مشخصات ماشين هاي فروشگاهي مورد تاييد سازمان مالياتي اعلام شد