فهرست
جستجو در سایت

۰۲۱-۸۸۸۰۶۸۸۸

ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی قلب و عروق

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی قلب و عروق
راهنمای مطالعه

ماده ۱ : تعریف آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی قلب و عروق

درمانگاه تخصصی قلب و عروق مرکزی است که به منظور شناسـایی، پیشـگیری، درمـان و پیگیـری بیمـاران قلبی عروقی با استفاده از روشهای غیرتهـاجمی، بـه دو طریـق سـرپایی و بسـتری کمتـر از ۲۴ سـاعت تاسـیس میگردد.

ماده ۲ : هدف آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی قلب و عروق

درمانگاه تخصصی غیرتهاجمی قلب و عروق عبارتست از مجموعه ای هماهنگ از متخصصین قلـب و عـروق و سایر رشتههای تخصصی وابسته به آن که بیماران را بطور انفرادی و یا مشترک ویزیـت نمـوده و جهـت درمـان وی برنامه خاصی را پیشنهاد میکنند این درمان صرفاً غیرتهاجمی بوده و تحت نظر متخصصین مربوطه در همـان مرکز انجام خواهد شد.

تاسیس درمانگاه تخصصی قلب و عروق

ماده ۳ تاسیس درمانگاه تخصصی قلب و عروق:
درمانگاه تخصصی غیرتهاجمی قلب و عروق که در این آئین نامه به اختصار درمانگاه ذکر میشود به مرکـزی اطلاق میگردد که طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی جهـت انجـام خـدمات بـه بیماران قلب و عروق بعد از اخذ پروانههای قانونی دائر میشود.

ماده ۴تاسیس درمانگاه تخصصی قلب و عروق:
پروانه تاسیس و پروانه مسئول فنی پروانـههـای قـانونی مـیباشـند. از طریـق حـوزه معاونـت درمـان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب کمیسیون قانونی تشـخیص امـور پزشـکی موضـوع مـاده ۲۰ مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصـلاحیه سـال ۱۳۶۷ آن جهت فعالیت درمانگاه خواهد شد.

تبصره آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی قلب و عروق:
به هر متقاضی واجد شرایط و صلاحیت موضوع این آئین نامه فقط پروانه تاسیس یک درمانگاه تعلـق خواهـد گرفت.

ماده ۵ :
پروانه تاسیس بنام اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات خیریه و تعاونیهای خـدمات بهداشـتی درمـانی صـادر خواهد شد.

تبصره ۱ :
موسس و مسئول فنی در صورت احراز شرایط میتواند شخص واحدی باشد در هر صـورت پـس از تاسـیس ادامه کار و بهرهبرداری از درمانگاه منوط به حضور متخصص قلب و عروق حائز شرایط میباشد.

تبصره ۲ :
افراد حقیقی متقاضی تاسیس میبایست دارای مدرک تخصصی قلب و عروق و یا جراحی قلب و عروق باشد.
تبصره ۳ :
افراد حقوقی، موسسـات خیریـه، شـرکتهای تعـاونی خـدمات بهداشـتی درمـانی متقاضـی تاسـیس درمانگـاه میبایست حداقل یک نفر دارای مدرک تحصیلی تخصصی قلب و عروق را معرفی نمایند.

ماده ۶ : شرایط مسئول فنی آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی قلب و عروق
۶ـ۱ : دارا بودن دکترای تخصصی در رشته قلب و عروق
۶ـ۲ : دارا بودن پروانه مطب تخصصی معتبر در شهر مورد تقاضا.
۶ـ۳:در صورت اشتغال رسمی:ارائه برگ عدم سوء پیشینه پزشکی بهمراه تصویرآخرین حکم حقوقی.
۶ـ۴ : در صورت اشتغال آزاد : ارائه برگ عدم سوء پیشینه پزشکی و عدم سوء پیشینه کیفری.

تبصره ۱ آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی قلب و عروق:
متخصصین سایر رشتههای پزشکی می توانند بعنوان مشاور یا همکار ثابت با این درمانگاه همکاری نمایند.

ماده ۷ :

خدمات ارائه شده در درمانگاه شامل موارد زیر میباشد :
۷ـ۱ : انجام معاینات بالینی و درمان دارویی فیزیکی بیماران.
E.K.G : 2ـ۷
۷ـ۳ : الکتروکاردیوگرافی (ترانس توراسیک و ترانس آزوفاگال)
۷ـ۴ : استرس اکو
۷ـ۵ : تست ورزش تالیم اسکنینگ
۷ـ۶ : هولترمانیتورینگ
۷ـ۷ : اصلاح ریسک فاکتورها از جمله کنترل چربی، اصلاح تغذیه و غیره.
۷ـ۸ : بررسی و آنالیز پیس میگر.
۷ـ۹ : بازتوانی بیماران قلبی و عروقی.
۷ـ۱۰ : انجام خدمات مشاورهای انفرادی یا جمعی برای بیماران مرکز بـا اسـتفاده از متخصصـین رشـته هـای ذیربط.

تبصره آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی قلب و عروق:
موسس در صورت تاسـیس بخـش پزشـکی هسـتهای، رادیولـوژی، فیزیـوتراپی و توانبخشـی، آزمایشـگاه و داروخانه باید مسئول فنی واجد شرایط را به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معرفی نماید.

ماده ۸ : وظایف مسئول فنی آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی قلب و عروق:
۸ـ۱ : سرپرستی کلیه امور فنی و مسئولیت رعایت موازین قانونی.
۸ـ۲: نظارت بر انتخاب و بکارگیری نیروی انسانی واجـد شـرایط و صـلاحیت براسـاس ضـوابط مـورد قبـول وزارت متبوع برای اینگونه موسسات و نظارت بر عملکرد آنها.
۸ـ۳ : رسیدگی به شکایات فنی بیماران و پاسخگوئی به آنان و مراجع ذیصلاح در این خصوص.
۸ــ۴ : نظـارت بـر حفـظ شـئون پزشـکی و آئـین نامـه انطبـاق امـور پزشـکی بـه مـوازین شـرع مقـدس و دستورالعمل های مربوط.

۸ـ۵ : جلوگیری از اقدامات پزشکی غیرمجاز و خارج از وظایف درمانگاه.
۸ـ۶ : ارائه هر ماهه آمار فعالیت درمانگاه به تفکیک نوع خدمات بـه دانشـگاه / دانشـکده علـوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه.
۸ـ۷ : نظارت بر پذیرش بیماران تحت پوشش بیمههای درمانی طبق ضوابط مربوطه.
۸ـ۸ : کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، درمانی، ساختمانی، تجهیزاتی، تاسیساتی و ایمنی درمانگاه.

۸ـ۹ : نظارت بر رعایت تعرفههای مصوب وزارت متبوع و ارائه صورتحساب به بیمار.
۸ـ۱۰ : مسئول فنی موظـف اسـت صـورت اسـامی پزشـکان، پیراپزشـکان شـاغل و سـاعات کـار آنهـا را بـه دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه اعلام نماید. بدیهی اسـت اشـتغال پزشـکان
فاقد پروانه مطب معتبر در درمانگاه غیرقانونی میباشد.
۸ـ۱۱ : حضور مسئول فنی در کلیه ساعات فعالیت مرکز درمانگاه الزامی است.

ماده ۹ : حداقل نیروهای فنی موردنیاز درمانگاه شامل :
۱ـ متخصص قلب و عروق یک نفر.
۲ـ فوق تخصص قلب و عروق اطفال یک نفر.
۳ـ متخصص پزشکی هستهای (در صورت وجود بخش اسکنینگ)
۴ـ تکنسین نوارنگاری
۵ـ پرستار دو نفر
۶ـ کارشناس رادیولوژی با طی دوره پزشکی هستهای یک نفر در صورت وجود بخش (اسکنینگ)

تبصره :
در صورت استفاده درمانگاه از مشاوره و با حضور ثابت تخصصـهای دیگـر مـیبایسـت شـرایط فیزیکـی فنـی بهرهبرداری مطابق با آئیننامه تاسیس و بهره برداری بخشهای ذیربط باشد.

ماده ۱۰ : شرایط ساختمانی درمانگاه :
حداقل مساحت زمین برای احداث درمانگاه طبق ضوابط آئین نامه عمومی تاسیس درمانگاهها و اصـلاحیه آن با تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

تبصره :
در صورت وجود بخشهای دیگر رعایت شرایط مربوطه به تاسیس و بهرهبرداری از آنها ضروری است.

ماده ۱۱ : وسائل و تجهیزات :
۱۱ـ۱ : وسائل عمومی مطبها.
۱۱ـ۲ : دستگاههای تخصصی مورد تائید با استاندارد لازم جهت ارائه خدمات ذکر شده در ماده ۷ آئین نامه.
۱۱ـ۳ : تجهیزات لازم مربوط به انجام تستهای تشخیصی و درمـانی بـا اسـتاندارد لازم ذکـر شـده در مـاده ۷ آئین نامه.
۱۱ـ۴ : وسایل و تجهیزات مربوط به بخش بستری بیمار برای مدت کمتر از ۲۴ ساعت.
۱۱ـ۵ : تجهیزات لازم و مربوطه برای متخصصین ثابت یا مشاور و همکار با درمانگاه.

ماده ۱۲ :
پس از کسب موافقت اصولی از وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی حـداکثر ظـرف مـدت یکسـال موسس باید درمانگاه را جهت پذیرش و ارائه خدمات آماده و قبل از شروع بکار مراتب را جهت بازدید و تائیـد نهایی به دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه کتباً اعلام نماید.

تبصره :
در صورت عدم آمادگی در ارائه خدمات در مدت فوق متقاضی باید مجوز لازم را برای تمدید اخـذ نمایـد در غیر این صورت موافقت اصولی صادره بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی لغو خواهد شد.

ماده ۱۳ :
مسئول فنی میتواند در صورت غیبت به مدت کمتر از سه ماه یکنفر جانشین را به طور موقت انتخاب و کتبـاً به دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه معرفی نماید.

تبصره :
در صورتی که غیبت مسئول فنی بیش از سه ماه به طول انجامـد پروانـه مسـئول فنـی بـا موافقـت کمیسـیون قانونی ماده ۲۰ لغو خواهد شد.

ماده ۱۴ :
یک مسئول فنی نمیتواند مسئولیت فنی بیش از یک درمانگاه را در یک نوبـت کـاری تقبـل نمایـد و حضـور مسئول فنی و یا جانشین واجدالشرایط وی در درمانگاه مطابق ماده ۱۳ این آئین نامـه در سـاعات کـار ضـروری است.

ماده ۱۵ :
تغییرات نام و محل درمانگاه باید با هماهنگی دانشگاه/دانشکده علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی مربوطه و با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

ماده ۱۶ :
در صورتی که موسس یا موسسین به دلایل موجهی قصد تعطیل و انحلال درمانگاه را داشته باشـند مراتـب را باید با ذکر دلایل و مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشـگاه/دانشـکده علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشتی درمانی مربوطه گزارش نمایند.

تبصره :
دانشگاهها/ دانشکدههای علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی موظفنـد بـر کـار کلیـه درمانگاههـای تخصصی مربوطه نظارت مستمر داشـته و سـالانه گزارشـات مربوطـه را بـه وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشکی ارائه نمایند.

ماده ۱۷ :

تشکیل پرونده شامل : ضبط مشخصات کامل بیمار ـ نـام پزشـک ـ مراحـل سـیر بیمـاری ـ نتـایج آزمایشـات پاراکلینیکی و نتیجه ارزیابیهای دورهای و نتایج درمانی جهت هر یک از بیماران میبایست بایگـانی و نگهـداری شود.

تبصره :
ارائه گزارش عملکرد و آمار اطلاعات لازم به دانشگاهها/ دانشکده های علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمانی مربوطه جزء وظایف درمانگاه میباشد.

ماده ۱۸ :
باستناد ماده ۵ مربوط به امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی، درمانگاه حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیمار یا مراجعین بوده و یا به تشخیص وزارت متبوع برخلاف شئون پزشکی یا عفت عمومی میباشد را نداشته و استفاده از عناوین مجهول و خلاف حقیقـت بـر روی تـابلو و سرنسـخه جـرم محسـوب و بـا متخلفین برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد.

ماده ۱۹ :
تابلوی درمانگاه باید ساده و حداکثر دو برابر تابلوی مطب پزشکان، با ذکر نـوع تخصـص درمانگـاه و بـدون ذکر نام پزشکان شاغل باشد.
ماده ۲۰ :
نصب اتیکت که نشان دهنده مشخصات کارکنان باشد بر روی سینه الزامی است.

ماده ۲۱ :
در صورتی که موسس یا موسسین درمانگاه از ضوابط و مقررات و وظایف موضوع این آئین نامه تخطی نماید به نحو زیر اقدام خواهد شد.
۲۱ـ۱: تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسـه بازرسـی محـل توسـط دانشـگاه/دانشـکده علـوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط.
۲۱ـ۲ : اخطار کتبی توسط دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه.
۲۱ـ۳ : لغو پروانه تاسیس و تعطیل درمانگاه بمدت یک تا سه ماه به پیشنهاد دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده ۲۰ .

۲۱ـ۴ : لغو پروانه تاسیس و تعطیل درمانگاه بمدت سه ماه تـا یکسـال بـه پیشـنهاد دانشـگاه / دانشـکده علـوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده ۲۰ .

۲۱ـ۵ : لغو دائم پروانه تاسیس درمانگاه به پیشـنهاد دانشـگاه / دانشـکده علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمانی و تصویب کمیسیون قانونی موضوع

ماده ۲۰ و در صورت لزوم اعلام آن به مراجع قضائی. این آئین نامه به استناد ماده ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئـی و مـواد خـوردنی و

آشـامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحیه سال ۱۳۶۷ آن و همچنین بندهای ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ ماده یـک قـانون تشـکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی مشـتمل بـر ۲۱ مـاده و ۱۱ تبصـره در تـاریخ ۵/۵/۷۹ بـه تصویب رسید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *