اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری

سیستم اتوماسیون اداری سروش در کنار امکان ثبت نامه ها و فایل ها ، امکان ارتباط کارتابل بین اعضای سازمان را فراهم کرده ، پس از ثبت هر فایل میتوان با انتخاب کاربر مورد نظر فایل را ارجاع و همزمان پیغامی جهت مشاهده به کاربر نمایش داده میشود.


دبیرخانه و بایگانی سروش