آموزش حسابداری سینا

ادغام-اسناد-در-نرم-افزار-حسابداری

ادغام اسناد در نرم افزار حسابداری

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
کدینگ-حسابداری-در-نرم-افزار-حسابداری

کدینگ حسابداری در نرم افزار حسابداری

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
روزنامه ماهیانه در نرم افزار حسابداری

روزنامه ماهیانه در نرم افزار حسابداری

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
لیست-اسناد-در-نرم-افزار-حسابداری

لیست اسناد درنرم افزار حسابداری

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
مرور-حسابها-در-نرم-افزار-حسابداری

مرور حسابها در نرم افزار حسابداری

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
انتقال-کد-در-سند-نرم-افزار-حسابداری

انتقال کد در سند نرم افزار حسابداری

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
اسناد-اختتامیه-و-افتتاحیه-در-نرم-افزار-حسابداری

اسناد اختتامیه و افتتاحیه در نرم افزار حسابداری

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
اسامی-امضاء-کنندگان-در-نرم-افزار-حسابداری

اسامی امضاء کنندگان در نرم افزار حسابداری

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
دفتر کل ماهیانه در نرم افزار حسابداری

دفتر کل ماهیانه در نرم افزار حسابداری

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
دفتر-روزنامه-در-نرم-افزار-حسابداری

دفتر روزنامه در نرم افزار حسابداری

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
دفاتر حسابداری در نرم افزار حسابداری

دفاتر حسابداری در نرم افزار حسابداری

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
تراز-کدهای-دلخواه-در-نرم-افزار-حسابداری

تراز کدهای دلخواه در نرم افزار حسابداری

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
جستجوی-اسناد-در-نرم-افزار-حسابداری

جستجوی اسناد در نرم افزار حسابداری

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
ثبت-سند-در-نرم-افزار-حسابداری

ثبت سند در نرم افزار حسابداری

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
تعریف گروه کد ها در نرم افزار حسابداری

تعریف گروه کدها در نرم افزار حسابداری

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
تراز-آزمایشی-در-نرم-افزار-حسابداری

تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
ایجاد شرکت در نرم افزار حسابداری

ایجاد شرکت در نرم افزار حسابداری

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
نصب-برنامه-بسته

راهنمای نصب نرم افزار

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
پشتیبان-گیری-و-بازگردانی-فایل-پشتیبان-در-برنامه

پشتیبان گیری و بازگردانی پشتیبان در برنامه

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
حذف تمامی اطلاعات قبلی و پاک کردن اطلاعات

حذف تمامی اطلاعات قبلی و پاک کردن اطلاعات

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
به روز رسانی خودکار برنامه

به روز رسانی خودکار برنامه

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
برگرداندن ورژن قبلی سیناپک

برگرداندن ورژن قبلی سیناپک

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
نحوه به روز رسانی دستی نرم افزار

نحوه به روز رسانی دستی نرم افزار

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
سند-افتتاحیه1

سند افتتاحیه

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
سند-اختتامیه

سند اختتامیه

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
قطعی-کردن-اسناد-در-ح

قطعی کردن اسناد موقت

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
آموزش حسابداری محض

بستن حساب های موقت

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft