آموزش حسابداری آسان

تعریف-هزینه-ها-درنرم-افزار-حسابداری-آسان

تعریف هزینه ها در نرم افزار حسابداری آسان

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
گزارشگیری-درنرم-افزار-حسابداری-آسان

گزارشگیری در نرم افزار حسابداری آسان

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
تعریف-صندوق-درنرم-افزار-حسابداری-آسان

تعریف صندوق در نرم افزار حسابداری آسان

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
جست-و-جوی-اسناد-درنرم-افزار-حسابداری-آسان

جست و جوی اسناد در نرم افزار حسابداری آسان

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
تعریف-مشتریان-درنرم-افزار-حسابداری-آسان

تعریف مشتریان در نرم افزار حسابداری آسان

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
تعریف-حساب-های-بانکی-در-نرم-افزار-حسابداری-آسان

تعریف حساب های بانکی در نرم افزار حسابداری آسان

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
نصب-برنامه-بسته

راهنمای نصب نرم افزار

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
پشتیبان-گیری-و-بازگردانی-فایل-پشتیبان-در-برنامه

پشتیبان گیری و بازگردانی پشتیبان در برنامه

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
حذف تمامی اطلاعات قبلی و پاک کردن اطلاعات

حذف تمامی اطلاعات قبلی و پاک کردن اطلاعات

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
به روز رسانی خودکار برنامه

به روز رسانی خودکار برنامه

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
برگرداندن ورژن قبلی سیناپک

برگرداندن ورژن قبلی سیناپک

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
نحوه به روز رسانی دستی نرم افزار

نحوه به روز رسانی دستی نرم افزار

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
تعریف اشخاص در حسابداری آسان

تعریف اشخاص در حسابداری آسان

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
سند-افتتاحیه

ثبت سند افتتاحیه در حسابداری آسان

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft