مقایسه نسخه های چک چاپ

نرم افزاری سینا پردازش

تولیدکننده نرم افزارهای مالی و اداری               


امکانات نرم افزارچک چاپ

نسخه
نمایشی و محدود

ساده
نسخه 6.2


اداری نسخه7.1


اداری نسخـه 8


سازمانی نسخه 8.2

عدم محدودیت در ثبت چک و چاپ آن


û


ü


ü

ü

ü

درجخودکار تاریخ به عدد و حروف، مبلغ به حروف و مبلغ پرفراژ


ü


ü


ü

ü

ü

امکانجداسازی ارقام مبلغ به عدد هر سه رقم با کاراکترهای دلخواه


ü


ü


ü

ü

ü

امکانجداسازی اعداد روز ، ماه و سال در تاریخ به عدد با کاراکترهای دلخواه


ü


ü


ü

ü

ü

درجمبلغ معادل چک به تومان به صورت خودکار و دلخواه

ü

ü

ü

ü

ü

امکانتغییر قلم (نوع، رنگ، اندازه) در کلیه پارامترهای چاپی


ü


ü


ü

ü

ü

امکاندرج تاریخ به حروف با دو یا چهار رقم به صورت خودکار

ü

ü

ü

ü

ü

امکانچاپ یا عدم چاپ کلیه پارامترهای چاپی بر روی چک

ü

ü

ü

ü

ü

تعیینورود چک داخل چاپگر از راست، چپ یا  وسط ، بصورت افقی یا عمودی

ü

ü

ü

ü

ü

امکاندرج سه متن ثابت و دو متن متغیر برروی چک

ü

ü

ü

ü

ü

امکانتعریف چند شیوه یا الگو برای یک حساب جاری

ü

ü

ü

ü

ü

دارایپیغام هشدار هنگامیکه 5 برگ یا کمتر از برگ های دسته چک باقی مانده است

ü

ü

ü

ü

ü

دارایپیغام هشدار در هنگام صدور آخرین برگ دسته چک

ü

ü

ü

ü

ü

دارایجدول نمایش رکوردهای ثبت شده در فرم صدور چک در بازه زمانی دلخواه

ü

ü

ü

ü

ü

اتصالیک شیوه به یک دسته چک در هنگام تعریف دسته چک ها

ü

ü

ü

ü

ü


پشتیبان گیری خودکار در هنگام خروج از برنامه برای حفظ و یا انتقال
بانک اطلاعاتی

ü

ü

ü

ü

ü

دارایبرنامه های جانبی دفتر تلفن ، سررسید ، تلفنهای ضروری و …

ü

ü

ü

ü

ü

امکانخط زدن عبارت حواله کرد با کاراکترهای دلخواه و در هنگام چاپ چک

ü


û

ü

ü

ü

امکاندانلود شیوه های جدید چک توسط کاربر بدون نیاز با واحد پشتیبانی


û


û

ü

ü

ü

امکانچاپ لیست چکهای صادره


ü


û


ü

ü

ü

امکانچاپ رسید ، دستور پرداخت و تاییدیه چک های صادره


û


û


û

ü

ü

امکاندرج خودکارروزهای هفته (شنبه ، یکشنبه ، …) بر روی چک یا رسید آن

ü


û


û

ü

ü

امکانچاپ بارکدبرروی چک یا رسید آن

ü


û


û

ü

ü

تفکیکنمایش وضعیت چکها (در حال صدور، درجریان وصول، پاس شده، برگشتی و باطلشده) در جداول گزارشگیری با رنگهای مختلف


û


û


û

ü

ü

امکانجایگذاری اعداد مبلغ به عدد و تاریخ به عدد در کادر چکهای صیاد


û


û


û

ü

ü

امکانچاپ نگاتیو (معکوس) مبلغ و تاریخ به عدد            

ü


û


û

ü

ü

اتصالروزهای هفته (شنبه، یکشنبه…) به تاریخ به حروف در صورت نیاز


û


û


û

ü

ü

اتصالمتن کادر بابت به متن در وجه در هنگام صدور چک و در صورت نياز


û


û


û

ü

ü

امکانتهیه گزارش و چاپ از لیست چک های صادره و دریافتی

ü


û


û

ü

ü

امکانارسال لیست گزارش برروی wordبا الگوهای دلخواه


û


û


û

ü

ü

امکانتعریف الگوهای چاپی مختلف و دلخواه برای چاپ لیست های گزارشگیری


û


û


û

ü

ü

امکانثبت چک های دریافتی از مشتری با امکان تفکیک وضعیت آنها


û


û


û

ü

ü

امکانتعریف حسابهای مختلف (جاری، پس انداز، قرض الحسنه و …  )


û


û


û

ü

ü

امکانتعریف کلمه عبور برای ورود به برنامه


û


û


û

ü

ü

آگاهیاز موجودی حسابها در هنگام صدور چک (درصوت نیاز)


û


û


û

ü

ü

امکاناستفاده از چک چاپ آزاد بدون نیاز به تعریف حساب و دسته چک


û


û


û

ü

ü

امکانصدور رسید چک و دستور پرداخت و تاییدیه چک با اختصاص شماره سریال بههرکدام


û


û


û

ü

ü

امکانصدور سندهای دریافت و پرداخت صندوق و واریز و برداشت از حسابها


û


û


û

ü

ü

امکاننصب روی ویندوز 10و ویندوزهای تحت دامین


û


û


û

ü

ü

دارایفرم مغایرت گیری از حسابهای بانکی


û


û


û

ü

ü

دارایثبت مشخصات مشتریان همراه با امکان تهیه گردش حساب هر کدام


û


û


û

ü

ü

دارایبرنامه یادآور جهت نمایش چک های صادره و دریافتی در بازه زمانی دلخواه


û


û


û


û

ü

امکانارسال لیست های گزارشگیری به اکسل


û


û


û


û

ü

امکانآگاهی و تهیه گزارش از موجودی حسابها پس از وصول اسناد و چکها


û


û


û


û

ü

امکانواگذاری و پاس چند چک بصورت گروهی به یک حساب دلخواه


û


û


û


û

ü

امکاناسکن چکهای صادره و دریافتی وذخیره آنها دربانک اطلاعاتی بصورت خودکار


û


û


û


û

ü

امکانصدور انواع رسید چک، دستور پرداخت، تاییدیه چک و … با شماره سریال وشیوه های چاپی مخصوص به هر کدام در چکهای صادره و دریافتی


û


û


û


û

ü

دارایبرنامه راس گیری از چکهای مدت دار دریافتی یا صادره


û


û


û


û

ü

امکانچاپ انواع چکهای ارزی و ریالی


û


û


û


û

ü

امکانتعریف چند کاربر برای کار با برنامه با دسترسی خاص هر کدام (درنسخهشبکه)


û


û


û


û

ü

دارایپیغام هشدار هنگام صدور چک در صورت کافی نبودن موجودی


û


û


û


û

ü

امکانچاپ رسید چک همراه با تصویر آن


û


û


û


û

ü

امکانصدور انواع چکهای تضمینی با تاریخ و بدون تاریخ


û


û


û


û

ü

امکانتکرار پارامترهای چاپی (تاریخ، مبلغ ، متن دروجه و بابت و …) بصورتتکرار شده در یک صفحه در رسید چک


û


û


û


û

ü

امکاناستفاده از فرمهای دستور پرداخت وجه نقد و چک


û


û


û


û

ü

امکاناستفاده از چاپگرهای سوزنی و جوهر افشان


û


û


û


û

ü

امکانواگذاری چند چک به صورت يكجا به بانک يا مشتریان همراه با چاپ رسید


û


û


û


û

ü

امکانثبت درخواست وجه نقد یا درخواست صدور چک

û

û

û

û

û

امكانتهيه گزارش روزانه مديريتي بر اساس كليه حسابهاي بانكي


û


û


û


û


û

امکانترازگیری از گردش حسابها بصورت دو ستونی یا چهار ستونی


û


û


û


û


û

امکاناستفاده از حسابداری محض رویا


û


û


û


û


û

امکانارسال کارشناس به محل مشتری در صورت نیاز برای نصب و آموزش


û


û


û


û

ü

ارسالرایگان بدون هزینه


û


û


û


û

ü