فهرست
جستجو در سایت

۰۲۱-۸۸۸۰۶۸۸۸

ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

آئین نامه تاسیس درمانگاه پوست و مو

آئین نامه تاسیس درمانگاه پوست و مو
راهنمای مطالعه

ماده ۱ـ تعریف تاسیس درمانگاه پوست و مو

۱ـ۱ـ درمانگاه تخصصی بیماری های پوست و مو به محلـی اطـلاق مـیشـود کـه طبـق ضـوابط وزارت بهداشـت درمان و آموزش پزشکی پس از اخذ پروانه های قانونی (تاسیس و مسئول فنی) جهـت ارائـه خـدمات تخصصـی تشخیصی و درمانی پوست و مو به بیماران تاسیس میگردد.
۱ـ۲ـ درمانگاه مجاز است خدمات تشخیصی و درمانی زیر را به بیماران ارائه نماید.

۱ـ تشخیص و درمان بیماری های پوست و مو.
۲ـ انجام تکه Biopsy
۳ـ انجام اشعه درمانی با اشعه ماوراء بنفش VBA, UVHA
۴ـ الکترولیز (سوزاندن موهای اضافی)
۵ـ انجام آزمایشات حساسیت پوستی (Test Patch )
۶ـ لیزر تراپی پوست در صورت داشتن گواهی معتبر
۷ـ پیوند مو
۸ـ انجام آندسته از جراحی های تشخیصی و درمانی پوست که با بـی حسـی موضـعی انجـام میشـود همچـون Surgery Exisional ضایعات BCC, SCC و یا خال و یا Keratitis Senile9ـ انجام کوتر و کرایو ضایعات پوستی

درمانگاه پوست و مو

ماده ۲ـ شرایط تاسیس و بهره برداری درمانگاه پوست و مو

۲ـ۱ـ اجازه تاسیس درمانگاه پوست و مو به پزشکان متخصص پوست داده میشود.
تبصره ـ موسس بایستی دارای پروانه مطب مجاز و معتبر شهر مورد تقاضا باشد.
۲ـ۲ـ جهت شرکتهای تعاونی خدمات بهداشتی درمانی و موسسات خیریه در صـورت معرفـی مسـئول واجـد شرایط موضوع بند ۲ـ۱ـ و رعایت سایر ضوابط قانونی پروانه تاسیس صادر خواهد شد.

۲ـ۳ـ تاسیس درمانگاه پوست و مو هرگونه موسسه بنام درمانگاه تخصصی پوست قبل از اقدام منوط بـه کسـب موافقـت اصـولی و پروانه تاسیس از وزارت متبوع میباشد.

۲-۴ -اخذ موافقت اصولی جهت تاسیس درمانگاه پوست و موقبـل از عملیـات سـاختمانی و متعاقـب آن اخـذ پروانـه بهـره برداری قبل از شروع بکار از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی الزامی خواهد بود.

۲-۵ -صدور موافقت اصولی درمانگاه تخصصی پوست توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منوط به انعقاد قرار داد با موسس در مورد نحوه پیشرفت کار و ادامه آن میباشد بدیهی است در صورت تخلف موسـس، وزارت بهداشت درمان میتواند نسبت به لغو موافقت اصولی اقدام نماید.
۲-۶ -محل و فضای ساختمان و تجهیزات درمانگاه تخصصی پوست و مو لازم است قبل از بهره برداری و صدور پروانه مورد ارزیابی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قرار گیـرد و نقشـه سـاختمان به تایید و تصویب نهایی اداره کل فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت بهداشت درمان و آمـوزش پزشـکی برسد.

۲-۷ -صدور پروانه بهره برداری پس از از بررسی همه جانبه عملکـرد بـر طبـق قـرارداد منعقـده زمـان اجـازه تاسیس، معرفی مسئول فنی و کادر فنی واجد شرایط و ارزشیابی موسسه طبق ضوابط مربوطه و تایید کمیسـیون قانونی تشخیص امور پزشکی خواهد بود.
۲-۸ -ساعت کار درمانگاه در پروانه قید خواهد شد.
۲-۹ -موسس در صورت تمایل به تاسیس داروخانه و آزمایشگاه در داخل درمانگاه بایستی طبق ضوابط مسئول فنی واجد شرایط را جهت اخذ پرورنه به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معرفی نماید.

۲-۱۰ -حداقل کادر فنی درمانگاه شامل:
۱ -پزشک متخصص بیماریهای پوست و مو ۲ نفر
۲ -کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی ۱ نفر
۳ -پرستار یا بهیار زن و مرد ۲ نفر
۴ -پرستار جهت اطاق الکترولیز ۱ نفر

تبصره: درمانگاه تخصصی بیماری های پوسـت و مـو میتوانـد نسـبت بـه عقـد قـرارداد بـا آزمایشـگاه های ذیـربط (پاتولوزی) اقدام نماید.
ماده ۳ -شرایط و وظایف مسئول فنی درمانگاه
۳ـ۱ـ مسئول فنی بایستی پزشک متخصص پوست و مو بوده و دارای پروانه مطـب معتبـر شـهر مـورد تقاضـا باشد.
۳ـ۲ـ سرپرستی کلیه امور فنی خدمات پزشکی و پیراپزشکی درمانگاه و مسئولیت رعایت موازین قانونی بـر عهده مسئول فنی میباشد.
۳ـ۳ـ نظارت بر انتخاب و به کارگیری نیروی انسانی واجد شرایط و صلاحیت بر اسـاس ضـوابط مـورد قبـول وزارت متبوع برای بخشهای مختلف درمانگاه و نظارت بر عملکرد آنها.

۳ـ۴ـ رسیدگی به شکایات بیماران و پاسخگویی به آنان و مراجع ذیصلاح در این خصوص.
۳ـ۵ـ نظارت بر شئون پزشکی و آئین نامه انطباق امور پزشـکی بـا مـوازین شـرع مقـدس و دسـتورالعمل های مربوطه.
۳ـ۶ـ جلوگیری از انجام خدمات پزشکی غیرمجاز و خارج از وظایف درمانگاه.
۳ـ۷ـ ارائه آمار ماهانه فعالیت درمانگاه تفکیک خـدمات تشخیصـی و درمـانی بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه.
۳ـ۸ـ نظارت بر پذیرش بیماران تحت پوشش بیمه های درمانی طبق ضوابط مربوطه.
۳ـ۹ـ کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، درمانی، ساختمانی، تجهیزاتی، تاسیساتی، دارویی و ایمنی درمانگاه.

تبصره ـ در صورتیکه درمانگاه فاقد داروخانه باشد فقط مجاز بـه نگهـداری داروهـای اورژانـس در حـد نیـاز میباشد.

۳ـ۱۰ـ نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب و نظارت بر ارائه صورتحساب به بیمار.
۳ـ۱۱ـ مسئول فنی درماگاه موظف است صورت اسامی پزشکان شاغل و ساعات کار آنها را به دانشگاه علـوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه اعلام نماید بدیهی است اشتغال پزشکان فاقد پروانه مطب مجـاز درمانگاه غیرقانونی میباشد.
۳ـ۱۲ـ حضور مسئول فنی در کلیه ساعات فعالیت درمانگاه الزامی است.

۳ـ۱۳ـ همکاری با بازرسین دانشگاههای علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی و ارائـه کلیـه اطلاعـات موردنیاز به آنان.
۳ـ۱۴ـ در صورتیکه مسئول فنی درمانگاه نخواهد به کار ادامه دهد مراتب را بایستی یک ماه قبل به موسـس و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه اعلام نماید موسس موظف اسـت ظـرف مـدت یک مـاه مسئول فنی واجد شرایط دیگری را معرفی که پس از بررسی و تایید صلاحیت از پروانه مسئول فنی جدید صادر خواهد شد.

تبصره ـ عدم حضور مسئول فنی درمانگاه به هر علت حداکثر به مدت ۳ ماه بـا معرفـی مسـئول فنـی موقـت وجد شرایط وتایید دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی مربوطه بلامانع است.
۳ـ۱۵ـ رعایت ضوابط و مقررات مربوط به پذیرش بیماران اورژانس و فوریتهای پزشکی.

ماده ۴ـ شرایط ساختمانی و تاسیساتی تاسیس درمانگاه پوست و مو
۴ـ۱ـ ساختمان درمانگاه تخصصی پوست بایستی مطابق نقشه پیشنهادی با در نظر گرفتن فضای مــورد نیــاز کلیه واحدهای درمانگاه باشد.
تبصره ـ حداقل واحدهای درمانگاه شامل : مدیریت، حسابداری، پذیرش، امور اداری، حـداقل ۲ اطـاق بـرای معاینات اطاق تکه برداری و اعمال جراحی کوچک با دیواره کاشی و کف قابل شستشو، اطـاق اشـعه درمـانی بـا UBA یا UVB اطـاق الکترولیـز جهـت اسـتفاده بـانوان، سـالن انتظـار، اطاقهـای اسـتراحت پرسـنل، رخـتکن، آبدارخانه انبار، مرکز استریلیزاسیون.

۴ـ۲ـ طراحی مسیرها به نحوی باشدکه برخورد در رفت آمد بیماران و کارکنان بوجود نیاید.
۴ـ۳ـ ورودیها برای عبور برانکارد و چرخ بیمار به اندازه کافی وسیع باشد.
۴ـ۴ـ تسهیالت و راههای پلکان به نحو مطلوب پیش بینی شده باشد.
۴ـ۵ـ پلهها و بالکن باید دارای حفاظ مناسب به ارتفاع حداقل ۷۵ سانتیمتر باشد.
۴ـ۶ـ طول و عرض و ارتفاع پلهها بطور مناسب پیشبینی گردد.
۴ـ۷ـ علائم راهنمای بیمار به طور مطلوب پیشبینی و نصب شده باشد.

۴ـ۸ـ سیستم تهویه به نحوی طراحی و تنظیم شود که در تمام ساعات روز و فصول آسایش بیمـار و کارکنـان تامین گردد.
۴ـ۹ـ کلیه ورودیها، راهروها، پلکان و مسیرهای رفت و آمد بیمار، اتاقهای مختلف مربوطه و سـایر واحـدهای درمانگاه (برای جلوگیری از حوادث و سوانح) دارای روشنایی کافی باشد.

۴ـ۱۰ـ محوطه درمانگاه بایستی مجهزبه سیستم اطفاءحریق موردتاییدسازمان های ذیربط باشد.
۴ـ۱۱ـ استقرارشبکه برق وتجهیزات برق مطابق مقررات وضوابط ایمنی صورت گرفته باشد.

۴ـ۱۲ـ انجام تعمیرات، نگهداری و ایمنی درمانگاه با تفویض به کارکنان واجد شرایط دائماً تحت کنترل قرار گیرد.
۴ـ۱۳ـ برق اضطراری و تسهیلات انرژی پیشبینی گردد.

۴ـ۱۴ـ رعایت شرایط وضوابط بهداشتی مطابق آئین نامه های بهداشتی درمانگاه های الزامی است.
ماده ۵ـ مقررات عمومی تاسیس درمانگاه پوست و مو
۵ـ۱ـ صورت اسامی کلیه پزشکان شاغل در درمانگاه و مساحت کار در رشته تخصصی یا طبابت آنان بایـد در محل درمانگاه در تابلویی برای اطلاع مراجعین نصب گردد.

۵ـ۲ـ درمانگاه موظف است جهت کلیه بیماران کارت پزشکی تشکیل و کلیه سوابق و خدمات ارائـه شـده بـه آنان را در آن درج نماید.
۵ـ۳ـ وجود دفتر پذیرش و ثبت مشخصات کلیه مراجعین با ذکـر خـدمات انجـام شـده در درمانگـاه الزامـی است.
۵ـ۴ـ نصب کلیه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در دید مراجعین الزامی است.
۵ـ۵ـ هرگونه اعمال خلاف شئون پزشکی و ضوابط اخلاقی و انسانی در درمانگاه برابر مقررات قابل پیگیـری است.

۵ـ۶ـ ترک درمانگاه توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادر فنی در ساعات مقرر تعطیل غیرموجـه درمانگاه بدون اطلاع به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه جرم محسـوب و بـا متخلفـین برابر مقررات رفتار خواهد شد.
۵ـ۷ـ نظارت بر کلیه خدمات درمانگاه به عهده کارشناسان دانشگاه های علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمانی مربوطه و یا با کارشناسان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.

 

۵ـ۸ـ باستناد ماده ۵تاسیس درمانگاه پوست و مو قانون مربـوط بـه امـور پزشـکی ودارویـی و موادخـوردنی درمانگـاه حـق انتشـار آگهـی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیمار با مراجعین بوده و یا به تشـخیص وزارت بهداشـت و درمـان بـرخلاف شـئون پزشکی یا عفت عمومی را باشد ندارد و استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقـت روی تـابلو و سرنسـخه و یـا دادن وعده های فریبنده جرم محسوب و با متخلفین برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد.

تاسیس درمانگاه پوست و مو

۵ـ۹ـ تغییر محل و نام درمانگاه بایسـتی بـا همـاهنگی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی مربوطه و موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و انجام امور مذکور مستلزم اصـلاح و صـدور پروانه جدید حسب مورد خواهد بود.
۵ـ۱۰ـ بیماری که به درمانگاه مراجعه و یا ارجاع گردیده حق دارد پزشـک مـوردنظر خـود را انتخـاب و بـه واحد پذیرش اعلام دارد

۵ـ۱۱ـ تابلو درمانگاه باید ساده و حداکثر دو برابر تابلو پزشکان با ذکر نوع تخصص درمانگاه و بـدون ذکـر نام پزشکان شاغل درمانگاه باشد.
۵ـ۱۲ـ ساعات کار درمانگاه بایستی بر روی سرنخه و تابلوی درمانگاه قید شود.
۵ـ۱۳ـ نصب اتیکت که نشان دهنده مشخصات کارکنان باشد بر سینه الزامی است.

۵ـ۱۴ـ شروع به کار درمانگاه منوط به معرفی مسئول فنی و کادر واجد شرایط و صدور پروانه بهره برداری از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
۵ـ۱۵ـ موسس موظف است اصل پروانه های تاسیس درمانگاه پوست و مو و مسئول فنی را در معرض دید مراجعین نصب نماید.
۵ـ۱۶ـ در صورتیکه موسس به دلایل موجهی قصد تعطیلی و انحلال درمانگاه را داشته باشد بایستی مراتب را با ذکر مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی مربوطـه اعلام نماید.
ماده ۶ـ ضوابط مربوط به لغو موقت یا دائم پروانه تاسیس درمانگاه پوست و مو

چنانچه مسئولین درمانگاه اعم از موسس یا مسئول فنـی … از ضـوابط تعیـین شـده در ایـن آئـین نامـه و یـا دستورالعمل های ابلاغی توسط وزارت متبوع تخطی نماید به ترتیب زیر رفتار خواهد شد.

الف ـ تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسـه بازرسـی محـل توسـط دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشتی درمانی ذیربط.
ب ـ اخطار کتبی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط.
ج ـ لغو موقت پروانه تاسیس درمانگاه پوست و مو و تعطیلی درمانگاه بمدت ۱ تا ۳ ماه بـه پیشـنهاد دانشـگاه مربوطـه و تصـویب کمیسیون قانونی ماده ۲۰ .
د ـ لغو موقت پروانه تاسیس درمانگاه پوست و مو و تعطیلی درمانگاه مدت ۳ مـاه تـا یـک سـال بـه پیشـنهاد دانشـگاه مربوطـه و تصویب کمیسیون قانونی ماده ۲۰ .

س ـ لغو دائم پروانه تاسیس درمانگاه پوست و مو به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطـه و تایید معاونت درمان وزارت متبوع و تصویب کمیسیون قانونی.
تبصره ـ دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی وبازرسان مربوطه باید مواردتخلف را منطبـق با ضوابط قانونی و این آئین نامه و دستورالعمل های ذیربط مشخص و در صورتجلسات و مکاتبات مربوطـه قیـد نمایند.

برای سهولت کار از نرم افزار مطب سینا استفاده کنید.

این آئین نامه به موجب ماده ۲۴ قانون مربوطه به مقررات امور پزشکی مصوب ۱۳۳۴ و اصـلاحیه هـای آن بندهای ۱۲ و ۱۳ ماده یک قانون تشکیلات وظایف وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی در ۶ مـاده و ۶ تبصره به تصویب رسید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *