فهرست
جستجو در سایت
ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

آئین نامه تأسیس درمانگاه درد

آئين نامه تأسيس درمانگاه درد
راهنمای مطالعه

آئین نامه تأسیس درمانگاه درد به استناد مواد۴،۳،۲،۱و۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصـوب سـال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی وماده ۸ قانون تشکیل وزارت  بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی مصـوب سـال ۱۳۶۴ وآئـین نامه اجرائی آن مصوب سال ۱۳۶۵ هیئت محترم وزیران واصلاحات سال ۱۳۶۶ و بندهای ۱۱ ، ۱۲ و ۱۶ ماده ۱ قـانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ ،آئین نامه تاسـیس درمانگـاه درد بـه شرح ذیل تدوین میگردد :

آئین نامه تأسیس درمانگاه درد

فصل اول ) تعاریف آئین نامه تأسیس درمانگاه درد :

ماده ۱ -در این آئین نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، “وزارت “، به معاونت درمان دانشـگاه های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی،”معاونت” ، به کمیسیون تشخیص امـور پزشـکی وزارت ،موضـوع مـاده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ، داروئـی و مـواد خـوردنی و آشـامیدنی مصـوب سـال ۱۳۳۴ و اصـلاحات بعـدی ، “کمیسیون قانونی” ، به پروانه های بهره برداری ( تاسیس ) و مسئول فنی، “پروانه های قانونی” ، به موسسین حقیقـی یـا
حقوقی “موسس”وبه درمانگاه درد ، “درمانگاه” گفته می شود.

 

ماده ۲ – درمانگاه درد آئین نامه تأسیس درمانگاه درد

درمانگاه درد ( clinic pain (مرکزی است که به منظور ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیمـاران بـا عارضـه درد هـای مزمن سرپائی طبق ضوابط ومقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پـس از اخـذ پروانـه هـای قـانونی تاسـیس میگردد .آئین نامه تأسیس درمانگاه درد

ماده ۳ -پروانه های بهره برداری(تاسیس) ومسئول فنی پروانه های قانونی هستند که از طریـق معاونـت پـس از تصـویب کمیسیون قانونی بعنوان مجوز فعالیت هر درمانگاه صادر می شوند.

ماده ۴ -اقدامات تشخیصی درمانی در درمانگاه درد درمانگاه درد توسط فلوشیپ درد تشکیل گردیده و میتواند از همکاری یک یا چند رشته از تخصصهای مورد نیاز بهره منـد شود. بیماران دارای درد حاد و یا مزمن را به صورت انفرادی توسط فلوشیپ درد مورد ویزیت قرار داده ودر صورت نیاز از مشاوره سایر رشته ها استفاده نماید . این درمان

میتواند داروئی،فیزیکی،مداخله گرایانه یا روانپزشـکی باشـد کـه تحـت نظر متخصص مربوطه در آن مرکز انجام خواهد شد .این اقدامات به شرح ذیل می باشند:
۱-۴-انجام معاینات بالینی،روشهای تشخیص و درمان دارویـی آئین نامه تأسیس درمانگاه درد،فیزیکـی و مداخلـه گرایانـه ( interventional (درد و یـا روانپزشکی بیماران توسط تخصصهای مربوطه.
۲-۴ -انجام آزمایشات تشخیصی توسط متخصصین مربوطه .
۳-۴ -انجام روشهای تشخیصی و درمانی مداخله گرایانه درد مشروحه در کوریکولوم دوره آموزشی فلوشیپ درد

فصل دوم ) شرایط بهره برداری ( تاسیس ):

الف)شرایط متقاضیان متقاضیان تاسیس:

ماده۵ -اجازه تأسیس درمانگاه به اشخاص حقیقی ویا حقوقی پـس ازتصـویب کمیسـیون قـانونی واخـذ موافقـت اصـولی ازوزارت با شرایط ذیل داده می شود:

۱-۵ -یک نفر پزشک به تنهائی می تواند موسس باشد

تبصره ۱ :درصورتی که ۲ نفر متقاضی باشند باید یک نفر از آنها پزشک باشد.

تبصره ۲:درصورتیکه بیش از ۲ نفر متقاضی تاسیس باشند باید نصف به علاوه یک نفر ازآنهـا ازفـارغ التحصـیلان گـروه پزشکی(حداقل لیسانس یا بالاتر) بوده و حداقل یک نفر

ازآنها الزاما پزشک باشد.

۲-۵ -اشخاص حقوقی متقاضی تاسیس درمانگاه ، شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی ویا سایر شرکت ها آئین نامه تأسیس درمانگاه درد مـی باشند که رعایت تبصره ۲بند ۱-۴ برای آنها

الزامی است.

تبصره: در موسسات خیریه عضویت حداقل یک نفر پزشک کفایت می کند.

۳-۵ -به هر شخص حقیقی ویا حقوقی بیش از یک پروانه بهره برداری( تاسیس )درمانگاه داده نمی شود، رعایت ضوابط مندرج در ماده ۲۸ این آیین نامه برای موسس الزامی است .

ب)شرایط بهره برداری آئین نامه تأسیس درمانگاه درد:
ماده ۶ -جهت تاسیس،بهره برداری وفعالیت درمانگاه باید به شرح ذیل اقدام گردد:
۱-۶-تسلیم درخواست ومدارک لازم به معاونت مربوطه
۲-۶-اخذ موافقت اصولی کمیسیون قانونی ، طبق ضوابط و مقررات مربوطه
۳-۶-ارائه مدارک طبق ضوابط وزمان بندی ابلاغی وزارت پسآئین نامه تأسیس درمانگاه درد از اخذ موافقت اصولی شامل :
۱-۳-۶ -معرفی مکان درمانگاه و ارائه نقشه ساختمانی به معاونت مربوطـه و تائیـد توسـط معاونـت درمـان وبهداشـتی دانشگاه بر اساس ضوابط موجود
۲ -۳-۶ – احداث یا بازسازی ساختمان ،تجهیز آن و تائید اجـرای نقشـه هـا توسـط کارشناسـان دفتـر فنـی و معاونـت بهداشتی دانشگاه
۳-۳-۶ -ارائه لیست تجهیزات درمانگاه مطابق استانداردهای مربوطه وزارت .

۴ -۳-۶ – معرفی پرسنل ، پزشکان و مسئولین فنی همراه با مدارک آنان برای کلیه نوبت های کاری.
۵ -۳-۶ – ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت ششدانگ یا اجاره نامه به شرط تملیک یا اجاره نامه رسمی یـا عادی معتبر با پلاک ثبتی یا رضایت نامه مالک با گواهی امضاء محضری همراه با تصویر مصدق سند مالکیت.
۶ -۳-۶ -اعلام نام ونشانی دقیق درمانگاه.
۷ -۳-۶ – اخذ پروانه های بهره برداری ( تاسیس ) و مسئولین فنی از معاونت
۸ -۳-۶ – آغاز فعالیت درمانگاه و اعلام شروع به کار به معاونت مربوطه.

تبصره۱ آئین نامه تأسیس درمانگاه درد :صدور موافقت اصولی و پروانه های قانونی پس از تائید صلاحیت متقاضیان تاسیس توسط کمیسیون قانونی، بـا دانشگاه خواهد بود.
تبصره۲ :مدت اعتبار، تمدید و لغو موافقت اصولی صادره براساس مفاد قـرارداد تاسـیس منعقـده بـین دانشـگاه وموسـس بوده ودرصورت عدم امکان تکمیل مدارک در مـدت مقـرر در قـرارداد تاسـیس،تمدیدآن منـوط بـه ارائـه گـزارش پیشـرفت کارمورد تائید معاونت وتائیدنهائی کمیسیون قانونی خواهدبود، صدور موافقت اصولی مجوزی برای فعالیت درمانگـاه نمـی باشد و موافقت اصولی غیرقابل واگذاری به غیر است.

تبصره ۳ :خرید مکان و یا بازسازی و شروع هرگونه عملیات ساختمانی قبل از اخذ موافقت اصولی و تائیـد مکـان و نقشـه ها توسط کارشناسان دانشگاه، ممنوع بوده و مسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده متقاضیان می باشد.
تبصره ۴ :شروع به کار و ارائه خدمات درمانی بدون اخذ پروانه های بهره بـرداری ( تاسـیس ) و مسـئولین فنـی ممنـوع است.
ماده ۷آئین نامه تأسیس درمانگاه درد -محل ، فضای فیزیکی ، ساختمان ، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز درمانگاه براساس ضوابط این آئین نامه و استانداردها و دستورالعمل های مربوطه باید قبل از شروع به کار درمانگاه، توسـط کارشناسـان ذیـربط معاونـت مربوطـه مورد بازرسی ، ارزیابی و تائید قرار گیرد، در غیر اینصورت پروانه بهره برداری ( تاسیس ) صادر نخواهد شد.

ماده ۸ -ساعات فعالیت درمانگاه در ساعات صبح و عصر و مطابق آئین نامه تأسیس درمانگاه دردبا درخواست متقاضی می باشد
ماده ۹ -مسئول فنی بایستی پزشک و ترجیحا فلوشیپ درد باشد.

فصل سوم ) ضوابط پرسنلی :

ماده ۱۰ – درمانگاه برای هر نوبت کاری باید حداقل دارای پرسنل فنی و اداری به شرح ذیل باشد:

حداقل نیروهای فنی مورد نیازآئین نامه تأسیس درمانگاه درد:

۱-۱۰ -حداقل یک نفر فلوشیپ درد
۲-۱۰ -حداقل ۲ نفر پرستار یا یک پرستار به همراه یک تکنسین بیهوشی

۳-۱۰-یک نفر کاردان / کارشناس مدارک پزشکی بعنوان مسئول قسمت مدارک پزشکی وبایگانی.
تبصره:درصورت عدم وجود فارغ التحصیلان مربوطه به تائید معاونت ،به کارگیری سایر رشته هـا ی پیراپزشـکی بلامـانع میباشد.
۴-۱۰ -یک نفر مسئول پذیرش واطلاعات.
تبصره: بر حسب تعداد مراجعین به درمانگاه و دارا بودن شرایط لازم، مسئول قسمت پذیرش و اطلاعات و مدارک پزشـکی و بایگانی، می تواند یک نفر باشد
۵-۱۰-یک نفر نگهبان بر حسب ضرورت

۶-۱۰-یک نفر خدمه دارای گواهی نامه بهداشت عمومی از آموزشگاه های اصناف دارای مجوز از معاونت بهداشتی درهر نوبت کاری
۷-۱۰-در صورت وجود آبدارخانه وجود یک نفر آبدارچی دارای کارت بهداشت و گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمـومی از آموزشگاههای اصناف دارای مجوز از معاونت بهداشتی
تبصره آئین نامه تأسیس درمانگاه درد: از بکارگیری آبدارچی جهت انجام امور نظافت جلوگیری بعمل آید

ماده ۱۱ -بکارگیری پرسنل فنی اعم از پزشکان و پیراپزشکان مستلزم رعایت قوانین جاری و دستورالعمل هـا و بخشـنامه های وزارت می باشد.
ماده ۱۲ -رعایت فعالیت حداکثر دو نوبت کاری برای کلیه پزشکان و کادر پیراپزشـکی کـه در درمانگـاه فعالیـت مـی کننـد الزامی است و اشتغال همزمان در سایردرمانگاهها وموسسات پزشکی وحرف وابسته مجاز نمی باشد.

ماده۱۳ -در صورت استفاده درمانگاه از مشاوره و یا حضور ثابت تخصصهای دیگـر مـی بایسـت ضـمن تـامین شـرایط فیزیکی و فنی لازم ، نام پزشکان همکار مورد نیاز همراه با پروانه مطب معتبر و ساعات فعالیت به معاونـت درمـان اعـلام گردد .
تبصره : رعایت آئین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب در بکارگیری مسـئول یـا مسـئولین فنـی و پزشـکان درمانگـاه الزامی است.

فصل چهارم ) ضوابط ساختمانی و تجهیزاتی :

الف)ضوابط ساختمانی آئین نامه تأسیس درمانگاه درد:
ماده ۱۴ -رعایت ضوابط ساختمانی ذیل ، در درمانگاه ضروری می باشد :
حداقل مساحت ملک برای احداث درمانگـاه درد ۱۲۰ متـر مربـع بـوده کـه شـامل اتـاق معاینـه و ویزیـت ،اتـاق پـذیرش و انتظار،اتاق مشاوره،اتاق عمل سرپائی و بخش بستری زیر ۶ ساعت .
تبصره:در صورت وجود بخشهای دیگر رعایت شرایط مربوط به تاسیس و بهره برداری از آنها ضروری است .
ماده ۱۵ -هرگونه تغییرات درفضای فیزیکی درمانگاهها بایستی با تأئید معاونت مربوطه ومطابق با ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت باشد.
ب) ضوابط تجهیزاتی آئین نامه تأسیس درمانگاه درد:

ماده ۱۶ آئین نامه تأسیس درمانگاه درد-وجود حداقل تجهیزات ذیل الزامی است :
۱-۱۶ -وسایل عمومی مطبها
۲-۱۶ -تجهیزات مورد نیاز روشهای مداخله گرایانه
۳-۱۶ -تجهیزات مورد نیاز اتاق عمل سرپائی(سی آرم فلوروسکوپی در صورت نیاز فقط جهـت اقـدامات درد بـا رعایـت اصول حفاظت در برابر اشعه و استفاده از سونوگرافی در حد کوریکولوم آموزشی )
۴-۱۶ -وسایل مربوط به بخش بستری زیر ۲۴ سا عت
۵-۱۶ -تجهیزات لازم و مربوط به متخصصین ثابت یا مشاور و همکار با درمانگاه

تبصره آئین نامه تأسیس درمانگاه درد : رعایت اصول و استانداردهای زیست محیطی و کنترل عفونت و ایمنی بیماران و کارکنان در تامین و کاربرد مواد و وسایل ارائه خدمات بر اساس دستورالعمل های مصوب الزامی است.

ماده ۱۷- تامین دارو، تجهیزات و وسائل اورژانس (شامل کپسول اکسیژن، قفسه داروئی، ست احیاء و … حتی المقدور الکتروشوک)دردرمانگاه الزامی است.
تبصره: استفاده از دستگاه الکتروشوک باید توسط افراد مجاز که دوره های خاص یا بازآموزی CPR را گذرانده ودارای گواهینامه معتبر از مراکز علمی مورد تائید وزارت باشند، صورت گیرد.

فصل پنجم ) ضوابط بهداشتی و ایمنی:

ماده ۱۸ -رعایت کامل ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت ،دستورالعمل کنترل عفونت ونیز ضوابط بهداشتی به شرح ذیل ضروری است :
۱ -۱۸ -کف کلیه قسمت های ساختمان بایستی سالم، با دوام، قابل شستشو، غیر قابل نفوذ به آب، بدون ترک خوردگی، از جنس مقاوم و بدون خلل و فرج و قابل گندزدائی باشد.
۲-۱۸-دیوارها باید ا ز جنس مقاوم، غیر قابل نفوذ به آب، قابل شستشو، بدون درز و شکاف، تمیز و دارای قرنیز به ارتفاع حداقل ۱۰ سانتی متر باشد.
تبصره آئین نامه تأسیس درمانگاه درد – دیوار اتاق استریلیزاسیون باید تا سقف کاشیکاری باشد.

۳-۱۸-سقف کلیه قسمت ها بایستی سالم، فاقد شکستگی و ترک خوردگی، تمیز و به رنگ روشن باشد.
۴ -۱۸ -درب وپنجره ها باید سالم و پنجره های باز شو مجهز به توری سیمی ضدزنگ باشد.
۵-۱۸-وجود سیستم سرمایش وگرمایش بگونه ای که ضمن فراهم نمودن برودت وحرارت قادربه تهویه نیز بوده تا ازآلودگی های هوای داخل ساختمان جلوگیری شود.

۶ -۱۸ -آب مصرفی باید از شبکه عمومی آب آشامیدنی شهر /روستا مورد تائید مقامات بهداشتی تامین و در مناطقی که فاقد شبکه عمومی می باشند از شبکه خصوصی آب با رعایت استانداردهای آب آشامیدنی کشور استفاده شود وهمچنین حتی المقدوردارای مخزن ذخیره آب به میزان کافی بوده وکنترل های بهداشتی درمورد آنها صورت گیرد.

۷-۱۸-سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب از نظر فنی و بهداشتی به گونه ای باشد که سطوح ،خاک ،آبهای سطحی و زیرزمینی را آلوده نکند ،بند پایان وجوندگان به آن دسترسی نداشته باشند ،متعفن وبدمنظره نباشدوخروجی فاضلاب با استانداردهای محیط زیست وضوابط و دستور العملهای ارسالی وزارت مطابقت داشته و مورد تایید معاونت بهداشتی باشد ضمن اینکه دفع فاضلاب یونیت های دندانپزشکی بایستی به روش بهداشتی وبالوله کشی مناسب صورت پذیرد.

۸ -۱۸ -دفع پسماندهای پزشکی ویژه مطابق با ضوابط و روش های مدیریت اجرائی پسماندهای پزشکی وپسماندهای وابسته مصوبه شماره ۱۵۸۷۱/ت ۳۸۴۵۹ک مورخ

۸/۲/۸۷ هیئت وزیران و دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی شماره ۳۲۵۶۷/۶/ب س مورخ ۲/۶/۸۷ و کلیه بخشنامه های صادره از مرکز سلامت محیط و کار در خصوص چگونگی تفکیک،جمع آوری ونگهداری و دفع پسماندها الزامی است.
۹-۱۸-زباله دان باید به تعداد کافی از جنس مقاوم، قابل شستشو و ضدعفونی کردن و ضدزنگ با درپوش وپدال وکیسه مناسب در درمانگاه موجود باشد.
۱۰ -۱۸ -تمهیدات لازم برای جلوگیری از وجود، ورود، نشو ونمای حشرات و جوندگان در درمانگاه به عمل آید.

۱۱-۱۸-وجود گندزدای مناسب جهت گندزدائی سطوح الزامی است و کلیه قسمت ها به طور مرتب نظافت و در موارد ضروری محل های آلودگی بایستی گند زدائی شود.آئین نامه تأسیس درمانگاه درد
۱۲-۱۸ -صندلی ها و مبل های اتاق ها بدون درز و پارگی، تمیز و با روکش غیر پارچه ای و قابل شستشو بوده، همچنین میزها و قفسه ها بایستی سالم، تمیز ورنگ آمیزی شده باشد.

۱۳-۱۸-وجود اتاقک تی شوئی با حداقل متراژ ۵/۱ مترمربع با کف مقاوم ، قابل شستشو ، کاشیکاری یا سرامیک تا زیر سقف مجهز به شیرمخلوط آب گرم وسرد وتی آویز وحوضچه دارای کفشوی فاضلاب رو با عمق ۶۰ cm ، تهویه مجزا وقفسه مواد گندزدا وپاک کننده یااستفاده از تی شوی پرتابل با در نظر گرفتن فضای مناسب برای نگهداری تی شوی .آئین نامه تأسیس درمانگاه درد

۱۴-۱۸-رعایت ضوابط بهداشتی برای سرویس های بهداشتی کارکنان وبیماران به طوریکه روشوئی ها حتی المقدور بدون پایه، بادیوار اطراف کاشی کاری شده وبا شیر دستشوئی از نوع آرنجی یا پدالی یا خودکار(اتوماتیک) باشد وسرویسهای بهداشتی نزدیک به ورودی سالن انتظار،با کف ودیوار کاشی کاری شده، سقف سالم ومقاوم، با رنگ روشن، قابل شستشو وضد عفونی نمودن، مجهز به آب گرم وسرد، صابون مایع، حوله کاغذی، هواکش مناسب، کاسه توالت سالم وبدون ترک خوردگی، مجهز به شترگلو ودارای فلاش تانک باشد.

۱۵-۱۸-در نظر گرفتن سرویسهای بهداشتی مجزا برای پرسنل و مراجعین به تعداد مناسب .
۱۶-۱۸-تأمین وسایل سیستم اطفاء حریق مرکزی ویا حداقل یک کپسول ۴ کیلوگرمی برای هر۵۰ مترمربع ، همراه با هشداردهنده حریق مناسب .
۱۷-۱۸-تأمین نورو تهویه مناسب .

۱۸-۱۸-شیب کف کلیه اتاقهایی که دارای کف شوی بوده وشستشو میشود باید به سمت کف شوی باشد.
۱۹-۱۸ -رعایت ضوابط بهداشتی در آبدارخانه(در صورت وجود)
۲۰ -۱۸-رعایت ضوابط بهداشتی در اتاق استریلیزاسیون

۲۱-۱۸ -تشکیل پرونده های پزشکی ( معاینات دوره ای وواکسیناسیون) برای کلیه شاغلین.
تامین برق اضطراری برای فعالیت درمانگاه درمواقع لزوم.آئین نامه تأسیس درمانگاه درد
۲۲ -۱۸ -وجود دستورالعمل اورژانس به منظور مقابله با سوانح درشرایط اضطراری

۲۳ -۱۸ -رعایت قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در درمانگاه

۲۴-۱۸-با توجه به فقدان علائم بالینی در دوره کمون یا دوره پنجره بسیاری از بیماریهای عفونی وقابل انتقال ویرال(نظیر هپاتیت وایدز) وعدم امکان تشخیص قطعی در مورد

این بیماران واز طرفی امکان انتقال آسان بیماریهای فوق دراین درمانگاهها، رعایت کلیه اصول کنترل عفونت در مورد بیماران براساس ضوابط و استانداردها ودستورالعمل های
صادره از وزارت الزامی است.
۲۵-۱۸-رعایت کلیه اصول بهداشت محیط و حرفه ای بر اساس آخرین ضوابط و دستور العملهای ابلاغی از وزارت الزامی است.

فصل ششم ) وظایف موسس آئین نامه تأسیس درمانگاه درد :

ماده ۱۹ – اهم وظایف موسس بشرح ذیل می باشد:
۱-۱۹ -معرفی مسئول فنی درمانگاه جهت تمام نوبت های کاری
تبصره ۱ :در صورت استعفا یا پایان مدت قرارداد مسئول فنی،موسس میتواند تعویض وی را با معرفی فـرد واجـد شـرایط در خواست نماید ورعایت شرایط مندرج در فصل نهم آئین نامه در این خصوص الزامی است.تبصره ۲ : حداقل مدت قراردادمسئول فنی یکسال است ودرصورت پایان مدت قرارداد نیازی به استعفای مسئول فنی نیست.
۲-۱۹ -معرفی پرسنل شاغل در درمانگاه به معاونت براساس ضوابط این آئین نامه.

۳-۱۹ -اخذ تائیدیه از معاونت مربوطه مبنی بر عدم ممنوعیت قانونی اشتغال در درمانگاه، برای کلیه پزشـکان (عمـومی و متخصص) وکارکنان که در درمانگاه فعالیت می کنند.
۴-۱۹ -تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و داروئی و غیره براساس دستورالعملهای مربوطه برای درمانگاه به نحوی که درمانگاه بتواند به فعالیت خود طبق استانداردهای مربوطه ادامه دهد.

۵-۱۹ – رعایت کلیه ضوابط، مقررات ، دستورالعملها و تعرفه های مصوب مراجع ذیصلاح قانونی.
۶-۱۹ -اجرای نظرات و پیشنهادات مسئولین فنی درمانگاه در امور پزشکی و فنی براساس ضوابط مربوطه.
۷ -۱۹ -برنامه ریزی و سازماندهی مناسب درمانگاه جهت ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت بیماران و رعایت منشـور حقوق بیماران.
۸ -۱۹ -نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوطه.
۹-۱۹ -رفع نواقص و ایرادهای درمانگاه در مدتی که توسط کارشناسان وزارت و یا معاونـت یـا مسـئولین فنـی مربوطـه اعلام می گردد.

فصل هفتم ) وظایف مسئولین فنی آئین نامه تأسیس درمانگاه درد

ماده ۲۰ – اهم وظایف مسئولین فنی درمانگاه عبارت است از:
۱-۲۰ -حضورمستمرو فعال در درمانگاه در ساعتها ونوبتهای کاری درج شده در پروانه مسئول فنی وقبول مسـئولیتهای مربوطه.
۲-۲۰ -نظارت بر نحوه پذیرش و ارائه خدمات توسط پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنـان درمانگـاه وابـلاغ تـذکرات لازم به آنان در جهت اجرای وظایف مربوطه و ارتقاء سطح

کیفی خدمات درمانگاه.
۳-۲۰ -بررسی و تائید صلاحیت کارکنان فنی شاغل در درمانگاه براساس مواد این آئین نامه و ضوابط قانونی مربوطه.

۴-۲۰ -تهیه و تنظیم برنامه کاری قسمتهای مختلف درمانگاه و نظارت بر حسن انجام خـدمات درمـانی در سـاعت هـای تعیین شده.
۵- ۲۰ -نظارت بر کیفیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی در درمانگاه.
۶- ۲۰ -ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی و فوریتهای پزشکی درمانگاه.

۷-۲۰ – نظارت برتهیه و تنظیم و نگهداری پرونده های پزشکی کلیه بیماران مراجعه کننده بـه درمانگـاه و بررسـی شـرح حال و دستورهای پزشکی مندرج در آن و تذکر به مسئولین مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی و فنی.
۸- ۲۰ -نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب ومرتبط وزارت .
۹-۲۰ -ابلاغ تذکرات فنی لازم به موسس وکارکنان درمانگاه و پیگیـری اقـدامات اجرایـی و در صـورت تخطـی موسـس ، اعلام مراتب به معاونت ذیربط.
۱۰-۲۰ -رعایت و اعمال کلیه قـوانین ، مقـررات ، دسـتورالعملهای وزارت و مـوازین علمـی ، فنـی ، اسـلامی و اخلاقـی در درمانگاه.

فصل هشتم ) سایر مقررات آئین نامه تأسیس درمانگاه درد:

ماده ۲۱ -پروانه بهره برداری درمانگاه برای مدت ۵ سال صادر خواهد شدو تمدید آن منوط به رعایـت ضـوابط موضـوع این آئین نامه وسایر دستورالعمل های وزارت خواهد بود.
ماده ۲۲ -شاغلین رشته های پزشکی و پیراپزشکی درمانگاه موظف به رعایت قانون آموزش مـداوم جامعـه پزشـکی مـی باشند وتمدید پروانه های قانونی منوط به رعایت قانون مذکوروسایر ضوابط وزارت میباشد.

ماده ۲۳ -بکارگیری هر گونه فناوری جدید درمانی (تجهیزات-روش درمان) که در درمانهـای فعلـی یـا کلاسـیک تعریـف نشده است، برابر ضوابط و استاندارهای مصوب وزارت خواهد بود.
ماده ۲۴ آئین نامه تأسیس درمانگاه درد -مطابق ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی ماده ۸ قانون تشکیلات ووظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۵ هیات وزیران، مراکز و موسسات پزشکی غیردولتی حق استفاده از پزشکان و کارکنان شاغل در بخش دولتی را در ساعات اداری ندارند

و باید در زمان بکارگیری کارکنان این امر را ملحوظ نمایند و در صورتیکه به هر طریق واقف شدند از ادامه کار افراد مزبور در ساعات اداری جلوگیری نموده و مراتب را به واحد محل کار کارمند اطلاع دهند درغیر اینصورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد. لذا درمانگاه موظف به اجرای ضوابط مذکور می باشد و در صورت تخطی از این امر و با توجه به اختیارات حاصل از بندهای ۱۲ و ۱۳ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخلف موجب لغو موقت پروانه بهره برداری(تاسیس) درمانگاه برای مدت سه ماه و در صورت تکرار موجب لغو دائم پروانه تاسیس(بهره برداری) توسط کمیسیون تشخیص امور پزشکی خواهد بود.

ماده ۲۵ -مطابق مواد ۱ و ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن ایجاد هر نوع موسسه پزشکی از جمله درمانگاه مستلزم اخذ پروانه مخصوص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و واگذاری به غیر و استفاده از پروانه دیگری، جرم و مستلزم مجازات جزائی و تعطیل موسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ماده ۲۶ آئین نامه تأسیس درمانگاه درد-با توجه به ماده ۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی، موسسه پزشکی و داروئی که امور فنی آن با اتکای پروانه اشخاص ذیصلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یکسال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه را حتی به نام دیگری نخواهد داشت.

شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات قانونی محکوم خواهند شد. لذا در تمام ساعات فعالیت درمانگاه ،مسئول فنی مربوطه باید در درمانگاه حضور فعال داشته و به وظایف خود عمل نماید در غیر اینصورت ضوابط مذکور توسط وزارت اعمال خواهد شد.

ماده ۲۷ -نصب تابلوی پزشکان با ذکر مشخصات کامل در محل ورودی درمانگاه و اتاق های مربوطه الزامی است و استانداردهای مربوط به تابلو،مهر،سرنسخه،کارت ویزیت وتبلیغات ، باید منطبق با مقررات وضوابط مراجع ذی صلاح قانونی رعایت گردد.
ماده ۲۸ -صرفاً کسانی بعنوان موسس برسمیت شناخته می شوند که طبق ضوابط این آئین نامه و سایر مقررات قانونی مربوطه، صلاحیت آنان به تصویب کمیسیون قانونی امور پزشکی رسیده و به نام آنان پروانه بهره برداری(تاسیس) صادر شده باشد .

ماده ۲۹آئین نامه تأسیس درمانگاه درد -رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت درتاسیس وبهره برداری از درمانگاه و ادامه فعالیت درمانگاه های موجود الزامی است
تبصره: حدود فعالیت های درمانی درمانگاه ومحدوده عمل پرسنل درمانی براساس قوانین،مقررات، استاندارد ها ودستورالعمل های وزارت می باشد
ماده۳۰ -نگهداری پرونده های پزشکی به صورت دستی یا رایانه ای، تابع ضوابط و مقررات حفظ و نگهداری اسناد خواهد بود.
ماده ۳۱ آئین نامه تأسیس درمانگاه درد-در صورت فوت ویا از کار افتادگی موسس یا مسئولین فنی به شرح ذیل اقدام خواهد گردید:

الف-درصورتیکه موسس فوت نماید وارث یاوراث قانونی متوفی می باید دریـک مهلـت حداکثردوسـاله وبـه محـض اخـذ گواهی انحصار وراثت ، فرد/افراد واجد شرایطی را بعنوان جانشـین ( موسـس ) معرفـی نمایـد کـه پـس ازتائیـد صـلاحیت فردمعرفی شده توسط کمیسیون قانونی پروانه بهره برداری (تاسیس) جدید درمانگاه بنـام وی صـادرخواهد شـد. ودرایـن مدت مسئول فنی درمانگاه با موافقت وراث قانونی می تواند درمانگاه را اداره نماید.

ب-درصورتیکه موسس به علت ازکارافتادگی، قادر به اداره درمانگاه نباشد خوداو یا قـیم وی بایـد دریـک مهلـت ۶ ماهـه نسبت به معرفی فرد/افراد واجد شرایط دیگری بعنوان جانشین ( موسس ) اقدام نماید تا پـس از تائیـد صـلاحیت فرد/افـراد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی پروانه بهره برداری (تاسیس) بنام وی صادر گردد.

ج-درصورتیکه درمانگاه توسط اشخاص حقوقی تأسیس شده باشد ویکی ازموسسان فوت نماید ویـا بهـر علـت قـادر بـه انجام وظایف خود نباشد فرد ازکار افتاده ویا وراث یاقیم قانونی متوفی باید در یک مهلت حـداکثر دوسـاله نسـبت بـه اخـذ گواهی انحصار وراثت اقدام و فرد واجد شر ایط دیگری را بعنوان جانشین وی معرفی نمایند تا پس ازتأیید صلاحیت پروانه تاسیس با ترکیب جدید صادر گردد.

د-درصورتی که مسئول فنی درمانگاه فوت نماید ، موسس باید حداکثر ظرف یـک هفتـه ، فـرد واجـد شـرایط دیگـری را بعنوان جانشین معرفی نماید تا پس ازتأیید صلاحیت فرد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی، پروانـه مسـئول فنـی جدیـد صادر گردد(درصورتیکه مسئول فنی وموسس یک فرد باشد ، می بایست مطابق بندهای « الف» و« ج» این ماده عمل گردد)
تبصره آئین نامه تأسیس درمانگاه درد: تا زمان صدور پروانه مسئو ل فنی جدید توسط کمیسیون قانونی ، فرد واجد شرایط، تصدی مسئولیت فنی مرکز را موقتا بعهده دارد .

ماده ۳۲ -مقررات مربوط به مسئول فنی به شرح ذیل خواهد بود:

۱-۳۲ -درصورتیکه مسئول فنی نخواهد بکار ادامه دهد باید سه ماه قبل مراتب را بطورکتبی به مؤسس ومعاونت مربوطه اعلام نماید. درظرف این مدت مؤسس موظف است

نسبت به معرفی مسئول فنی جایگزین اقـدام نمـوده تـا پـس از تصـویب وتأیید صلاحیت وی توسط کمیسیون قانونی پروانه مسئول فنی جدید صادر گردد.

تبصرهآئین نامه تأسیس درمانگاه درد: درصورت ترک درمانگاه توسط مسئول فنی وعدم انجام وظایف مندرج دراین آئین نامه بـدون همـاهنگی ورعایـت مقررات لازم، کلیه مسئولیت های قانونی درمانگاه تا

زمان تعیین تکلیف مسئول فنی جدید به عهده وی خواهد بودوموضـوع از طریق معاونت مربوطه به کمیسیون قانونی وزارت منعکس شده تا درطـی ایـن مـدت از صـدور پروانـه

جدیـد بـرای وی جلوگیری شود.

ماده ۳۳آئین نامه تأسیس درمانگاه درد-در صورتیکه مسئول فنی نتواند به هر علت در ساعات تعیین شده در درمانگاه حاضـر شـود ، ضـمن همـاهنگی باسایر مسئولان فنی ،مسئول فنی دیگر همان

درمانگاه ویا پزشک واجد شرایط دیگـری بـا تاییـد موسـس حـداکثرتا ۳ مـاه میتواند وظایف وی را موقتا انجام دهد وچنانچه مدت معذوریت بیش از ۳ ماه باشـد بایـد توسـط

موسـس، جانشـین واجـد شرایط دیگری بجای وی به معاونت ذیربط معرفی شده پروانه مسئولیت فنی اخذ شود.

تبصره: بدیهی است تا زمان تایید صلاحیت مسئول فنی جدید پزشکی که داخل نرم افزار مطب معرفی شده جانشـین ،مسـئولیت انجـام کلیـه وظـایف مسئول فنی وپاسخگوئی به مراجع ذی صلاح

را به عهده خواهد داشت.

ماده ۳۴-حضور مسئول فنی در اوقات تعیین شده دردرمانگاه الزامی است ودرغیاب وی پزشـک حاضـر دردرمانگـاه بـا تکمیل فرم مخصوصی که توسط اداره امور پروانه ها

تنظیم وابلاغ شده اسـت،کلیه مسـئولیتهای مسـئول فنـی را بـه عهـده خواهدداشت ودرهرصورت پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح به عهده مسئول فنی خواهد بود.

ماده۳۵آئین نامه تأسیس درمانگاه درد -با توجه به لزوم حضور مسئول فنی در ساعات تعیین شده در درمانگاه، مسئولین فنی نمی توانند در زمان تقبـل مسئولیت فنی، در محل دیگری شاغل باشند و

پروانه همزمان با تصدی مسئولیت فنی برای آنان صادر نخواهد شد.

ماده ۳۶ -موسس در صورت تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی می تواندبا ارائه مستندات ومدارک، تعویض وی رادرخواست نماید ودر صورت احراز تخلف توسط کمیسیون

قانونی باید فرد واجد شرایطی را معرفی کند تا پس از تائید کمیسیون قانونی پروانه مسئولیت فنی دریافت نماید.

تبصره:در صورت احراز تخلف مسئول فنی نیازی به اخذ استعفای ایشان نیست.

ماده ۳۷ -هر گونه تغییر و جابجائی کارکنان فنی درمانگاه باید با اطلاع معاونت ذیربط صورت گیرد.

ماده ۳۸آئین نامه تأسیس درمانگاه درد -مؤسس یا مؤسسین/ مسئول فنی موظفند ضوابط و استانداردهای مصوب را رعایت نمایند.

ماده ۳۹ آئین نامه تأسیس درمانگاه درد-نصب پروانه های قانونی و تعرفه های مصوب مراجع قانونی ذیصلاح در محلی که کاملاً قابل رؤیت برای عموم مراجعین باشد الزامی است

ماده ۴۰ -درمانگاه موظف است منحصراً از عنوان ونام مصوب ومکتوب در پروانه بهره برداری ( تاسـیس ) در تابلوهـا و سرنسخه ها و دیگر اسناد درمانگاه استفاده نماید و

انتخاب عناوین دیگر ممنوع است.

ماده۴۱ -رعایت موازین اسلامی واخلاقی بر اساس قانون « انطباق امور اداری وفنّی موسسات پزشـکی بـا مـوازین شـرع اسلام مورخ۱۰/۸/۷۷ وآئین نامه اجرائی سال۱۳۸۰

« و « منشور حقوق بیمـاران » در درمانگـاه ضـروری وبعهـده دارنـده مجوزمی باشد.

ماده ۴۲ آئین نامه تأسیس درمانگاه درد-درصورت درخواست تعطیلی موقت درمانگاه ،موسس بایددلایل درخواست تعطیلی خودرا حداقل ۳ ماه قبل کتبـا و با قید زمان به مسئول فنی و معاونت مربوطه

اعلام نمایدوحداکثر زمان تعطیلی نباید از ۶ ماه بیشتر باشد.

تبصره آئین نامه تأسیس درمانگاه درد:درصورت درخواست تعطیلی بیشتر از ۶ ماه، موضوع با ذکر دلایل و مستندات باید به تائید کمیسیون قانونی برسد.

ماده ۴۳ آئین نامه تأسیس درمانگاه درد-درصورتیکه مؤسس، قصد انحلال درمانگاه را داشته باشد مراتب بایستی کتباً سه ماه قبـل از هرگونـه اقـدام بـا ذکر دلایل و مستندات به معاونت مربوطه اعلام

گردد.

تبصره آئین نامه تأسیس درمانگاه درد:درصورت تعطیلی یا انحلال درمانگاه، وزارت ، هیچگونه مسئولیتی درقبال اشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد.

ماده ۴۴ آئین نامه تأسیس درمانگاه درد -کنترل و نظارت بر این درمانگاه ها در سراسر کشور به عهده وزارت و معاونت مربوطه می باشد و موسـس و مسئولین فنی این درمانگاه ها موظفند اطلاعات مورد

نیاز را در اختیارمراجع مذکور ونمایندگان قانونی آنان قرار دهند.

ماده۴۵ آئین نامه تأسیس درمانگاه درد -کسب اطلاع و اجرای قوانین و مقررات و ضوابط ناشـی از قـوانین و دسـتورالعمل های مربوطـه حسـب مـورد از وظایف موسسین و مسئولین فنی درمانگاه می باش که از طرق مقتضی باید به آنها دسترسی یابند .

ماده ۴۶ آئین نامه تأسیس درمانگاه درد -کلیه درمانگاههای موجود مکلفند حداکثرظرف مدت یکسال پس از تصویب وابلاغ این آیین نامه وبا هماهنگی معاونت ذیربط وضعیت خود را از نظر شرح وظایف موسس ومسئولین فنی،ضوابط بهداشتی(به استثنای موارد مربوط به ساختارفیزیکی ساختمان )،پرسنلی و قوانین موجو با شرایط وضوابط مندرج دراین آیین نامه تطبیق

دهند.

تبصره آئین نامه تأسیس درمانگاه درد : هرگونه تغییر موسس ، مسئول/ مسئولین فنی یا مکان درمانگاه باید مطابق شرایط این آئین نامه باشد.

ماده ۴۷ -در صورت ابلاغ ضوابط اعتباربخشی، موسس و مسئول فنی موظف به اجرا و رعایت الزامات قانونی مربوطه خواهند بود.

فصل نهم ) تخلفات آئین نامه تأسیس درمانگاه درد :

ماده ۴۸ آئین نامه تأسیس درمانگاه درد -درصورتیکه مؤسس یا مسئول/مسئولین فنی درمانگاه ازضوابط ومقررات مربوط به الزامات ووظائف خود کـه دراین آئین نامه پیش بینی شده تخلف نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شد:

الف آئین نامه تأسیس درمانگاه درد – بار اول تذکر شفاهی با قید موضوع درصورتجلسه بازرسی محل توسط وزارت یا معاونت

ب آئین نامه تأسیس درمانگاه درد- باردوم اخطارکتبی توسط وزارت یا معاونت حداقل به فاصله یک ماه پس از تذکر شفاهی .

ج آئین نامه تأسیس درمانگاه درد – بارسوم اخطارکتبی توسط وزارت یا معاونت به فاصله یک ماه ازاخطار کتبی قبلی .

چ- درصورت تکرار وعدم توجه به تذکرات قبلی اعم از شفاهی وکتبی ، چنانچه اعمال انجام شده مشمول قـانون تعزیـزات حکومتی ( درامور بهداشتی ودرمانی ) مصوب

سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی باشـد موضـوع به کمیسیون ماده ۱۱ قانون یاد شده ودرسایر موارد به محاکم ذیصلاح قانونی احاله خواهد شد.

تبصره ۱آئین نامه تأسیس درمانگاه درد : روش اجرای تصمیمات نهایی کمیسیون مذکور وآراء صادره ازسوی مراجع قضائی اعم از تعطیل موقت یـا دائـم مؤسسه ، ابطال پروانه و… درکمیسیون قانونی

بررسی و برای اقدام به واحد های ذیربط ارجاع می گردد.

تبصره ۲آئین نامه تأسیس درمانگاه درد:لغو دائم پروانه بهره برداری (تاسیس) پس از رای کمیسـیون قـانونی ، بایـد بـه تائیـد وزیـر بهداشـت، درمـان و آموزش پزشکی برسد.

تبصره۳ آئین نامه تأسیس درمانگاه درد:در مواردیکه عملکرد درمانگاه خلاف ضوابط ومقررات قانونی بوده و موجب ورود خسارات جسمانی وروانی غیر قابل جبران به تشخیص وتائید مراجع ذیصلاح قانونی

گردد با تنفیذ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بدون اعمال مجازات های مندرج دربندهای الف،ب،ج ود در کمیسیون قانونی طرح گردیده وبارای کمیسیون، پروانه

درمانگاه قابل لغو موقت یا دائم خواهد بود. این آئین نامه در ۹ فصل و۴۸ ماده و ۲۴ تبصره تصویب واز تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *