پشتیبان-گیری-و-برگرداندن-پشتیبان-در-برنامه

پشتیبان گیری و برگرداندن پشتیبان در برنامه

حذف تمامی اطلاعات قبلی و پاک کردن اطلاعات

حذف تمامی اطلاعات قبلی و پاک کردن اطلاعات

به روز رسانی خودکار برنامه

به روز رسانی خودکار برنامه

برگرداندن ورژن قبلی سیناپک

برگرداندن ورژن قبلی سیناپک

نحوه به روز رسانی دستی نرم افزار

نحوه به روز رسانی دستی نرم افزار