مقایسه نسخه‌های دبیرخانه و بایگانی سروش 6

ردیفشــــــــــرح6.26.36.46.56.6
1ثبت نامه‌های وارده و صادرهActions-dialogActions-dialogActions-dialogActions-dialogActions-dialog
2امکان جستجوی ساده در نامه‌هاActions-dialogActions-dialogActions-dialogActions-dialogActions-dialog
5دارای سیستم پشتیبانگیری دستی و خودکار بر روی هاردActions-dialogActions-dialogActions-dialogActions-dialogActions-dialog
6امکان دسته بندی نامه‌های وارده و صادرهActions-dialogActions-dialogActions-dialogActions-dialogActions-dialog
16استفاده گسترده از  صفحه کلید و بدون نیاز از ماوسActions-dialogActions-dialogActions-dialogActions-dialogActions-dialog
7امکان نصب بر روی ویندوزهای xp – 7 – 8 -10Actions-dialogActions-dialogActions-dialogActions-dialogActions-dialog
8محیط کاملا فارسی و راهنمای استفاده از بخش‌هاActions-dialogActions-dialogActions-dialogActions-dialogActions-dialog
12امکان تفکیک نامه های پستی، فکس ، دستی و پست الکترونیکActions-dialogActions-dialogActions-dialogActions-dialogActions-dialog
14امکان چاپ آدرس و مشخصات مخاطبین بر روی پاکتdelete-icon1Actions-dialogActions-dialogActions-dialogActions-dialog
15دارای دفتر تلفن گسترده همراه با جستجوی آسان بر اساس مشخصات مخاطبینdelete-icon1Actions-dialogActions-dialogActions-dialogActions-dialog
11امکان اسكن نامه های صادره و واردهdelete-icon1Actions-dialogActions-dialogActions-dialogActions-dialog
18امکان ایجاد پرونده در قسمت بایگانی برای اشخاص و موضوعاتdelete-icon1delete-icon1Actions-dialogActions-dialogActions-dialog
19امكان درج نامه‌ها و اسناد الکترونیکی در پرونده‌هاdelete-icon1delete-icon1Actions-dialogActions-dialogActions-dialog
20امكان ذخيره فايل‌ها با فرمت دلخواه در بانك اطلاعاتيdelete-icon1delete-icon1Actions-dialogActions-dialogActions-dialog
امکان طبقه بندی نامه‌ها همراه با تعیین دسترسی به کاربرانdelete-icon1delete-icon1delete-icon1Actions-dialogActions-dialog
3اجرای برنامه به صورت شبكهdelete-icon1delete-icon1delete-icon1Actions-dialogActions-dialog
21ایجاد پرونده به تعداد نامحدود و ارتیاط خودکار با قسمت های مختلف برنامهdelete-icon1delete-icon1delete-icon1Actions-dialogActions-dialog
22دارای امکان اسکن نامه ها به هر تعداد صفحه و بدون نیاز به اختصاص نام به فایل های اسکن شدهdelete-icon1delete-icon1delete-icon1Actions-dialogActions-dialog
23دسترسی به برنامه ورد جهت تایپ نامه ها بدون نیاز به اختصاص نام به فایهای ایجاد شدهdelete-icon1delete-icon1delete-icon1Actions-dialogActions-dialog
24ثبت و دسته بندی موضوعات مختلف شامل مخاطبین، پرونده های کامپیوتری، کتاب، مجله، نوار و …delete-icon1delete-icon1delete-icon1Actions-dialogActions-dialog
25درج متن نامه و استخراج اطلاعات نامه از بانک سیستم و چاپ آنdelete-icon1delete-icon1delete-icon1Actions-dialogActions-dialog
26امکان تعریف الگو برای فایل های وردdelete-icon1delete-icon1delete-icon1Actions-dialogActions-dialog
27تعیین سطح دسترسی در تمامی قسمت های برنامه برای کاربران (در نسخه شبکه)delete-icon1delete-icon1delete-icon1Actions-dialogActions-dialog
28امکان ثبت رونوشت نامه ها به هر تعدادdelete-icon1delete-icon1delete-icon1Actions-dialogActions-dialog
29امکان ثبت نامه  توسط دو یا چند کاربر به طور همزمان (در نسخه شبکه)delete-icon1delete-icon1delete-icon1Actions-dialogActions-dialog
30نمایش محتویات پرونده و دسته بندی موضوعات و اختصاص شماره برگه به هر کدامdelete-icon1delete-icon1delete-icon1Actions-dialogActions-dialog
31دسترسی به سیستم در سطوح مختلف امنیتی و قابل تغییر توسط مدیر سیستمdelete-icon1delete-icon1delete-icon1Actions-dialogActions-dialog
32ثبت ارجاعات نامه ها به تعداد دلخواه با ساعت و تاریخdelete-icon1delete-icon1delete-icon1delete-icon1Actions-dialog
33ارجاع همراه با ثبت اقدامات انجام شدهdelete-icon1delete-icon1delete-icon1delete-icon1Actions-dialog
34امکان اضافه نمودن کادرهای دلخواه به قسمت های مختلف بایگانیdelete-icon1delete-icon1delete-icon1delete-icon1Actions-dialog
35امکان ارسال کارتابلdelete-icon1delete-icon1delete-icon1delete-icon1Actions-dialog
36امکان ارسال نامه های داخلیdelete-icon1delete-icon1delete-icon1delete-icon1Actions-dialog