شرایط عمومی همکاری با سیناپردازش:

گذراندن دوره آزمایشی در شرکت به صورت موفق

حداقل سن ۱۸ و حداکثر ۳۵ سال

نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر ، عدم شهرت به فساد و اعتیاد به مواد دخانی و مخدر(حتی سیگار)

آقایان: دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن

داشتن تجربه کاری مرتبط