آموزش نرم افزار دبیرخانه و بایگانی سروش

گزارشگیری-در-نرم-افزار-دبیرخانه-و-بایگانی

گزارشگیری در نرم افزار دبیرخانه و بایگانی

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
نامه-داخلی-در-نرم-افزار-دبیرخانه-و-بایگانی

نامه داخلی در نرم افزار دبیرخانه و بایگانی

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
کارتابل-در-نرم-افزار-دبیرخانه-و-بایگانی

کارتابل در نرم افزار دبیرخانه و بایگانی

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
تنظیمات-در-نرم-افزار-دبیرخانه-و-بایگانی

تنظیمات در نرم افزار دبیرخانه و بایگانی

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
پیش-گزیده-ها-در-نرم-افزار-دبیرخانه-و-بایگانی

پیش گزیده ها در نرم افزار دبیرخانه و بایگانی

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
پرونده و پوشه درنرم افزار دبیرخانه و بایگانی

پرونده و پوشه در نرم افزار دبیرخانه و بایگانی

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
بایگانی-فایلها-در-نرم-افزار-سروش-(1)

بایگانی فایلها در نرم افزار دبیرخانه و بایگانی

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
تعریف پورت های اسکیوال در فایروال

تعریف پورت های اسکیوال در فایروال

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط علی اکبری
راهنمای-تعریف-قالب-در-نامه-های-صادره

راهنمای تعریف قالب در نامه های صادره

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
شماره سریال، ثبت و شناسه نامه در نرم افزار دبیرخانه و بایگانی

راهنمای ثبت سریال نامه ها در برنامه دبیرخانه

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
نصب-برنامه-بسته

راهنمای نصب نرم افزار

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
پشتیبان-گیری-و-بازگردانی-فایل-پشتیبان-در-برنامه

پشتیبان گیری و بازگردانی پشتیبان در برنامه

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
حذف تمامی اطلاعات قبلی و پاک کردن اطلاعات

حذف تمامی اطلاعات قبلی و پاک کردن اطلاعات

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
به روز رسانی خودکار برنامه

به روز رسانی خودکار برنامه

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
برگرداندن ورژن قبلی سیناپک

برگرداندن ورژن قبلی سیناپک

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
نحوه به روز رسانی دستی نرم افزار

نحوه به روز رسانی دستی نرم افزار

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
نامه-های-صادره-در-نرم-افزار-دبیرخانه-و-بایگانی

ثبت نامه صادره

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft
نامه وارده

ثبت نامه وارده در نرم افزار دبیرخانه

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط sinapardazeshsoft