مقایسه نسخه های چک چاپ

مقایسه نسخه های نرم افزار چک چاپ

نرم افزاری سینا پردازش
تولیدکننده نرم افزارهای مالی و اداری               


امکانات نرم افزارچک چاپ

نسخه
نمایشی و محدود

ساده
نسخه ۶.۲


اداری نسخه۷.۱


اداری نسخـه ۸


سازمانی نسخه ۸.۲

عدم محدودیت در ثبت چک و چاپ آن

û

ü

ü

ü

ü

درج خودکار تاریخ به عدد و حروف، مبلغ به حروف و مبلغ پرفراژ


ü


ü


ü

ü

ü

امکان جداسازی ارقام مبلغ به عدد هر سه رقم با کاراکترهای دلخواه

ü

ü

ü

ü

ü

امکان جداسازی اعداد روز ، ماه و سال در تاریخ به عدد با کاراکترهای دلخواه

ü

ü

ü

ü

ü

درج مبلغ معادل چک به تومان به صورت خودکار و دلخواه

ü

ü

ü

ü

ü

امکان تغییر قلم (نوع، رنگ، اندازه) در کلیه پارامترهای چاپی


ü


ü


ü

ü

ü

امکان درج تاریخ به حروف با دو یا چهار رقم به صورت خودکار

ü

ü

ü

ü

ü

امکان چاپ یا عدم چاپ کلیه پارامترهای چاپی بر روی چک

ü

ü

ü

ü

ü

تعیین
ورود چک داخل چاپگر از راست، چپ یا  وسط ، بصورت افقی یا عمودی

ü

ü

ü

ü

ü

امکان درج سه متن ثابت و دو متن متغیر برروی چک

ü

ü

ü

ü

ü

امکان تعریف چند شیوه یا الگو برای یک حساب جاری

ü

ü

ü

ü

ü

دارای پیغام هشدار هنگامیکه ۵ برگ یا کمتر از برگ های دسته چک باقی مانده است

ü

ü

ü

ü

ü

دارای پیغام هشدار در هنگام صدور آخرین برگ دسته چک

ü

ü

ü

ü

ü

دارای جدول نمایش رکوردهای ثبت شده در فرم صدور چک در بازه زمانی دلخواه

ü

ü

ü

ü

ü

اتصال یک شیوه به یک دسته چک در هنگام تعریف دسته چک ها

ü

ü

ü

ü

ü

پشتیبان گیری خودکار در هنگام خروج از برنامه برای حفظ و یا انتقالبانک اطلاعاتی

ü

ü

ü

ü

ü

دارای برنامه های جانبی دفتر تلفن ، سررسید ، تلفنهای ضروری و …

ü

ü

ü

ü

ü

امکان خط زدن عبارت حواله کرد با کاراکترهای دلخواه و در هنگام چاپ چک

ü


û

ü

ü

ü

امکان دانلود شیوه های جدید چک توسط کاربر بدون نیاز با واحد پشتیبانی


û


û

ü

ü

ü

امکان چاپ لیست چکهای صادره


ü


û


ü

ü

ü

امکان چاپ رسید ، دستور پرداخت و تاییدیه چک های صادره


û


û


û

ü

ü

امکان درج خودکارروزهای هفته (شنبه ، یکشنبه ، …) بر روی چک یا رسید آن

ü


û


û

ü

ü

امکان چاپ بارکدبرروی چک یا رسید آن

ü


û


û

ü

ü

تفکیک نمایش وضعیت چکها (در حال صدور، درجریان وصول، پاس شده، برگشتی و باطلشده) در جداول گزارشگیری با رنگهای مختلف


û


û


û

ü

ü

امکان جایگذاری اعداد مبلغ به عدد و تاریخ به عدد در کادر چکهای صیاد


û


û


û

ü

ü

امکان چاپ نگاتیو (معکوس) مبلغ و تاریخ به عدد            

ü


û


û

ü

ü

اتصال روزهای هفته (شنبه، یکشنبه…) به تاریخ به حروف در صورت نیاز


û


û


û

ü

ü

اتصال متن کادر بابت به متن در وجه در هنگام صدور چک و در صورت نیاز


û


û


û

ü

ü

امکان تهیه گزارش و چاپ از لیست چک های صادره و دریافتی

ü


û


û

ü

ü

امکان ارسال لیست گزارش برروی
wordبا الگوهای دلخواه


û


û


û

ü

ü

امکان تعریف الگوهای چاپی مختلف و دلخواه برای چاپ لیست های گزارشگیری


û


û


û

ü

ü

امکان ثبت چک های دریافتی از مشتری با امکان تفکیک وضعیت آنها


û


û


û

ü

ü

امکان تعریف حسابهای مختلف (جاری، پس انداز، قرض الحسنه و …  )


û


û


û

ü

ü

امکان تعریف کلمه عبور برای ورود به برنامه


û


û


û

ü

ü

آگاهی از موجودی حسابها در هنگام صدور چک (درصوت نیاز)


û


û


û

ü

ü

امکان استفاده از چک چاپ آزاد بدون نیاز به تعریف حساب و دسته چک


û


û


û

ü

ü

امکان صدور رسید چک و دستور پرداخت و تاییدیه چک با اختصاص شماره سریال بههرکدام


û


û


û

ü

ü

امکان صدور سندهای دریافت و پرداخت صندوق و واریز و برداشت از حسابها


û


û


û

ü

ü

امکان نصب روی ویندوز ۱۰و ویندوزهای تحت دامین


û


û


û

ü

ü

دارای فرم مغایرت گیری از حسابهای بانکی


û


û


û

ü

ü

دارای ثبت مشخصات مشتریان همراه با امکان تهیه گردش حساب هر کدام


û


û


û

ü

ü

دارای برنامه یادآور جهت نمایش چک های صادره و دریافتی در بازه زمانی دلخواه


û


û


û


û

ü

امکان ارسال لیست های گزارشگیری به اکسل


û


û


û


û

ü

امکان آگاهی و تهیه گزارش از موجودی حسابها پس از وصول اسناد و چکها


û


û


û


û

ü

امکان واگذاری و پاس چند چک بصورت گروهی به یک حساب دلخواه


û


û


û


û

ü

امکان اسکن چکهای صادره و دریافتی وذخیره آنها دربانک اطلاعاتی بصورت خودکار


û


û


û


û

ü

امکان صدور انواع رسید چک، دستور پرداخت، تاییدیه چک و … با شماره سریال وشیوه های چاپی مخصوص به هر کدام در چکهای صادره و دریافتی


û


û


û


û

ü

دارای برنامه راس گیری از چکهای مدت دار دریافتی یا صادره


û


û


û


û

ü

امکان چاپ انواع چکهای ارزی و ریالی


û


û


û


û

ü

امکان تعریف چند کاربر برای کار با برنامه با دسترسی خاص هر کدام (درنسخهشبکه)


û


û


û


û

ü

دارای پیغام هشدار هنگام صدور چک در صورت کافی نبودن موجودی


û


û


û


û

ü

امکان چاپ رسید چک همراه با تصویر آن


û


û


û


û

ü

امکان صدور انواع چکهای تضمینی با تاریخ و بدون تاریخ


û


û


û


û

ü

امکان تکرار پارامترهای چاپی (تاریخ، مبلغ ، متن دروجه و بابت و …) بصورتتکرار شده در یک صفحه در رسید چک


û


û


û


û

ü

امکان استفاده از فرمهای دستور پرداخت وجه نقد و چک


û


û


û


û

ü

امکان استفاده از چاپگرهای سوزنی و جوهر افشان


û


û


û


û

ü

امکان واگذاری چند چک به صورت یکجا به بانک یا مشتریان همراه با چاپ رسید


û


û


û


û

ü

امکان ثبت درخواست وجه نقد یا درخواست صدور چک

û

û

û

û

û

امکان تهیه گزارش روزانه مدیریتی بر اساس کلیه حسابهای بانکی


û


û


û


û


û

امکان ترازگیری از گردش حسابها بصورت دو ستونی یا چهار ستونی


û


û


û


û


û

امکان استفاده از حسابداری محض رویا


û


û


û


û


û

امکان ارسال کارشناس به محل مشتری در صورت نیاز برای نصب و آموزش


û


û


û


û

ü

ارسال رایگان بدون هزینه


û


û


û


û

ü