ۵ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و

اصلاحات بعدی آن، مؤسسات پزشکی حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیمار یا مراجعین شده و یا به تشخیص وزارت بر خالف شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد را ندارد، استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت بر روی تابلو و سرنسخه جرم محسوب و با متخلفین برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد.

۱۳-۱۱ -نصب تابلو مرکز با ذکر مشخصات کامل بر اساس مندرجات پروانه بهره برداری در محل ورودی الزامیست و

استانداردهای مربوط به تابلو، مهر، سرنسخه، کارت ویزیت و تبلیغات باید منطبق با ضوابط و مقررات مراجع ذیصلاح قانونی رعایت گردد.

۱۴-۱۱ -پرسنل شاغل در مرکز، در همان نوبت کاری نمیتوانند در مرکز دیگری فعالیت نمایند.

۱۵-۱۱ -رعایت فعالیت حداکثر دو نوبت کاری برای کلیه پزشکان و کادر توانبخشی و پیراپزشکی که در مرکز فعالیت

می کنند الزامی است و مجوز فعالیت همزمان برای دو محل در یک نوبت کاری برای افراد صادر نمیگردد.

۱۶-۱۱ -صدور پروانه بهره برداری به عنوان مجوز شروع فعالیت مرکز منوط به معرفی مسئولین فنی و سایر کارکنان فنی و اداری موضوع آیین نامه جهت کلیه نوبت های کاری به معاونت دانشگاه/دانشکده و تأئید کمیسیون قانونی میباشد.

تبصره- تمدید پروانه بهره برداری و مسئولین فنی بر اساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و ضوابط اعلام شده از سوی وزارت و نیز مفاد این آئین نامه میباشد.

۱۷-۱۱ -پزشکان و کارکنان سازمانهای لشکری و کشوری، در ساعتهای اداری و نیز موظف حق فعالیت در مرکز را ندارند (به استثناء مراکز وابسته و تابعه سازمان محل خدمت کارمند)، مرکز باید این امر را در زمان بکارگیری کارکنان لحاظ نمایند و در صورت اطلاع، ضمن جلوگیری از فعالیت آنها، مراتب در اسرع وقت به معاونت دانشگاه/دانشکده و سازمان محل خدمت ایشان اطلاع داده شود، در غیر این صورت مطابق ضوابط و مقررات قانونی رفتار خواهد شد.

۱۸-۱۱ –رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت در تأسیس و بهره برداری و ادامه فعالیت مراکز موجود الزامی است.

۱۹-۱۱ -ثبت مشخصات فردی کلیه مراجعان و بیماران با ذکر شرح حال، تشخیص بیماری و یا مشکل آنها، مراحل سیر بیماری، نتایج اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی و مشاوره ای الزامی میباشد. این سوابق میبایست در بایگانی حفظ و نگهداری گردیده و در صورت درخواست کارشناسان معاونت دانشگاه و وزارت، در اختیار آنها قرار گیرد.

۲۱-۱۱ -نگهداری پرونده های پزشکی به صورت دستی یا رایانه ای، تابع ضوابط و مقررات حفظ و نگهداری اسناد خواهد بود.

۲۱-۱۱ -در صورت فوت و یا ازکارافتادگی مؤسس یا مسئولین فنی به شرح ذیل اقدام خواهد گردید:

الف- در صورتی که مؤسس فوت نماید وارث یا وراث قانونی متوفی باید در مدت حداکثر دو سال و به محض اخذ گواهی انحصار وراثت، فرد/افراد واجدی شرایطی را به عنوان جانشین (مؤسس) معرفی نماید که پس از تأیید صلاحیت فرد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی، پروانه بهره برداری جدید به نام وی صادر شود. در این مدت مسئول فنی با موافقت وراث قانونی میتواند مرکز را اداره نماید.

ب- در صورتی که مؤسس به علت ازکارافتادگی، قادر به اداره مرکز نباشد خود او یا قیم وی باید در یک مهلت حداکثر ۱ ماهه نسبت به معرفی فرد/افراد واجد شرایط دیگری به عنوان جانشین (مؤسس) اقدام نماید تا پس از تأیید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی، پروانه بهره برداری به نام وی صادر گردد.

ج- در صورتی که مرکز توسط اشخاص حقوقی تأسیس شده باشد و یکی از مؤسسان فوت نماید و یا به هر علت قادر به انجام وظایف خود نباشد، فرد از کار افتاده و یا قیم قانونی وی حداکثر ظرف مدت ۱ ماه و یا وراث قانونی متوفی در یک مهلت حداکثر دو ساله پس از اخذ گواهی انحصار وراثت، فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان جانشین وی معرفی نماید تا پس از تأیید صلاحیت از سوی کمیسیون قانونی، پروانه بهره برداری با ترکیب جدید صادر گردد.

د- در صورتی که مسئول فنی مرکز فوت نماید مؤسس باید حداکثر ظرف یک هفته فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان جانشین معرفی نماید تا پس از تأیید صلاحیت از سوی کمیسیون قانونی، پروانه مسئول فنی جدید صادر گردد (در صورتی که مسئول فنی و مؤسس یک فرد، میبایست مطابق بندهای الف و ج این ماده عمل گردد).

تبصره: تا زمان تأیید صلاحیت وی توسط کمیسیون قانونی و صدور پروانه مسئول فنی جدید، فرد واجد شرایط معرفی شده تصدی مسئولیت فنی مرکز را به طور موقت به عهده دارد.

ماده ۱۲ -تخلفات

۱-۱۲ -تخلف از مقررات این آیین نامه، حسب قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و

دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۱/۲۱ و اصلاحات بعدی، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسالمی و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی، درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل تعقیب خواهد بود.

۲-۱۲ -در صورتی که مؤسس یا مسئول/مسئولین فنی مرکز از ضوابط و مقررات مربوط به الزامات و وظایف خود که در این آیین نامه پیشبینی شده تخلف نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شد.

الف- بار اول تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت جلسه بازرسی محل توسط معاونت دانشگاه/دانشکده

ب- بار دوم اخطار کتبی توسط معاونت دانشگاه/دانشکده حداقل به فاصله دو هفته پس از تذکر شفاهی

ج- بار سوم اخطار کتبی توسط معاونت دانشگاه/دانشکده به فاصله دو هفته از اخطار قبلی کتبی

د- در صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات قبلی اعم از شفاهی و کتبی، چنانچه اعمال انجام شده مشمول قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی باشد موضوع به کمیسیون ماده ۱۱ قانون یادشده ارجاع تا در صورت احراز تخلف، پرونده جهت صدور رأی به محاکم ذیصلاح قانونی احاله گردد.

تبصره ۱ -روش اجرای تصمیمات نهایی کمیسیون مذکور و آراء صادره از سوی مراجع قضایی اعم از تعطیل موقت یا دائم مؤسسه، ابطال پروانه های قانونی و … در کمیسیون قانونی مطرح و برای اقدام به واحدهای ذیربط ارجاع می گردد.

تبصره ۲ -لغو دائم پروانه های قانونی (بهره برداری و مسئول فنی) با حکم مراجع ذیصلاح قضایی و تصویب کمیسیون قانونی اعمال می گردد.

تبصره ۳ -در مواردی که عملکرد مرکز موجب ورود خسارات جسمانی و یا روانی به بیماران و یا خلاف ضوابط و مقررات قانونی و شرعی باشد و یا موجب اخلال در امنیت و سلامت جامعه شود به تشخیص وزیر بدون رعایت تذکرات و اخطاریه های قبلی قابل طرح در کمیسیون قانونی بوده و با رأی کمیسیون مذکور موجب تعطیلی موقت و ارجاع به مراجع ذیصالح خواهد بود.

این آیین نامه در ۱۲ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و کلیه دستورالعمل ها و آیین نامه های مغایر قبلی ملغی اعلام می گردد.

فرم تعیین جانشین مرکز /بخش تحت حاد توانبخشی

تاریخ: …………………معاونت محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی …….. شبکه بهداشت و درمان ………

اینجانب دکتر ………………………. مسئول فنی مرکز/بخش تحت حاد توانبخشی …………………….. شهر/شهرستان

…………………… به آدرس …………………………………………………………………………………. طی روزهای …………………. الی …………………. قادر

به انجام وظیفه در مرکز/ بخش مذکور نبوده و آقای/خانم دکتر ………………………. را به جانشینی موقت خود معرفی مینمایم.

مهر، امضاء و شماره نظام پزشکی

اینجانب دکتر …………… به عنوان جانشین آقای/خانم دکتر ………………………………. کلیه وظایف ایشان را در مدت عدم

حضور در مرکز/بخش …………………………….. از تاریخ …………………. الی ……………….. پذیرفته و انجام وظیفه خواهم نمود.

مهر، امضاء و شماره نظام پزشکی

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *