فهرست
جستجو در سایت

۰۲۱-۸۸۸۰۶۸۸۸

ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

آئین نامه تاسیس مراکز ارتوپدی فنی

آئین نامه تاسیس مراکز ارتوپدی فنی
راهنمای مطالعه

فصل اول) تعاریف آئین نامه تاسیس مراکز ارتوپدی فنی

ماده ۱ : مرکز ارتوپدی فنی به محلی اطلاق میشود که طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشکی و پس از اخذ پروانههای قانونی جهـت سـاخت انـواع پروتـز (انـدام مصـنوعی) و ارتـوز (وسـائل کمکی) دایر میگردد.
ماده ۲ : پروتز انواع وسایل و اندامهای مصنوعی را گویند که جایگزین اعضاء از دست رفته (فاقـد هویـت آناتومیکی) میگردند.

ماده ۳ : ارتوز انواع وسایل کمکی را گویند که به صورت اصلاح کننده، حمایت کننده، نگهـداری کننـده و بهبود عملکرد کمبود قسمتهای موردنیاز بدن را بلحاظ فیزیولوژیکی تامین مینمایند.

ماده ۴ : پروانه تاسیس و پروانه مسئول فنی پروانـههـای قـانونی هسـتند کـه از طریـق وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکی (اداره کل صدور پروانهها) پس از تصویب کمیسـیون تشـخیص امـور پزشـکی موضـوع ماده ۲۰ قانون مربـوط بـه مقـررات امـور پزشـکی، داروئـی، مـواد خـوردنی و آشـامیدنی مصـوب سـال ۱۳۳۴ و اصلاحیه های مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی جهت فعالیت هر مرکز صادر میگردد.

ماده ۵ : کارشناس ارتوپدی فنی، به فردی اطلاق مـیگـردد کـه دوره کامـل ارتوپـدی فنـی را در یکـی از مراکز آموزش دانشگاهی داخل یا خارج از کشور گذرانده و موفـق بـه اخـذ مـدرک علمـی معتبـر کارشناسـی یـا کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته ارتوپدی فنی شده باشد.

مدارک علمی مذکور باید بـه تائیـد وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و یـا وزارت فرهنـگ و آموزش عالی (در مورد فارغ التحصیلان سالهای گذشته) رسیده باشد.

آئین نامه تاسیس مراکز ارتوپدی فنی2

فصل دوم) : شرایط و ضوابط تاسیس مراکز ارتوپدی فنی

ماده ۶ : پروانـه تاسـیس مراکـز ارتوپـدی فنـی بـرای متقاضـیان فـارغ التحصـیلان رشـته ارتوپـدی فنـی (کارشناس، کارشناس ارشد، PHD (و یا دیگر افرادی که صلاحیت آنها به تائید کمیسیون تشخیص امور پزشـکی موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی، مواد خـوردنی و آشـامیدنی رسـیده باشـد صـادر میگردد.

تبصره : به هر متقاضی واجد شرایط و صلاحیت فقط پروانه تاسیس یک مرکز اعطاء میگردد.

ماده ۷ : وظائف موسس به شرح ذیل میباشد :

الف : معرفی مسئول فنی واجد شرایط
ب : حفظ و رعایت شئون اسلامی، اخلاقی، حرفهای، بهداشتی، اصول بهداشت محیط و حرفه درمحیط کار.
ج : رعایت و اجرای نظریات و پیشنهادات فنی و بهداشتی مسئول فنی مرکز.
د : تامین و تدارک تجهیزات و لوازم موردنیاز.
هـ : تامین کادر فنی و خدماتی واجد شرایط در مرکز.

و ـ اجراء و رعایت کلیه مقررات، ضوابط، دستورالعملها، تذکرات و تعرفـههـای مصـوبه وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکی.

ماده ۸ : پروانه مسئول فنی بنام پزشک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، یا متخصص ارتوپدی پـس از تائید کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی صادر خواهد شد.
ماده ۹ : پس از کسب موافقت اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظـرف مـدت
مقرر در قرارداد تاسیس منعقده فی مابین متقاضی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرکز بایـد جهـت
بهره برداری و ارائه خدمات آماده گردد. در غیر اینصورت موافقت اصولی صادره ملغی میباشد، مگر آنکه قبل از پایان مدت، با ذکر دلائل موجه تمدید آن درخواست گردد و موضوع به تائید وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی برسد.

ماده ۱۰ : مراکز ارتوپدی فنی که موافقت اصولی دریافت نمودهاند قبل از اخذ مجوز بهرهبرداری مجاز به شروع فعالیت نمیباشند.
ماده ۱۱ : مسئول فنی میتواند در صورت غیبت کمتر از شـش مـاه یکنفـر جانشـین واجـد شـرایط بطـور موقت انتخاب و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نماید.

تبصره ـ چنانچه غیبت مسئول فنی بیش از شش ماه بطور انجامد پروانه مسئول فنی لغو میگردد.

ماده ۱۲ : وظایف مسئول فنی به شرح ذیل می باشد :

الف ـ کنترل نسخه پزشک معالج و صدور دستور طراحی و ساخت ارتوز و پروتز.
ب ـ تشکیل پرونده برای کلیه مراجعین.
ج ـ نظارت بر کیفیت مواد اولیه مصرفی.
د ـ نظارت بر مراحل مختلف طراحی، ساخت و حفظ اصول فنی علمی.
هـ ـ تطبیق وسیله ساخته شده با نسخه پزشک.
و ـ تطبیق مناسب بودن وسیله ساخته شده با وضعیت بیمار.
ز ـ مشاوره با پزشک معالج در صورت لزوم و اجرای دستورات پزشک.
ح ـ آموزش نحوه استفاده از وسیله ساخته شده به بیمار و همراهان.
ط ـ نظارت بر عملکرد کارکنان مرکز ارتوپدی فنی و آموزش حین خدمات آنها.

ماده ۱۳ : پروانه تاسیس مراکز ارتوپدی فنی قابل واگذاری به غیر نمیباشد و هرگونـه تغییـر در اعضـاء موسس، مسئول فنی، جابجائی و انتقال مرکز باید پس از کسب مجوز رسمی صورت گیرد.

تبصره : انتخاب محل پیشنهادی باید با اطلاع و موافقت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی ذیربط باشد.

ماده ۱۴ : در صورتیکه موسس بدلایل موجه قصد تعطیل و انحـلال مرکـز را داشـته باشـد بایـد بـا اطـلاع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط باشد.
ماده ۱۵ : ارائه خدمات ارتوپدی فنی فقط طبق تجویز کتبی پزشک معالج مجاز میباشد.
ماده ۱۶ : مرکز ارتوپدی فنی مجاز به صدور گواهی استراحت، تجویز دارو و سایر خـدمات پیراپزشـکی نظیر آزمایش، رادیولوژی و … نمیباشد و این امور دخالت غیرمجاز در امور پزشکی تلقی میشود.

ماده ۱۷ : مراکز ارتوپدی فنی ملزم به رعایت مشخصات فنی استاندارد و مطلوب، تجهیـزات و ملزومـات فنی لازم و بکارگیری کارکنان فنی واجد شرایط و صلاحیت میباشند و بخشهای مجاز هر مرکز که امکانات فنـی آنها تهیه و تائید شده باشد در پروانه تاسیس قید میگردد.
ماده ۱۸ : نصـب پروانـه تاسـیس و مسـئول فنـی در محـل کـار (مراکـز ارتوپـدی فنـی) در معـرض دیـد ضروریست.

ماده ۱۹ : در صورت تخلف از ضوابط، مقررات و الزامات موضوع این آئین نامه و دستورالعمل های ابـلاغ شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد، موضـوع را در کمیسـیون قـانونی مربوطـه طـرح تـا نسبت به لغو موقت یا دائم پروانه تاسیس مرکز اتخاذ تصمیم گردد.
ماده ۲۰ : کلیه مراکز ارتوپدی فنی موجود در کشور باید حداکثر ظرف مدت یکسـال پـس از تصـویب و ابلاغ این آئین نامه توسط دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسـر کشـور وضـع خـود را بـا شرایط آن تطبیق دهند و در صورت احراز شرایط لازم نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *