مشخصات ماشین های فروشگاهی مورد تایید سازمان مالیاتی اعلام شد