آموزش نرم افزار مطب سینا

گزارش-انبار-در-نرم-افزار-مطب

گزارش انبار در نرم افزار مطب

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
گزارش-قبض-ها-در-نرم-افزار-مطب

گزارش قبض ها در نرم افزار مطب

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
چاپ-قبض-و-تسویه-در-نرم-افزار-مطب

چاپ قبض و تسویه در نرم افزار مطب

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
ثبت ورودی انبار در نرم افزار مطب

ثبت ورودی انبار در نرم افزار مطب

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
ثبت-تعرفه-خدمات-در-نرم-افزار-مطب

ثبت تعرفه خدمات در نرم افزار مطب

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
ثبت-انواع-خدمات-در-نرم-افزار-مطب

ثبت انواع خدمات در نرم افزار مطب

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
ثبت پزشکان در نرم افزار مطب

ثبت پزشکان در نرم افزار مطب

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
ثبت پذیرش بیماران نوبت دهی شده در نرم افزار مطب

ثبت پذیرش بیماران نوبت دهی شده در نرم افزار مطب

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
ثبت-پذیرش-بیماران-بدون-نوبت-قبلی-در-نرم-افزار-مطب

ثبت پذیرش بیماران بدون نوبت قبلی در نرم افزار مطب

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
ثبت-بیماران-در-نرم-افزار-مطب

ثبت بیماران در نرم افزار مطب

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
تعریف-گروه-پزشکان-در-نرم-افزار-مطب

تعریف گروه پزشکان در نرم افزار مطب

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
راهنمای-تغییر-صنف

تغییر صنف در نرم افزار سیناپک

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط علی اکبری
نصب-برنامه-بسته

راهنمای نصب نرم افزار

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
پشتیبان-گیری-و-بازگردانی-فایل-پشتیبان-در-برنامه

پشتیبان گیری و بازگردانی پشتیبان در برنامه

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
حذف تمامی اطلاعات قبلی و پاک کردن اطلاعات

حذف تمامی اطلاعات قبلی و پاک کردن اطلاعات

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
به روز رسانی خودکار برنامه

به روز رسانی خودکار برنامه

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
برگرداندن ورژن قبلی سیناپک

برگرداندن ورژن قبلی سیناپک

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
نحوه به روز رسانی دستی نرم افزار

نحوه به روز رسانی دستی نرم افزار

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
مطب-سنا

ثبت پرونده بیماران در نرم افزار مطب

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft