فهرست
جستجو در سایت

۰۲۱-۸۸۸۰۶۸۸۸

ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

آئین نـامه تاسیس مراکز پزشکی هسته ای

آئین نـامه تاسیس مراکز پزشکی هسته ای
راهنمای مطالعه

ماده یک: تعاریف مراکز پزشکی هسته ای

الف: پزشکی هسته ای عبارت اسـت از کلیـه اقـدامات تشخیصـی و درمـانی کـه بوسـیله چشـمه هـای بـاز رادیواکتیو انجام میگردد و شامل :
۱ـ آزمایشگاه invivo یا طرح برداری از اعضاء و تعیین میزان ضریب مواد رادیواکتیو در اعضای بدن.
۲ـ آزمایشات invitro یا آزمایشات تشخیص پزشکی یا مواد رادیواکتیو.

۳ـ درمان با مواد رادیواکتیو (باستثناء استفاده از منابع تشعشع بسته)
۴ـ موسسات پزشکی هستهای در صورت ارجاع پزشکان متخصص میتوانند نسبت به پذیرش، مشاوره و انجام آزمایشات ذیربط جهت بیماران ارجاعی اقدام نمایند.

ب : متخصصین پزشکی هستهای به کسانی اطلاق میشود که دارای گواهینامه تخصصی مورد تائید وزارت متبوع باشد و میتوانند هر سه قسمت پزشکی هسته ای را انجام دهند.
تبصره : پزشکان متخصصی که قبلاً بعنوان موسس و مسئول فنی صلاحیت آنان به تائید کمیسیون قـانونی تشخیص امور پزشکی رسیده است از این بند مستثنی میباشند.

مراکز پزشکی هسته ای

ج : موسس مراکز پزشکی هستهای به کسانی اطلاق میشود که برابر مفاد این آئین نامه اقدام بـه تاسـیس مرکز پزشکی هستهای بنمایند.
د : مسئول فنی مراکز پزشکی هسته ای به کسانی اطلاق میشود که دارای درجه دکتری تخصصـی مراکز پزشکی هسته ای بوده و صلاحیت آنان به تصویب کمیسیون قـانونی تشـخیص امـور پزشـکی موضـوع مـاده ۲۰ قـانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی، مواد خوردنی و آشامیدنی برسد. (به استثناء افراد مـذکور در تبصـره بند ب).

هـ : کارمندان فنی پزشکی هستهای به کسانی اطلاق میشود که دوره تکنولوژی مراکز پزشکی هسته ای را طـی نموده و اشتغال بکار آنان فقط زیرنظر مسئول فنی مورد تائید کمیسیون تشخیص امور پزشکی مجاز میباشد.

و : حفاظت در برابر اشعه درمراکز پزشکی هسته ای عبارتست از ایجاد و کنترل تاسیسات و تجهیزات فنی لازم و انتخاب روش مناسب کار به منظور اجتناب از پرتوگیری غیرمجـاز افرادیکـه بـه نحـوی در داخـل و اطـراف مراکز پزشکی هستهای امکان حضور و یا عبور دارند و دفع بهداشتی پس ماندههای موادرادیواکتیو.

ز : موسسات پزشکی هستهای به مرکزی اطلاق میشود که بطور مستقل به امور پزشکی هستهای بپـردازد و در صورتیکه در یکی از موسسات پزشکی باشد بخش پزشکی هستهای نامیده میشود.

ماده ۲ : تاسیس مراکز پزشـکی هسـتهای منـوط بـه اخـذ پروانـه تاسـیس از وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشکی میباشد.
تبصره ۱ : کلیه مراکز پزشکی هستهای موجود موظفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به انطبـاق وضـع خود با مقررات و ضوابط این آئین نامه اقدام و پروانه مربوطه را دریافت دارند.

تبصره ۲ : انجام آزمایشات تشخیص پزشکی به کمک مواد رادیواکتیو در آزمایشگاههای تشـخیص طبـی تابع مقررات آئین نامه تاسیس آزمایشگاههای تشخیص مربوطه میباشد.

در این مراکز برای سهولت انجام کار بهتراست از نرم افزار مطب سینا استفاده کرد.

ماده ۳ : تقاضای پروانه به طریق زیر انجام میگیرد :
۱ـ متقاضی باید دارای پروانه مطب در شهر مربوطه بوده و یا واجد شرایط آن باشد.
۲ـ متقاضی تاسیس مراکز پزشکی هستهای ابتدا باید فرم درخواست مربوطه را تکمیل و همراه با مدارک موردنیاز از طریق معاونت درمان و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه به اداره کـل صدور پروانه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.

۳ـ پس از تایید کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی و صدور مجوز موسس میتواند اقـدام بـه تاسـیس بنماید
۴ـ پس از آماده شدن محل از نظر فضاهای لازم و ایجاد امکانات و تاسیسات به منظور حفاظـت در برابـر اشـعه و معرفـی کارمنـدان فنـی واجـد شـرایط و تائیـد کارشناسـان مربوطـه جهـت بررسـی و طـرح موضـوع بهره برداری در کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی به اداره کل صدور پروانهها ارسال میگردد.

ماده ۴ : موسس و مسئول فنی پزشکی هستهای میتواند یک نفر شخص واحد باشد.
تبصره : موسس و یا موسسین مراکز پزشکی هستهای موظف بـه قبـول و یـا معرفـی مسـئول فنـی واجـد شرایط میباشد.
ماده ۵ : یکنفر متخصص میتواند فقط یک پروانـه تاسـیس و یـا پروانـه مسـئولیت فنـی موسسـه پزشـکی هسته ای را کسب کند.

تبصره ۱ مراکز پزشکی هسته ای: هرگونه جابجائی، انتقال و واگذاری موسسات پزشکی هستهای به افراد واجـد شـرایط پـس از موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تائید کمیسیون تشخیص امور پزشـکی موضـوع مـاده ۲۰ قانون امکان پذیر میباشد.

تبصره ۲ : مراکز پزشکی هستهای نمیتوانند مرکـز دیگـری را بنـام شـعبه در محلـی جـدا از محـل دارای پروانه دایر نمایید.
ماده ۶ : مسئولیت کلیه امور مربوط به پزشکی هستهای و حفاظت در برابر اشـعه و سـایر مسـائل بعهـده مسئول فنی میباشد.

تبصره ۱ مراکز پزشکی هسته ای: تزریقات داخل وریدی مواد رادیواکتیو برای آزمایشات لازم است توسط پزشـک و یـا کارمنـد فنی و واجد شرایط زیر نظر پزشک مسئول فنی صورت گیرد.
تبصره ۲ مراکز پزشکی هسته ای: تعیین مقدار ماده رادیواکتیو از وظایف مسئول فنی میباشد.

تبصره ۳ : کارمندان فنی حق دخل و تصرف در دستورات پزشک و دادن نسخه و تجویز دارو و اظهارنظر تشخیصی و درمانی ندارند.
تبصره ۴ : تا زمانیکه بـه تشـخیص و اعـلام وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی کارمنـدان فنـی پزشکی هستهای به کافی تربیت نشـدهانـد مراکـز پزشـکی هسـتهای میتواننـد از دارنـدگان مـدرک تحصـیلی کارشناس و یا کاردانی رشته های رادیولوژی، رادیوتراپی، آزمایشگاه، پرستاری با تشخیص و آمـوزش توسـط مسئول فنی استفاده نمایند و کلیه کارکنانی که در تاریخ تصویب این آئین نامه در موسسات پزشـکی هسـته ای اشتغال دارند و صلاحیت

آنان مورد تائید مسئول فنی میباشند میتوانند بکار خود ادامه دهند.
مـاده ۷ مراکز پزشکی هسته ای: کمیسـیون تشـخیص امـور پزشـکی (پزشـکی هسـته ای) متشـکل از اعضـاء پـیشبینـی شـده و متخصصین پزشکی هستهای برابر قانون خواهند بود.

ماده ۸ مراکز پزشکی هسته ای: کلیه مراکز پزشکی هسته ای پس از کسب پروانـه ملـزم بـه رعایـت مقـررات ایـن آئـین نامـه و موازین پزشکی و اصول حفاظت در برابر اشعه میباشند.

و در صورت مشاهده هرگونه نقض مقررات و ضـوابط در مراکز پزشکی هستهای که در مدت زمان تعیین شده رفع نگردد برابر قانون از ادامه فعالیت آن جلوگیری بعمل میآید.

تبصره : بازرسی و نظارت بر موسسات پزشکی هسـتهای بایـد توسـط گروهـی از کارشناسـان خبـره کـه حداقل یکنفر پزشک متخصص پزشک هستهای عضو هیئت علمی در آن گروه باشد انجام شود.

ماده ۹ : در صورت غیبت مسئول فنی معرفی یکنفر جانشین واجد شرایط از طـرف موسـس بـه معاونـت درمان و دارو دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه الزامیست.

تبصره مراکز پزشکی هسته ای: در صورتیکه مدت زمان قبول جانشین بیشتر از سه ماه باشد اخذ پروانه موقت بنام مسـئول فنـی جدید با معرفی موسس ضروری و اعتبار آن یکسال خواهد بود و برای مازاد بـر ایـن مـدت لازم اسـت برابـر مقررات این آئین نامه مجدداً اقدام به کسب پروانه تاسیس بنام موسس و مسئول فنی جدید بنمایند.

ماده ۱۰ مراکز پزشکی هسته ای: در پروانه تاسیس و مسئول فنی برحسب مورد و پس از تائید کمیسیون تشخیص امور پزشـکی موضوع ماده ۲۰ قسمتهای مختلف پزشکی هسته ای ذکر میگردد.
تبصره : اضافه نمودن یک قسمت از پزشکی هستهای به قسمتهایی که قبلاً پروانه تاسیس برای آنها صادر شده است منوط به کسب پروانه جدید میباشد.
ماده ۱۱ مراکز پزشکی هسته ای: رعایت مفاد آئین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شـرع مقـدس از سـوی موسسـه پزشـکی هسته ای الزامیست.
ماده ۱۲مراکز پزشکی هسته ای : ضوابط بهداشتی، حفاظتی، فضای فیزیکی و تجهیزات مراکز پزشکی هسته ای.

الف: فضای فیزیکی شامل (قسمت پذیرش و اطاق انتظار، قسـمت خـون گیـری و تزریقـات، اطـاق نگـاره برداری، اطاق آزمایشات invitro ،محل نگهداری مـواد رادیواکتیـو، جایگـاه پسـمانداری، دستشـوئی و توالـت مجزا برای کارکنان و بیماران، اطاق معاینه بیماران) که حداقل مجموعاً ۱۰۰ مترمربع باید باشد.
ب: تهویه اطاقها بویژه در قسمت نگهداری مواد رادیواکتیو باید مجهز به هواکشهای مناسب یا هود باشد.
ج: کلیه سطوح محل کار اعم از کفها و میزهای آزمایش و محـل نگهـداری مـواد رادیواکتیـو از پوشـش مناسب نظیر مکالئوم، سنگ یا استیل باشد.
د: تجهیزات موردنیاز در مراکز پزشکی هستهای کـه دارای قسـمت های آزمایشـات نگـارهبـرداری، درمـان بیماران سرپایی هستند حداقل عبارتند خواهند بود

از:
۱ـ یک دستگاه تصویربرداری (اسکنر یا گاما کامرا)
۲ـ یک دستگاه اندازه گیری مواد رادیواکتیو
۳ـ یک دستگاه گاماکانتر
۴ـ ردیاب جهت کشف آلودگی
۵ـ محل نگهداری مواد پسمان
۶ـ فیلم به جهت کلیه کارکنان

تبصره:
فضای مراکز پزشکی هستهای باید متناسب با تعداد دستگاههای پزشکی هسته ای و کارکنان شاغل اعم از اداری و فنی در مرحله بهرهبرداری باید به تائید کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی برسد.

ماده ۱۳ :موسس و یـا موسسـین مراکـز پزشـکی هسـته ای موظفنـد الزامـات موضـوع ایـن آئـین نامـه و دستورالعمل های ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت نمایند. و مسـئول فنـی و کارکنان ذیربط نیز مکلف به انجام آنها در حدود وظایف و صلاحیت ها مربوطه هستند و باید نواقص اعـلام شـده را در مدت زمان تعیین شده برطرف سازند و در صورت تخلف موضوع در کمیسیون تشـخیص امـور پزشـکی مطرح و حسب مورد پس از تصویب کمیسیون پروانه تاسیس بطور موقت از یک ماه یایکسال لغو خواهد شد.

این آئین نامه به استناد ماده ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی داروئی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و بندهای ۱۲ و ۱۳ ماده یک قـانون تشـکیلات و وظـایف وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشکی در تاریخ ……………… به تصویب رسید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *