فهرست
جستجو در سایت

۰۲۱-۸۸۸۰۶۸۸۸

ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی

آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی
راهنمای مطالعه

فصل اول آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی : تعاریف

ماده ۱آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: توانبخشی (اعم از پزشکی ـ حرفهای ـ اجتماع) توسط تیم توانبخشی به توانخواه ارائه میگردد

ماده ۲ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: این مراکز به منظور ارائه خدمات پیشگیری ـ تشخیصی ـ درمانی و توانبخشی در سطوح جسـمی، روانی و اجتماعی بصورت سرپائی و روزانه تاسیس میشوند.

تبصره آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: مراکز جامع توانبخشی، پزشکی میتواند شامل یک یا چند مرکز به شرح ذیل باشد.

الف) مرکز جامع درمانی توانبخشی اختلالات جسمی حرکتی مرکزی است که میتوانید به افراد دچار اختلال جسمی حرکتی با منشأ سیستم عصبی مرکزی مغز و نخاع اعصاب محیطی، محل اتصال عصب به عضلات و سیستم اسکلتی، عضلانی) ارائه خدمات نماید.

ب) مرکز جامع توانبخشی، پزشکی اختلالات ذهنی کودکان و نوجوانان مرکزی است که به افراد مبتلا به اختلالات ذهنی در جهت بررسی، تشخیص پیشگیری از افـزایش شـدت اختلال، ارتقاء مواد و سازگاری فرد با اجتماع ارائه خدمت مینماید.

ج) مرکز جامع توانبخشی، پزشکی فلج مغزی (غیر پیشرونده) مرکزی است با تخصصهای مختلـف پزشـکی و توانبخشـی کـه در جهـت بهبـود اخـتلالات غیرپیشـرونده سیستم عصبی مرکزی حرکتی، وضعیتی، حسی و … فعالیت مینمایند.
د) مرکز جامع توانبخشی، پزشکی سالمندان مرکزی است که برای ارائه خدمات تشخیصی ـ درمانی، توانبخشی و پیشگیری در سطوح جسمی و روانی
و اجتماعی به سالمندان فعالیت مینماید.

ه) مرکز جامع توانبخشی ،ٍپزشکی اختلالات اعصاب و روان مرکزی است با هدف ارائه خدمات تشخیصی ، درمـانی حرفـه ای و آمـوزش مهارتهـای اجتمـاعی و شـغلی در جهت بازگرداندن هر چه سریعتر توانخواه به اجتماع فعالیت مینماید در اینمرکز خدمات زیر به بیماران ارائـه میگردد:

۱-مشاوره خانوادگی ، شغلی ، تحصیلی وازدواج
۲-روان درمانی (شامل گروه درمانی – رفتار درمانی – بازی درمانی – گفتار درمانی – کاردرمانی )
۳-درمان اعتیاد
۴-درمان مشکلات روانی ، رفتاری کودکان
۵-تست هوش
۶-الکتروانسفالوگرافی
۷-هیپتوتراپی
۸-تست های روانشناسی
۹-انجام الکترو شوک مغزی سرپایی منوط به وج دستگاه ECT و تمامی تجهیزات هوشبری واحیای قلبی و ریوی و وجود متخصص بیهوشی

و) مرکز جامع توانبخشی ، پزشکی اختلالات روانی و رفتاری کودکان و نوجوانان مرکزی است جهت ارائه خدمات پیشـگیری ، درمـانی و توانبخشـی کـه در زمینـه اخـتلالات رفتـاری – روانـی کودکان و نواجوانان مانند اختلالات نافذ رشد (ارتیسم ) اسکیزوفرنی کودکان ، اختلالات خلقی فعالیت مینماید.

ز) مرکز جامع توانبخشی ، پزشکی اختلالات بینایی مرکزی است که در جهت تشخیص ، درمان ، توانبخشی و پیشگیری از اختلالاتی که منجر به کـم بینـایی یـا نـا بینایی شده یا خواهند شد فعالیت مینماید.

ح) مرکز جامع توانبخشی ، پزشکی اختلالات شنوایی، گفتار و زبان مرکزی است که در جهت تشخیص اختلالات و ضایعات دستگاه شنوائی، گفتار و زبان ارائه خدمات توانبخشـی فعالیت مینماید.
ماده ۳ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی : تیم توانبخشی، پزشکی گروهی است که وظیفه آن هماهنگ کردن اقدامات گونـاگونی مـیباشـد که در جهت نوتوانی توانخواه صورت میگیرد.
تبصره ۱ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: تیم توانبخشی، پزشکی به سه گروه طبی ـ اجتماعی و حرفهای تقسیم میشود.
تبصره ۲ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: اعضاء تیم توانبخشی، پزشکی موضوع تبصره ۲ ماده ۳ به عنوان پیوسـت شـماره یـک ضـمیمه آئین نامه میباشد.

ماده ۴ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: توانخواه به فردی گفته میشود که به نوعی دچار اختلال، ناتوانی و معلولیت است.
ماده ۵ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: کادر اختصاصی توانبخشی به افرادی اطلاق میشود که حداقل دارای درجه کارشناسی در یکـی از رشته های علوم توانبخشی (فیزیوتراپی، کادر درمـانی، گفتـار درمـانی، ارتوپـدی فنـی، بینـائی سـنجی، شـنوائی سنجی و مهندسی توانبخشی) یا رشته های پرستاری، مددکاری اجتماعی از یکی از مراکـز دانشـگاهی داخـل یـا خارج کشور باشند. مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان خارج از کشور باید به تائیـد و تصـویب وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالی (در مـورد فـارغ التحصـیلان سـالهای گذشـته) رسیده باشد.

ماده ۶ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی : مرکز جامع توانبخشی، پزشکی که در این آئین نامه باختصار مرکز ذکر میشود به مرکزی اطلاق میگردد که طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت انجام خدمات توانبخشـی، پزشکی بعد از اخذ پروانههای قانونی دائر میشود.

ماده ۷ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: پروانه تاسیس و پروانه مسئولیت فنی، پروانههای قانونی میباشـند کـه از طریـق حـوزه معاونـت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پـس از تصـویب کمیسـیون قـانونی تشـخیص امـور پزشـکی موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی. مواد خودرنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحیه سال ۱۳۶۷ آن جهت فعالیت مرکز صادر خواهد شد.

تبصره آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: به هر متقاضی واجد شرایط و صلاحیت موضوع این آئین نامه فقط پروانه تاسیس یک مرکز تعلق خواهد گرفت.

آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی

فصل دوم : شرایط و ضوابط تاسیس مرکز جامع توانبخشی، پزشکی

ماده ۸آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: تاسیس هر گونه مرکز جامع توانبخشی ، پزشکی منوط به اخذ پروانه های قانونی مـذکور درمـاده ۷ این آئین نامه خواهد بود.
ماده ۹ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی:پروانه تاسیس بنام اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات خیریه و تعاونی هـای خـدمات بهداشـتی درمانی صادر خواهد شد.

تبصره آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: موسس و مسئول فنی در صورت احراز شرایط میتواند شخص واحدی باشد.
ماده ۱۰ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: پروانه مسئول فنی مرکز جامع اختلالات جسمی حرکتی بنام متخصص طب فیزیکی یا متخصـص مغز واعصاب یا فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان یا ارتوپد یا روماتولوژیست صادر میگردد.
ماده ۱۱ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: پروانه مسئول فنی مرکز جامع اختلالات ذهنی کودکان و نوجوانـان بنـام متخصـص کودکـان یـا متخصص روانپزشکی صادر میگردد.

ماده ۱۲ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: پروانه مسئول فنی مرکز جامع فلج مغزی بنام متخصص مغز و اعصاب یا متخصص کودکـان یـا متخصص جراحی مغز و اعصاب یا متخصص ارتوپدی یا فوق تخصص جراحی ترمیمی صادر میگردد.
ماده ۱۳ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: پروانه مسئول فنی مرکز جامع سالمندان بنام متخصـص طـب سـالمندان یامتخصـص داخلـی یـا متخصص روانپزشکی یا متخصص مغز و اعصا ب (داخلی صادر میگردد.
ماده ۱۴ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی:پروانه مسئول فنی مرکز جامع روانی مزمن بنام متخصص روانپزشکی صادر میگردد.

ماده ۱۵ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی:پروانه مسئول فنی مرکز جامع اختلالات روانی – فتاری کودکان بنام فـوق تخصـص روانپزشـکی اطفال یا فوق تخصص اعصاب کودکان یا متخصص روانپزشکی صادر میگردد.
ماده ۱۶ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: پروانه مسئول فنی مرکز جامع اختلالات بینایی بنام متخصص چشم پزشکی صادر میگردد.

ماده ۱۷ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی:پروانه مسئول فنی مرکز جامع اختلالات شنوایی، گفتار و زبان بنام متخصص گوش و حلق و بینی یا فوق تخصص جراحی ترمیمی صادر میگردد.
ماده ۱۸ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی:پروانه مسئول فنی چند مرکز جامع توانبخشی پزشکی که در یک محل واقع نباشند میتوانند بنام هر یک از مسئولین فنی مرازک تحت پوشش صادر گردند.
ماده ۱۹ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی:وظایف مسئول فنی مراکز جامع توانبخشی پزشکی شامل موارد ذیل است

۱-سرپرستی کلیه امور فنی خدمات پزشکی و پیراپزشکی و مسئولیت رعایتموازین قـانونی بـر عهـده مسـئول فنی است
۲-نظارت بر انتخاب و بکارگیری نیروی انسانی واجد شرایط و صلاحیت بر اساس ضوابط مـورد قبـول وزارت متبوع برای اینگونه موسسات و نظارت بر عملکرد آنها
۳-رسیدگی به شکایات فنی بیماران و پاخگویی به آنان و مراجع ذیصلاح در این خصوص
۴-نظارت بر حفظ شئون پزشکی و آئین نامه انطباق امور پزشکی بـا مـوازین شـرع مقـدس و دسـتورالعملهای مربوطه

۵-جلوگیری از خدمات پزشکی نرم افزار مطب غیر مجاز و خارج از وظایف مرکز

۶-ارائه هر ماهه آمار فعالیت مرکز به تفکیـک خـدمات تشخیصـی و درمـانی و توانبخشـی بـه دانشـگاه علـوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه
۷-نظارت بر پذیرش بیماران تحت پوشش بیمه های درمانی طبق ضوابط مربوطه

۸-کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی درمانی ساختمانی تجهیزاتی و ایمنی مرکز
۹-نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب وزارت متبوع و ارائه صورتحساب بیمار
۱۰-مسئول فنی مرکز موظف است صورت اسامی پزشـکان شـاغل و سـاعات کـار آنهـا را بـه دانشـگاه علـوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه اعلام نماید بدیهی است اشتغال پزشکان فاقد پروانه مطب مجاز در مرکز غیر قانونی میباشد.

۱۱-حضور مسئول فنی در کلیه ساعات فعالیت مرکز الزامی است.
ماده ۲۰ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی-نظارت و ارزشیابی کلیه خدمات مراکز جامع توانبخشی، پزشـکی در سراسـر کشـور بـه عهـده دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هر استان خواهد بود.
ماده ۲۱ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی-نصب اصل پروانه تاسیس و مسئول فنی در مراکز مذکور الزامی است.

ماده ۲۲ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: محل ساختمان و تجهیزات فنی باید قبل از صدور پروانه توسـط کارشناسـان ذیـربط دانشـگاه / دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هر استان مورد ارزشیابی و تائید قرار گیرد.
ماده ۲۳ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: پس از کسب موافقت اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف مدت یکسال موسس باید مرکز را جهت پذیرش و ارائه خدمات آماده و قبل از شروع بکار مراتب را جهت بازدید و تائید نهائی به دانشگاه / دانشکده مربوطه کتباً اعلام دارد.

تبصره آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: در صورت عدم آمادگی بر ارائه خدمات در مدت فوق متقاضی بایـد مجـوز لازم را بـرای تمدیـد اخذ نماید در غیر اینصورت مجوز صادره بر اساس قرارداد تنظیمی ملغی خواهد بود.

ماده ۲۴ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: یک مسئول فنی نمیتواند مسئولیت فنی بیش از یک مرکز را در یک شیفت کاری تقبل نماید و حضور مسئول فنی و یا جانشین واجد شرایط وی در مرکز مطابق ماده ۲۵ آیین نامه در ساعات کاری ضـروری است.
ماده ۲۵ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: مسئول فنی میتواند در صورت غیبت به مدت کمتر از شش ماه یکنفر جانشین را به طور موقت انتخاب و کتباً از طریق دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی مربوطه معرفی نماید.

تبصره آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: در صورتیکه غیبت مسئول فنی بیش از ۶ ماه به طول انجامد پروانه مسئول فنی لغو خواهد شد.
ماده ۲۶ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: حضور دائمی مسئول فنی یا جانشین نامبرده در ساعات فعالیت مرکز الزامی است.
ماده ۲۷ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: کنترل و نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات فنی قانوناً با مسئول فنی خواهد بود.
ماده ۲۸ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: توانخواه در اولین مراجعه به مرکز ابتدا باید توسط پزشک مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس از طریق پزشک مربوط به تیم توانبخشی متناسب با نوع اختلال معرفی گردد.

ماده ۲۹ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: توانخواه در حین دریافت خـدمات توانبخشـی، پزشـکی بایسـتی بصـورت دورهای توسـط تـیم توانبخشی با نظارت مسئول فنی مورد ارزیابی قرار گیرد.
ماده ۳۰ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: کادر تخصصی توانبخشی موظفند با نظـر مسـئول تـیم توانبخشـی خـدمات فنـی خـود را بـرای توانخواه انجام دهند.

تبصره آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی:کادرتخصصی توانبخشی مجازبه صدور گواهی استراحت و تجویز دارو به توانخواهان نخواهند بود.
ماده ۳۱ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: تغییرات نام و محل مرکز باید با هماهنگی دانشـگاه / دانشـکده پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمانی مربوطه و با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ پروانه جدید باشد.

ماده ۳۲ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: در صورتیکه موسس یا موسسین به دلائل موجهی قصد تعطیل و انحلال مرکز را داشـته باشـند، مراتب را باید با ذکر دلایل و مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه گزارش نمایند.

تبصره آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظفند در کـار کلیـه مراکـز جـامع توانبخشی ـ پزشکی نظارت مستمر داشته و سالانه گزارشات مربوطه را به وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی ارائه نمایند.
ماده ۳۳ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: تشکیل پرونده (شامل، ضبط مشخصات کامل بیمار نام پزشک و اعضاء تیم توانبخشی و مراحـل سیر بیماری و نتیجه ارزیابیهای دورهای) بایگانی و نگهداری مدارک ضـروری جهـت هـر یـک از توانخواهـان مراجعه کننده به مرکز الزامی است.

تبصره آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: ارائه گزارش عملکرد و آمـار و اطلاعـات لازم بـه دانشـگاههـا / دانشـکدههـای علـوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی در صورت درخواست جزو وظایف مرکز میباشد.
ماده ۳۴ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: مراکز جامع درمانی توانبخشی موظف به پذیرش بیماران بیمهای میباشند.
ماده ۳۵ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: رعایت طرح انطباق در کلیه مراکز موضوع این آئین نامه الزامی است .
ماده ۳۶ آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی، پزشکی: در صورتیکه موسس یا موسسین مراکز فوق از ضوابط و مقررات و وظائف موضـوع ایـن آئـین نامه تخطی نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شد.

الف) تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط دانشگاهها، دانشکدههای علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط.
ب) اخطار کتبی توسط دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه.
ج) لغو پروانه تاسیس و تعطیل مرکز به مدت سه ماه تا یکسال به پیشنهاد دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده ۲۰ .

د) لغو دائم پروانه تاسیس مرکز به پیشنهاد دانشگاه / دانشـکده علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده ۲۰ و در صورت لزوم اعلام به مراجع قضایی.
۱ـ مرکز جامع توانبخشی پزشکی اختلالات جسمی و حرکتی اعضاء ثابت : متخصص اعصاب داخلی ـ طب فیزیکـی یـا ارتوپـد ـ فیزیـوتراپ ـ کـار درمـان ـ گفتـار درمـان ـ مددکار اجتماعی. اعضاء مشاور : متخصص داخلی ـ روانپزشک ـ فوق تخصـص اعصـاب کودکـان ـ روانشـناس ـ ارتوپـدی فنـی ـجراح مغز و اعصاب ـ کودکان

۲ـ مرکز جامع توانبخش پزشکی اختلالات ذهنی کودکان و نوجوانان
اعضاء ثابت : متخصص کودکان ـ روانپزشک ـ کارشناس روانشناسـی کودکـان اسـتثنائی ـ کـار درمـان ـ گفتـار درمان ـ مددکار
اعضاء مشاور : چشم پزشک ـ متخصص ENT ـ دندانپزشک ـ فوق تخصص اعصاب اطفال یا متخصص اعصـاب داخلی ـ کارشناس ژنتیک ـ مشاور حقوقی.

۳ـ مرکز جامع توانبخشی پزشکی فلج مغزی
اعضاء ثابت : متخصص کودکان یا فوق تخصص اعصاب کودکان ـ طب فیزیکی یـا ارتوپـد ـ فیزیـوتراپ ـ کـار درمان ـ گفتار درمان ـ مددکار اجتماعی.
اعضاء مشاور : دندانپزشک ـ روانشناس ـ جراح مغز و اعصاب ـ روانپزشک ـ چشم پزشک ـ متخصص گوش و

حلق و بینی ـ ارتوپدی فنی ـ شنوائی شناس ـ بینائی سنج ـ مهندس توانبخشی.

۴ـ مرکز جامع توانبخشی پزشکی سالمندان
اعضاء ثابت : متخصص سالمندان یا داخلی ـ روانپزشک ـ مددکار اجتماعی ـ فیزیوتراپ ـ کار درمان ـ پرسـتار ـ گفتار درمان.
اعضا مشاور : متخصص اعصاب داخلی ـ ارتوپد ـ چشم پزشـک ـ متخصـص گـوش و حلـق و بینـی ـ کارشـناس تغذیه ـ کارشناس حقوقی ـ دندانپزشک ـ شنوائی سنج ـ بینائی سنج ـ روانشناس بالینی.

۵ـ مرکز جامع توانبخشی پزشکی اختلالات روانی مزمن
اعضاء ثابت : روانپزشک ـ روانشناس بالینی ـ کار درمان ـ مددکار اجتماعی ـ روان پرستار یـا پرسـتار بـا سـابقه کار در بخش بیماران روانی – مشاور حقوقی – مشاور اجتماعی
۶-مرکز جامع توانبخشی- پزشکی اختلالات رفتاری – روانی کودکان و نوجوانان
اعضاء ثابت : روانپزشک یا فوق تخصص یا فلوشـیپ روانپزشـکی کودکـان – روانشـناس بـالینی یـا کارشـناس روانشناسی کودکان استثنایی – گفتار درمان – کار درمان – مددکار اجتماعی اعضاء مشاور: فوق تخصص اعصاب کودکان – روان پرستار – مشاور حقوقی

۷-مرکز جامع توانبخشی پزشکی اختلالات بینایی
اعضاء ثابت: چشم پزشک – بینایی سنج – کار درمان – مددکار
اعضاء مشاور: روانشناس – کارشناس حرفه آموزی

۸-مرکز جامع توانبخشی پزشکی اختلالات شنوایی – گفتار و زبان
اعضاء ثابت : متخصص گوش و حلق و بینی – شنوایی شناس – گفتار درمان – شنوایی سنج
اعضاء مشاور : جـراح فـک و صـورت – ارتودنتیسـت – روانشـناس بـالینی – متخصـص آمـوزش ناشـنوایان – کارشناس ژنتیک – آسیب شناس گفتار و زبان
این بخشنامه طی نامه شماره ۳۵۵۴۷/۶/س مورخ ۹/۵/۸۴ ابلاغ گردیده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *