فهرست
جستجو در سایت
ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی

آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی
راهنمای مطالعه

مستندات قانونی آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:

آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی به استناد مواد ۱ ،۲ ،۳ ،۱ ،۵ ،۲۱ و تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۱ و اصالحات بعدی و بندهای ۱۱ ،۱۲ ،۱۳ و ۱۱ ماده ۱ قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۱۱ و مواد ۳ ،۸ و ۱۳ قانون تشکیل وزارت بهداشت

درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۱۱ و آییننامه اجرایی آن، مصوب سال ۱۳۱۵ هیأت وزیران و اصالحات سال ۱۳۱۱ ،ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صالحیت شاغلین حرف پزشکی و وابسته به آن مصوب سال ۱۳۱۱ مجلس شورای اسالمی، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسالمی و در اجرای سیاستهای کلی نظام در عرصه سالمت، آییننامه سالمتکده طب سنتی ایرانی به شرح زیر تدوین میشود.

آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامتت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی

ماده ۱ :آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:

۱-۱ :در این آییننامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، »وزارت«، به معاونت درمان دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی، »معاونت درمان دانشگاه«، به کمیسیون تشخیص امور پزشکی دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی، موضوع ماده ۲۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۱آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی و اصالحات بعدی، »کمیسیون قانونی«، به پروانههای بهرهبرداری )تأسیس( و مسئول فنی، »پروانههای قانونی«، به مؤسسین حقیقی یا حقوقی »مؤسس«، به دفتر طب سنتی ایرانی اسالمی، »دفتر طب سنتی«، به طب سنتی ایرانی، »طب سنتی« و به سالمتکده طب سنتی ایرانی، »سالمتکده« اطالق میشود.

۲-۱ :سالمتکده: عبارت از مؤسسهای است که طبق این آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی و سایر دستورالعملها و مقررات وزارت، جهت ارایه خدمات طب ایرانی بر اساس حفظ تندرستی و با استفاده از تدابیر صحی و مرضی، فرآوردههای طبیعی، ترکیبات جالینوسی و روشهای دستی به طور مستقل و یا به صورت ترکیبی برای پیشگیری، حفظ تندرستی، تشخیص و درمان بیماریها تأسیس میگردد.

۳-۱ :خدمات طب سنتی آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی: خدمات طب سنتی مشتمل بر ۳ گروه اصلی ذیل میباشد:

الف- تدابیر حفظ و ارتقاء تندرستی بر اساس اصول مندرج در متون طب سنتی

ب- روشهای دستی شامل فصد، حجامت، زالودرمانی، غمز، دلک، اسهال، قی، حقنه، آبزن و سایر روشهای دستی مندرج در متون طب سنتی

ج- تدابیر درمانی دارویی بر اساس مبانی طب سنتی

۴-۱ :پروانه های بهره برداری تأسیس و مسئول فنی پروانههای قانونی هستند که از طریق معاونت درمان دانشگاه، پس از تصویب کمیسیون قانونی به عنوان مجوز فعالیت هر سالمتکده صادر میشوند.

۵-۱ :موافقت اصولی، مجوز موقتی است که پس از تأیید صالحیت و تصویب کمیسیون قانونی از طرف معاونت درمان دانشگاه به مؤسس داده میشود تا نسبت به معرفی و آماده سازی مکان، تجهیزات، مسئولین فنی، پرسنل فنی، اداری و… جهت اخذ پروانه های قانونی )پس از اخذ تأییدیههای الزم موضوع آییننامه و تأیید کمیسیون قانونی( و شروع فعالیت سالمتکده اقدام نماید.

ماده ۲ آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی :شرایط متقاضیان تأسیس:

۱-۲ :اجازه تأسیس سالمتکده به اشخاص حقیقی پس از تصویب کمیسیون قانونی و اخذ موافقت اصولی با شرایط ذیل داده میشود:

۱-۱-۲ :یک نفر پزشک به تنهائی میتواند مؤسس باشد.

تبصره ۱ آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:در صورتی که ۲ نفر متقاضی باشند باید یک نفر از آنها پزشک باشد.

تبصره ۲ :در صورتی که بیش از ۲ نفر متقاضی تأسیس باشند باید نصف به عالوه یک نفر )اکثریت( از آنها از فارغالتحصیالن گروه

پزشکی )حداقل لیسانس یا بالا تر) بوده و حداقل یک نفر از آنها الزاماً پزشک باشد.

۲-۲ : اجازه تأسیس سلامت کده به اشخاص حقوقی پس از تصویب کمیسیون قانونی و اخذ موافقت اصولی با شرایط ذیل داده میشود:

الف- عضویت حداقل یک نفر پزشک در اعضای هیأت مؤسس

ب- نصف به عالوه یک نفر )اکثریت( اعضای هیأت مؤسس، از فارغالتحصیالن گروه پزشکی )حداقل لیسانس یا باالتر( باشد.

۳-۲ :صرفاً کسانی به عنوان مؤسس به رسمیت شناخته میشوند که طبق ضوابط این آییننامه و سایر مقررات قانونی مربوطه،

صالحیت آنان به تصویب کمیسیون قانونی رسیده و پروانه بهرهبرداری )تأسیس( به نام آنان صادر شده باشد.

ماده ۳ آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی :شرایط تأسیس و بهرهبرداری:

۱-۳ :برای تأسیس، بهرهبرداری و فعالیت سالمتکده باید به شرح ذیل اقدام گردد:

۱-۱-۳ :تسلیم درخواست و مدارک الزم به معاونت درمان دانشگاه

۲-۱-۳ :اخذ موافقت اصولی پس از تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه، طبق ضوابط و مقررات مربوطه

۳-۱-۳ :ارائه مدارک طبق ضوابط و زمانبندی ابالغی وزارت پس از اخذ موافقت اصولی شامل:

۱-۳-۱-۳ :معرفی مکان سالمتکده و ارائه نقشه ساختمانی به معاونت مربوطه و تأیید توسط معاونت درمان و بهداشتی دانشگاه براساس ضوابط موجود

۲-۳-۱-۳ :احداث یا بازسازی ساختمان، تجهیز آن و تأیید اجرای نقشهها توسط دفتر مدیریت منابع فیزیکی و مجری طرحهای عمرانی و معاونت بهداشتی دانشگاه

۳-۳-۱-۳ :ارائه لیست تجهیزات سالمتکده مطابق استانداردهای مربوطه وزارت

۱-۳-۱-۳ :معرفی پرسنل، پزشکان و مسئول/مسئولین فنی همراه با مدارک آنان برای کلیه نوبتهای کاری

تبصره آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی: مدارک دانشآموختگان خارج از کشور باید به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری )برای دانشآموختگان سنوات قبل( رسیده باشد.

۵-۳-۱-۳ :ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت ششدانگ یا اجارهنامه به شرط تملیک یا اجارهنامه رسمی یا عادی معتبر با پالک ثبتی یا رضایتنامه مالک با گواهی امضاء محضری همراه با تصویر مصدق سند مالکیت

۱-۳-۱-۳ :اعالم نام و نشانی دقیق و ساعات فعالیت سالمتکده

۱-۳-۱-۳ :اخذ پروانههای بهرهبرداری تأسیس و مسئولین فنی از معاونت درمان دانشگاه

۸-۳-۱-۳ :آغاز فعالیت سالمتکده و اعالم شروع به کار به معاونت درمان دانشگاه مربوطه

تبصره ۱آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی :تمامی مراحل اخذ موافقت اصولی و پروانههای قانونی و کمیسیون ماده ۲۲ توسط معاونت درمان دانشگاه انجام خواهد شد.

تبصره ۲ :سقف و تعداد مجاز سالمتکده در محدوده هر دانشگاه در چارچوب نظام سطحبندی خدمات طب سنتی توسط مراجع ذیربط در حوزه معاونت درمان وزارت تعیین و ابالغ میگردد.

تبصره ۳ :مدت اعتبار، تمدید و لغو موافقت اصولی صادره بر اساس مفاد قرارداد تأسیس منعقده بین دانشگاه و مؤسس بوده و در صورت عدم اجرای مفاد قرارداد تأسیس در موعد مقرر، موافقت اصولی بدون نیاز به کمیسیون قانونی از درجه اعتبار ساقط و ابطال میگردد. تمدید اعتبار موافقت اصولیهای صادره بر اساس مواد مصرح در قرارداد تأسیس بر اساس احراز پیشرفت کار توسط معاونت درمان دانشگاه و تأئید نهائی کمیسیون قانونی خواهد بود. ضمناً موافقت اصولی غیر قابل واگذاری به غیر بوده و صدور موافقت اصولی مجوزی برای فعالیت سالمتکده نمیباشد.

تبصره ۱ :خرید مکان و یا بازسازی و شروع هر گونه عملیات ساختمانی قبل از اخذ موافقت اصولی و تأیید مکان و نقشهها توسط کارشناسان دانشگاه، ممنوع بوده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده متقاضیان میباشد.

تبصره ۵ آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:شروع به کار و ارائه خدمات درمانی در سالمتکده بدون اخذ پروانههای بهرهبرداری )تأسیس( و مسئولین فنی ممنوع است.

۲-۳ :محل، فضای فیزیکی، ساختمان، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز سالمتکده بر اساس ضوابط این آییننامه و استانداردها و دستورالعملهای مربوطه باید قبل از شروع به کار سالمتکده، توسط کارشناسان ذیربط معاونت درمان دانشگاه مربوطه مورد بازدید، ارزیابی و تأیید قرار گیرد، در غیر این صورت پروانه بهرهبرداری )تأسیس( صادر نخواهد شد.

۳-۳ :ساعات فعالیت سالمتکده به صورت روزانه )ساعات صبح، عصر و یا صبح و عصر( مطابق درخواست متقاضی میباشد.

۴-۳ :مسئول فنی سالمتکده باید دارای مدرک تخصصی طب سنتی ایرانی باشد.

تبصره: پزشک مسئول بخش طب مکمل، متناسب با خدمت طب مکمل مربوطه، از بین دارندگان مدارک تخصصی آن رشته ها و یا پزشکانی که مورد تأیید وزارت هستند انتخاب میگردند.

۵-۳ :با توجه به لزوم حضور مسئول فنی در ساعات تعیین شده در سالمتکده، مسئولین فنی نمیتوانند در زمان تقبل مسئولیت فنی، در محل دیگری شاغل باشند و پروانه همزمان با تصدی مسئولیت فنی برای آنان صادر نخواهد شد.

۶-۳ :سالمتکدهها میتوانند توسط دانشکدههای طب سنتی با طی مراحل قانونی بر اساس مفاد این آییننامه و سایر مقررات قانونی مربوطه تأسیس شوند.

۷-۳ :سالمتکده دارای داروخانهای است که در آن فرآوردههای طبیعی، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و فرآوردههای مجاز طب سنتی ارایه میشود. ایجاد این داروخانه برای سالمتکده الزامی نبوده و در صورت نیاز سالمتکده دایر خواهد شد.

تبصره ۱آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی :داروخانه طبیعی و سنتی صرفاً تحت نظر مسئول فنی داروساز )ترجیحاً داروساز سنتی( مجاز به ارایه خدمات در مورد داروهای طبیعی و سنتی دارای مجوز از کمیسیون قانونی مستقر در سازمان غذا و دارو میباشد.

تبصره ۲ آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی :داروخانه طبیعی و سنتی تحت نظر مسئول فنی داروساز )ترجیحاً داروساز سنتی( عالوه بر خدمات مندرج در تبصره ۱ ،مجاز به ساختن ترکیبات جالینوسی طب سنتی، به صورت محدود و بر حسب نیاز و صرفاً برای مصرف بیماران مراجعهکننده به سالمتکده میباشد. ارایه این فرآوردهها به خارج از سالمتکده ممنوع و مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از تهیه و عرضه آنها بر عهده داروساز است. داروساز مسئول فنی چنانچه واجد مدرک دکتری تخصصی داروسازی سنتی نباشد ملزم به اخذ و ارایه گواهی آموزشهای مرتبط و مورد تأیید وزارت است.

تبصره ۳ آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:مساحت داروخانه طبیعی و سنتی سالمتکده با احتساب فضای الزم برای نسخهپیچی، نگهداری دارو و ساخت ترکیبات جالینوسی طب سنتی، حداقل ۲۱ متر مربع است.

۸-۳ :پروانه بهرهبرداری سالمتکده برای مدت ۵ سال صادر خواهد شد و تمدید آن منوط به رعایت ضوابط موضوع این آییننامه و سایر دستورالعملهای وزارت خواهد بود. در صورت عدم تمدید، پروانه به خودی خود از درجه اعتبار ساقط است.

۹-۳ :رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت در تأسیس و بهرهبرداری از سالمتکده الزامی است.

تبصره ۱ آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:حدود فعالیتهای درمانی سالمتکده و محدوده عمل پرسنل درمانی بر اساس قوانین، مقررات، استانداردها و دستورالعملهای وزارت میباشد.

تبصره ۲ :سالمتکدهها فقط مجاز به ارایه خدماتی هستند که در پروانه بهرهبرداری آنها قید شده باشد. سالمتکدهها در صورتی مجاز به ارائه خدمات طب مکمل هستند که افزایش بخش/بخشهای طب مکمل در پروانه بهرهبرداری )تأسیس( آنها درج شده باشد. خدمات مجاز در سالمتکدهها مطابق ضوابط و مقررات جاری وزارت، خواهد بود.

۱۱-۳ :این آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی صرفاً مختص راهاندازی سالمتکده طب سنتی ایرانی میباشد، بدیهی است در خصوص طب مکمل در قالب افزایش بخش به سالمتکده جهت هر یک از موارد )طب سوزنی، طب چینی، هومیوپاتی، ناتروپاتی، کایروپراکتیک( و رعایت موارد ذیل و طی مراحل قانونی و اداری برابر ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بود.

الف- احراز صالحیت متقاضیان از طریق مراجع ذیربط

ب- اخذ موافقت اصولی افزایش بخش از کمیسیون قانونی و درج در پروانه بهرهبرداری سالمتکده

ج- معرفی پزشک مسئول بخش مزبور )متخصص یا دکترای تخصصی آن رشته طب مکمل و یا پزشک مجاز مورد تأیید وزارت در آن

رشته

د- وجود آییننامه ها و دستورالعملهای مرتبط، موجود و یا مصوب در حیطه رشته های طب مکمل

ماده ۴ :ضوابط پرسنلی آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی :

۱-۴ :سالمتکده دارای حداقل پرسنل فنی و اداری به شرح ذیل است:

۱-۱-۱ :یک نفر پزشک دارای دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی به عنوان مسئول فنی سالمتکده در هر نوبت کاری

تبصره ۱ :استفاده از پزشکان دوره دیده مورد تأیید وزارت، در سالمتکده به عنوان همکار بالمانع میباشد.

تبصره ۲ :اعضاء هیأت علمی صرفاً در قالب مقررات موجود میتوانند به عنوان مسئول فنی و یا درمانگر با سالمتکدهها همکاری نمایند.

۲-۱-۱ :یک نفر کارشناس یا کاردان )ترجیحاً کارشناس پرستاری( از گروههای پزشکی که آموزشهای طب ایرانی مورد تأیید وزارت را با موفقیت سپری نموده باشند، با رعایت طرح انطباق امور پزشکی

تبصره آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی: خدمات طب ایرانی مصرح در این آییننامه توسط پزشکان دارای دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی و یا پزشکان مجاز دوره دیده مورد تأئید وزارت ارایه میشود. پرستاران، پیراپزشکان و سایر گروههای پزشکی شاغل در سالمتکده، صرفاً در حیطه رشته تحصیلی و آموزشهای طب ایرانی مورد تأیید وزارت، مجاز به همکاری با پزشکان مزبور میباشند.

۳-۱-۱ :یک نفر کارشناس یا کاردان مدارک پزشکی بعنوان مسئول قسمت مدارک پزشکی و بایگانی

تبصره آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی: در صورت عدم وجود فارغالتحصیالن مربوطه، به تأیید معاونت درمان دانشگاه، بکارگیری سایر رشتههای پیراپزشکی بالمانع میباشد.

۱-۱-۱ :یک نفر مسئول پذیرش و اطالعات آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی

تبصره آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی: بر حسب تعداد مراجعین به سالمتکده و دارا بودن شرایط الزم، مسئول قسمت پذیرش و اطالعات و مدارک پزشکی و بایگانی، میتواند یک نفر باشد.

۵-۱-۱ :یک نفر نگهبان بر حسب ضرورت

۱-۱-۱ :یک نفر خدمه دارای گواهینامه بهداشت عمومی از آموزشگاههای اصناف دارای مجوز از معاونت بهداشتی در هر نوبت کاری حسب ضرورت

۱-۱-۱ :در صورت وجود آبدارخانه وجود یک نفر آبدارچی دارای کارت بهداشت و گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی از آموزشگاههای اصناف دارای مجوز از معاونت بهداشتی

تبصره آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی: بکارگیری آبدارچی جهت انجام امور نظافت ممنوع است.

۲-۴ :بکارگیری پرسنل فنی اعم از پزشکان و پیراپزشکان مستلزم رعایت قوانین جاری و دستورالعملها و بخشنامههای وزارت میباشد.

۳-۴ :رعایت فعالیت حداکثر دو نوبت کاری برای کلیه پزشکان و کادر پیراپزشکی که در سالمتکده فعالیت میکنند الزامی است و اشتغال همزمان در سایر سالمتکدهها و مؤسسات پزشکی و حرف وابسته مجاز نمیباشد.

تبصره آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی: رعایت آییننامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب در بکارگیری پزشکان الزامی است.

۴-۴ :نصب کارت شناسایی حاوی مشخصات کارکنان بر روی سینه کارکنان الزامی است.

ماده ۵ آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:ضوابط ساختمانی آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:

۱-۵ :سطح کلی زیر بنا، برای فضاهای الزامی سالمتکده، میبایست حداقل ۱۲۲ متر مربع بوده و پیشبینیهای الزم برای کلیه اقدامات ایمنی از جمله اطفای حریق شده باشد. در صورتی که سالمتکده در طبقات همکف، اول یا زیرزمین ساختمان نباشد تعبیه آسانسور جهت انتقال بیماران ضروری است.

۲-۵ :فضای الزم برای ارایه هر یک از تدابیر طب سنتی به شرح زیر است:

۱-۲-۵ :فضای الزم برای اتاق معاینه حداقل یک اتاق با سطح زیر بنای حداقل ۱۲ متر مربع

۲-۲-۵ :فضای الزم برای انجام فصد، حجامت و زالو درمانی یک اتاق با سطح زیر بنای حداقل ۱۲ متر مربع با دیوار کاشی و سرامیک و یا رنگ روغن قابل شستشو، کف سرامیک و دارای کف شو

۳-۲-۵ :یک اتاق با سطح زیر بنای حداقل ۹ متر مربع برای بیماران تحت نظر

۱-۲-۵ :یک اطاق برای غمز و دلک با سطح زیر بنای حداقل ۹ متر مربع

۵-۲-۵ :یک اتاق احیاء با تجهیزات الزم با سطح زیر بنای ۹ متر مربع با دیوار کاشی و یا رنگ روغن قابل شستشو و کف سرامیک

۱-۲-۵ :در صورت انجام سمزدایی )حقنه، قی و ….( یک اتاق با سطح زیر بنای ۱۲ متر مربع با دیوار کاشی و یا رنگ روغن قابل شستشو، کف سرامیک، دارای کفشو و دارای سرویس بهداشتی

۱-۲-۵ :در صورت انجام آبزن یک اتاق با سطح زیر بنای حداقل ۹ متر مربع با دیوار کاشی و یا رنگ روغن قابل شستشو، کف سرامیک و دارای کفشو

۸-۲-۵ :تخصیص و تجهیز فضایی به مساحت حداقل ۱ مترمربع به عنوان اطاق استریلیزاسیون مرکزی (CSR (مطابق با دستورالعملهای وزارت متبوع الزامی است. در صورت نیاز به شستشوی وسایل، بخشی از اطاق CSR به این امر اختصاص یابد.

تبصره ۱ آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:انجام همزمان تدابیر طب سنتی در یک اتاق مجاز نیست.

تبصره ۲ آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:رعایت فضای الزم برای خانمها و آقایان و رعایت مقررات قانون انطباق امور پزشکی ضروری و اجتناب ناپذیر است.

تبصره ۳ آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:هر سالمتکده بایستی دارای درب ورودی اصلی مستقل از سایر طبقات یا واحدهای دیگر باشد تا باعث ایجاد مزاحمت برای همسایه ها نگردد. ضمناً در صورت داشتن درب مشترک، رضایت کتبی کلیه مالکین واحدهای مجتمع غیر پزشکی در این خصوص و رعایت موازین بهداشت عمومی و محیط با تأیید معاونت درمان دانشگاه الزامی است.

تبصره ۱ آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:سلامت کده میبایست از یک سالن انتظار با امکانات کافی برخوردار باشد.

تبصره ۵ آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:در صورت وجود بخش ارایه خدمات طب مکمل، فضاهای مربوط، به سرجمع فضاهای سالمتکده اضافه خواهد شد.

۳-۵ :به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ پیشگیری و استفاده از راهکارهای نگاهداشت سالمتی در طب سنتی، سالمتکده مجاز است فضایی را برای مشاوره، مطالعه و یا ارایه محصوالت آموزشی طب سنتی، اختصاص دهد.

۴-۵ :نصب تابلوی پزشکان با ذکر مشخصات کامل در محل ورودی سالمتکده و اتاقهای مربوطه الزامی است و استانداردهای مربوط به تابلو، مهر، سرنسخه، کارت ویزیت و تبلیغات، باید منطبق با مقررات و ضوابط مراجع ذیصالح قانونی رعایت گردد.

۵-۵ :سلامت کده باید دارای دفتری باشد که نام و مشخصات بیماران مراجعهکننده در آن ثبت شده و برای هر یک از بیماران پرونده پزشکی شامل خالصهای از شرح حال بیمار، نوع معالجات و تاریخ مراجعه تشکیل دهند. بایگانی و نگهداری از این پروندهها، حداقل تا

۱۵ سال پس از اتمام درمان بیمار الزامی است. بایگانی میتواند به صورت فیزیکی و یا الکترونیک انجام شود.

تبصره: نگهداری پروندههای پزشکی به صورت دستی یا رایانهای، تابع ضوابط و مقررات حفظ و نگهداری اسناد خواهد بود.

ماده ۶ :ضوابط تجهیزاتی آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:

۱-۶ :حداقل تجهیزات الزم برای سالمتکده بر اساس ضوابط و مقررات آییننامه تأسیس درمانگاههای عمومی میباشد. بدیهی است برای ارایه هر یک از تدابیر طب سنتی وجود تجهیزات تخصصی زیر ضروری است:

۱-۱-۱ :تجهیزات مورد نیاز جهت انجام فصد شامل: تیغ بیستوری مخصوص، وسایل یک بار مصرف جمعآوری خون، گارو، مواد ضدعفونی کننده، وسایل پانسمان، ست احیاء و برانکارد میباشند.

۲-۱-۱ :تجهیزات مورد نیاز جهت انجام حجامت شامل: لیوان یک بار مصرف در اندازههای مختلف، تیغ بیستوری، جام خونگیری، دستگاه ساکشن، تخت مخصوص، مواد ضدعفونیکننده و وسایل پانسمان میباشند.

۳-۱-۱ :تجهیزات مورد نیاز برای انجام غمز و دلک شامل: تخت و تشک ماساژ، وسایل غمز و دلک و روغنهای گیاهی و حیوانی میباشند.

۱-۱-۱ :تجهیزات مورد نیاز برای انجام زالودرمانی شامل: زالوی طبی، وسایل یک بار مصرف و وسایل پانسمان میباشند.

۵-۱-۱ :تجهیزات مورد نیاز برای انجام حقنه شامل: وسایل حقنه یک بار مصرف در اندازههای مختلف از اطفال تا بزرگسال، گیاهان دارویی و مواد معدنی و حیوانی مورد نیاز به حسب حقنه الزم میباشند.

۱-۱-۱ :تجهیزات مورد نیاز جهت انجام آبزن شامل: وان یا آبزن به تعداد الزم، حولههای یک بار مصرف و گیاهان دارویی مورد نیاز میباشند.

تبصره آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی: وانها و آبزنها بعد از هر بار مصرف باید طبق دستورالعمل وزارت ضدعفونی گردند.

ماده ۷ :ضوابط بهداشتی آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:

۱-۷ :رعایت کامل ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت، دستورالعمل کنترل عفونت و نیز ضوابط بهداشتی به شرح ذیل ضروری است:

۱-۱-۱ :کف کلیه قسمتهای ساختمان بایستی سالم، با دوام، قابل شستشو، غیر قابل نفوذ به آب، بدون ترکخوردگی، از جنس مقاوم و بدون خلل و فرج و قابل گندزدایی باشد.

۲-۱-۱ :دیوارها باید از جنس مقاوم، غیر قابل نفوذ به آب، قابل شستشو، بدون درز و شکاف، تمیز و دارای قرنیز به ارتفاع حداقل ۱۲ سانتیمتر باشد.

تبصره آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی: دیوار اتاق استریلیزاسیون باید تا سقف کاشیکاری باشد.

۳-۱-۱ :سقف کلیه قسمتها بایستی سالم، فاقد شکستگی و ترکخوردگی، تمیز و به رنگ روشن باشد.

۱-۱-۱ :درب و پنجرهها باید سالم و پنجرههای بازشو مجهز به توری سیمی ضد زنگ باشد.

۵-۱-۱ :وجود سیستم سرمایش و گرمایش به گونهای که ضمن فراهم نمودن برودت و حرارت قادر به تهویه نیز بوده تا از آلودگیهای هوای داخل ساختمان جلوگیری شود.

۱-۱-۱ :آب مصرفی باید از شبکه عمومی آب آشامیدنی شهر/روستا مورد تأیید مقامات بهداشتی تأمین و در مناطقی که فاقد شبکه عمومی میباشند از شبکه خصوصی آب با رعایت استانداردهای آب آشامیدنی کشور استفاده شود و همچنین حتیالمقدور دارای مخزن ذخیره آب به میزان کافی بوده و کنترلهای بهداشتی در مورد آنها صورت گیرد.

۱-۱-۱ :سیستم جمعآوری و دفع فاضالب از نظر فنی و بهداشتی به گونهای باشد که سطوح، خاک، آبهای سطحی و زیرزمینی را آلوده نکند، بندپایان و جوندگان به آن دسترسی نداشته باشند، متعفن و بد منظره نباشد و خروجی فاضالب با استانداردهای محیط زیست و ضوابط و دستورالعملهای ارسالی وزارت مطابقت داشته و مورد تأیید معاونت بهداشتی باشد.

۸-۱-۱ :دفع پسماندهای پزشکی ویژه مطابق با ضوابط و روشهای مدیریت اجرائی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته مصوبه شماره ۱۵۸۱۱/ت۳۸۱۵۹ک مورخ ۸/۲/۱۳۸۱ هیئت وزیران و دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی و کلیه بخشنامههای صادره از مرکز سالمت محیط و کار در خصوص چگونگی تفکیک، جمعآوری و نگهداری و دفع پسماندها الزامی است.

۹-۱-۱ :زبالهدان باید به تعداد کافی از جنس مقاوم قابل شستشو و ضدعفونی کردن و ضد زنگ با درپوش و پدال و کیسه مناسب در سالمتکده موجود باشد.

۱۲-۱-۱ :تمهیدات الزم برای جلوگیری از وجود، ورود، نشو و نمای حشرات و جوندگان در سالمتکده به عمل آید.

۱۱-۱-۱ :وجود گندزدای مناسب وفق ضوابط مورد تأیید وزارت، جهت گند زدایی سطوح الزامی است و کلیه قسمتها به طور مرتب نظافت و در موارد ضروری محلهای آلودگی بایستی گند زدایی شود.

۱۲-۱-۱ :صندلیها و مبلهای اتاقها بدون درز و پارگی، تمیز و با روکش غیر پارچهای و قابل شستشو بوده، آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی همچنین میزها و قفسه ها بایستی سالم، تمیز و رنگآمیزی شده باشد.

۱۳-۱-۱ :وجود اتاقک تیشویی با حداقل متراژ ۵/۱ متر مربع با کف مقاوم، قابل شستشو، کاشیکاری یا سرامیک تا زیر سقف مجهز به شیر مخلوط آب گرم و سرد و تیآویز و حوضچه دارای کفشوی فاضالبرو با عمق ۱۲ سانتیمتر، تهویه مجزا و قفسه مواد گند زدا و پاک کننده یا استفاده از تیشوی پرتابل با در نظر گرفتن فضای مناسب برای نگهداری تیشوی

۱۱-۱-۱ :رعایت ضوابط بهداشتی برای سرویسهای بهداشتی کارکنان و بیماران به طوریکه روشوییها حتیالمقدور بدون پایه، با دیوار اطراف کاشیکاری شده و با شیر دستشویی از نوع آرنجی یا پدالی یا خودکار )اتوماتیک( باشد و سرویسهای بهداشتی نزدیک به ورودی سالن انتظار، با کف و دیوار کاشیکاری شده، سقف سالم و مقاوم، با رنگ روشن، قابل شستشو و ضدعفونی نمودن، مجهز به آب گرم و سرد، صابون مایع، حوله کاغذی، هواکش مناسب، کاسه توالت سالم و بدون ترکخوردگی، مجهز به شترگلو و دارای فالشتانک باشد.

۱۵-۱-۱ :در نظر گرفتن سرویس بهداشتی به تعداد مناسب، با داشتن حداقل یک سرویس فرنگی

۱۱-۱-۱ :تأمین وسایل سیستم اطفاء حریق مرکزی و یا حداقل یک کپسول ۱ کیلوگرمی برای هر ۵۲ متر مربع، همراه با هشداردهنده حریق مناسب

۱۱-۱-۱ :تأمین نور و تهویه مناسب، همچنین تأمین برق اضطراری در مواقع لزوم

۱۸-۱-۱ :شیب کف کلیه اتاقهایی که دارای کفشوی بوده و شستشو میشود باید به سمت کفشوی باشد.

۱۹-۱-۱ :رعایت ضوابط بهداشتی در آبدارخانه )در صورت وجود آن(

۲۲-۱-۱ :رعایت ضوابط بهداشتی در اتاق استریلیزاسیون

۲۱-۱-۱ :تشکیل پروندههای پزشکی )معاینات دورهای و واکسیناسیون( برای کلیه شاغلین

۲۲-۱-۱ :وجود دستورالعمل اورژانس به منظور مقابله با سوانح در شرایط اضطراری

۲۳-۱-۱ :رعایت قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در سالمتکده آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی

۲۱-۱-۱ :با توجه به فقدان عالئم بالینی در دوره کمون یا دوره پنجره بسیاری از بیماریهای عفونی و قابل انتقال ویرال )نظیر هپاتیت و ایدز( و عدم امکان تشخیص قطعی در مورد این بیماران و از طرفی امکان انتقال آسان بیماریهای فوق در سالمتکده، رعایت کلیه اصول کنترل عفونت در مورد بیماران بر اساس ضوابط و استانداردها و دستورالعملهای صادره از وزارت الزامی است.

۲۵-۱-۱ :رعایت کلیه اصول بهداشت محیط و حرفهای بر اساس آخرین ضوابط و دستورالعملهای ابالغی از وزارت الزامی است.

ماده ۸ :وظایف مؤسس آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:

۱-۸ : اهم وظایف مؤسس آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی به شرح ذیل میباشد:

۱-۱-۸ :معرفی مسئول فنی سالمتکده، مسئول فنی داروخانه طبیعی و سنتی سالمتکده )حسب مورد(، پزشک مسئول بخش طب مکمل )حسب مورد( جهت تمام نوبتهای کاری

تبصره آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی: حداقل مدت قرارداد مسئول فنی یک سال است و مؤسس در صورت عدم تمایل به ادامه کار مسئول فنی میتواند یک ماه قبل از انقضاء قرارداد، درخواست فرد واجد شرایط دیگری به عنوان جایگزین نماید.

۲-۱-۸ :معرفی پرسنل شاغل در سالمتکده به معاونت درمان دانشگاه بر اساس ضوابط این آییننامه

۳-۱-۸ :اخذ تأییدیه از معاونت درمان دانشگاه مبنی بر عدم ممنوعیت قانونی اشتغال در سالمتکده با رعایت مفاد ماده ۱۹ ،برای کلیه پزشکان و کارکنانی که در سالمتکده فعالیت میکنند.

۱-۱-۸ :تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و غیره بر اساس دستورالعملهای مربوطه برای سالمتکده به نحوی که سالمتکده بتواند به فعالیت خود طبق استانداردهای مربوطه ادامه دهد.

۵-۱-۸ :رعایت کلیه ضوابط، مقررات، دستورالعملها و تعرفههای مصوب مراجع ذیصالح قانونی

۱-۱-۸ :اجرای نظرات و پیشنهادات مسئولین فنی سالمتکده در امور پزشکی و فنی بر اساس ضوابط مربوطه

۱-۱-۸ :برنامهریزی و سازماندهی مناسب سالمتکده جهت ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت بیماران و رعایت منشور حقوق بیماران

۸-۱-۸ :نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوطه

۹-۱-۸ :رفع نواقص و ایرادهای سالمتکده در مدتی که توسط کارشناسان وزارت و یا معاونت درمان دانشگاه یا مسئولین فنی مربوطه اعالم میگردد.

۲-۸ :رعایت موازین اسالمی و اخالقی بر اساس قانون »انطباق امور اداری و فنّی مؤسّسات پزشکی با موازین شرع مقدس اسالم مورخ ۱۲/۸/۱۳۱۱ و آییننامه اجرائی سال ۱۳۸۲ »و »منشور حقوق بیماران« در سالمتکده ضروری و به عهده دارنده مجوز میباشد.

۳-۸ :در صورت درخواست تعطیلی موقت سالمتکده، مؤسس باید دالیل درخواست تعطیلی خود را حداقل ۳ ماه قبل کتباً و با قید زمان به مسئول فنی و معاونت درمان دانشگاه مربوطه اعالم نماید و حداکثر زمان تعطیلی نباید از ۱ ماه بیشتر باشد.

تبصره آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی: درصورت درخواست تعطیلی بیشتر از ۱ ماه، موضوع با ذکر دالیل و مستندات باید به تائید کمیسیون قانونی برسد.

۴-۸ :در صورتی که مؤسس، قصد انحالل سالمتکده را داشته باشد مراتب بایستی کتباً سه ماه قبل از هر گونه اقدام با ذکر دالیل و مستندات به معاونت درمان دانشگاه مربوطه اعالم گردد.

تبصره آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی: در صورت تعطیلی یا انحالل سالمتکده، وزارت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد.

۵-۸ :در صورت تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی، مؤسس میتواند با ارائه مستندات و مدارک، تعویض وی را درخواست نماید و در صورت احراز تخلف توسط کمیسیون قانونی باید فرد واجد شرایطی را معرفی کند تا پس از تأیید کمیسیون قانونی پروانه مسئولیت فنی دریافت نماید.

تبصره آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی: در صورت احراز تخلف مسئول فنی نیازی به اخذ استعفای ایشان نیست.

ماده ۹ آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی :وظایف مسئول فنی:

۱-۹ :اهم وظایف مسئولین فنی سالمتکده عبارت است از:

۱-۱-۹ :حضور مستمر و فعال در سالمتکده در ساعتها و نوبتهای کاری درج شده در پروانه مسئول فنی و قبول مسئولیتهای مربوطه

۲-۱-۹ :نظارت بر نحوه پذیرش بیمار و ارائه خدمات توسط پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان سالمتکده و ابالغ تذکرات الزم به آنان در جهت اجرای وظایف مربوطه و ارتقاء سطح کیفی خدمات سالمتکده

۳-۱-۹ :بررسی و تأیید صالحیت کارکنان فنی شاغل در سالمتکده بر اساس مواد این آییننامه و ضوابط قانونی مربوطه

۱-۱-۹ :تهیه و تنظیم برنامه کاری قسمتهای مختلف سالمتکده و نظارت بر حسن انجام خدمات درمانی در ساعتهای تعیین شده

۵-۱-۹ :نظارت بر کیفیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی در سالمتکده

۱-۱-۹ :ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی و فوریتهای پزشکی سالمتکده

۱-۱-۹ :نظارت بر تهیه و تنظیم و نگهداری پروندههای پزشکی کلیه بیماران مراجعه کننده و ثبت شده در نرم افزار مطب به سلامت کده و بررسی شرح حال و دستورهای پزشکی مندرج در آن و تذکر به مسئولین مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی و فنی

۸-۱-۹ :نظارت بر حسن اجرای بخشنامهها و دستورالعملهای مصوب و مرتبط وزارت

۹-۱-۹ :ابالغ تذکرات فنی الزم به مؤسس و کارکنان سالمتکده و پیگیری اقدامات اجرایی و در صورت تخطی مؤسس، اعالم مراتب به معاونت درمان دانشگاه

۱۲-۱-۹ :رعایت و اعمال کلیه قوانین، مقررات، دستورالعملهای وزارت و موازین علمی، فنی، اسالمی و اخالقی در سالمتکده

۲-۹ :در صورتی که مسئول فنی نخواهد به کار ادامه دهد باید سه ماه قبل مراتب را به طور کتبی به مؤسس و معاونت درمان دانشگاه اعالم نماید. در ظرف این مدت مؤسس موظف است نسبت به معرفی مسئول فنی جایگزین اقدام نموده تا پس از تصویب و تأیید صالحیت وی توسط کمیسیون قانونی، پروانه مسئول فنی جدید صادر گردد.

تبصره آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی: در صورت ترک سالمتکده توسط مسئول فنی و عدم انجام وظایف مندرج در این آییننامه بدون هماهنگی و رعایت مقررات الزم، کلیه مسئولیتهای قانونی سالمتکده تا زمان تعیین تکلیف مسئول فنی جدید به عهده وی خواهد بود و موضوع از طریق معاونت درمان دانشگاه به کمیسیون قانونی وزارت منعکس شده تا در طی این مدت از صدور پروانه جدید برای وی جلوگیری شود.

۳-۹ :در صورتی که مسئول فنی نتواند به هر علت در ساعات تعیین شده در سالمتکده حاضر شود، ضمن هماهنگی با سایر مسئوالن فنی، مسئول فنی دیگر همان سالمتکده و یا پزشک واجد شرایط دیگری با تأیید مؤسس حداکثر تا ۳ ماه میتواند وظایف وی را موقتاً انجام دهد و چنانچه مدت معذوریت بیش از ۳ ماه باشد باید توسط مؤسس، جانشین واجد شرایط دیگری به جای وی به معاونت درمان دانشگاه ذیربط معرفی شده پروانه مسئولیت فنی اخذ شود.

تبصره آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی: تا زمان تأیید صالحیت مسئول فنی جدید پزشک معرفی شده جانشین، مسئولیت انجام کلیه وظایف مسئول فنی و پاسخگویی به مراجع ذیصالح را به عهده خواهد داشت.

۴-۹ :حضور مسئول فنی در اوقات تعیین شده در سالمتکده الزامی است و در غیاب وی پزشک دارای دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی با تکمیل فرم مخصوصی که توسط معاون درمان دانشگاه تنظیم و ابالغ شده است، کلیه مسئولیتهای مسئول فنی را به عهده خواهد داشت و در هر صورت پاسخگویی به مراجع ذیصالح به عهده مسئول فنی خواهد بود.

۵-۹ :با توجه به لزوم حضور مسئول فنی در ساعات تعیین شده در سالمتکده، مسئولین فنی نمیتوانند در زمان تقبل مسئولیت فنی، در محل دیگری شاغل باشند و پروانه همزمان با تصدی مسئولیت فنی برای آنان صادر نخواهد شد.

ماده ۱۱آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی :هر گونه تغییر مؤسس، مسئول/ مسئولین فنی یا مکان سالمتکده باید مطابق شرایط این آییننامه باشد.

ماده ۱۱ :در صورت ابالغ ضوابط اعتباربخشی، مؤسس و مسئول فنی موظف به اجرا و رعایت الزامات قانونی مربوطه خواهند بود.

ماده ۱۲آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی :سالمتکدهها موظف هستند نسبت به گزارش مواردی از بیماریهای واگیر و غیر واگیر که فهرست آن توسط وزارت یا دانشگاه/دانشکدهها تعیین میگردد با رعایت اصل امانتداری به مراجع قانونی ذیربط اقدام نموده و در تکمیل و ارسال فرم گزارش عوارض جانبی و ناخواسته داروها و فرآوردههای طب سنتی که از سوی دفتر طب سنتی تنظیم و تحویل گردیده است همکاری نمایند.

ماده ۱۳آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی :کنترل و نظارت بر سالمتکدهها در سراسر کشور به عهده معاونت درمان دانشگاه میباشد و مؤسس و مسئولین فنی این سالمتکدهها موظفند اطالعات مورد نیاز را در اختیار مراجع مذکور و نمایندگان قانونی آنان قرار دهند.

ماده ۱۴ :کسب اطالع و اجرای قوانین و مقررات و ضوابط ناشی از قوانین و دستورالعملهای مربوطه حسب مورد از وظایف مؤسسین و مسئولین فنی سالمتکده میباشد که از طرق مقتضی باید به آنها دسترسی یابند.

ماده ۱۵آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی :مؤسس یا مؤسسین/ مسئول فنی موظفند ضوابط، مقررات جاری وزارت و استانداردهای مصوب را رعایت نمایند.

ماده ۱۶ آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:نصب پروانههای قانونی و تعرفههای مصوب مراجع قانونی ذیصالح در محلی که کامالً قابل رؤیت برای عموم مراجعین باشد الزامی است.

ماده ۱۷آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی :سالمتکده موظف است منحصراً از عنوان و نام مصوب و مکتوب در پروانه بهرهبرداری )تأسیس( در تابلوها و سرنسخه ها و دیگر اسناد سالمتکده استفاده نماید و انتخاب عناوین دیگر ممنوع است.

ماده ۱۸ آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی :در صورت فوت و یا از کار افتادگی مؤسس یا مسئولین فنی به شرح ذیل اقدام خواهد گردید:

الف- در صورتی که مؤسس فوت نماید وارث یا وراث قانونی متوفی میباید در یک مهلت حداکثر دو ساله و به محض اخذ گواهی انحصار وراثت، فرد/افراد واجد شرایطی را به عنوان جانشین )مؤسس( معرفی نماید که پس از تأیید صالحیت فرد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی، پروانه بهرهبرداری )تأسیس( جدید سالمتکده به نام وی صادر خواهد شد و در این مدت مسئول فنی سالمتکده با موافقت وراث قانونی میتواند سالمتکده را اداره نماید.

ب- در صورتی که مؤسس به علت حجر، قادر به اداره سالمتکده نباشد نماینده قانونی وی باید در یک مهلت ۱ ماهه نسبت به معرفی فرد/افراد واجد شرایط دیگر به عنوان جانشین )مؤسس( اقدام نماید تا پس از تأیید صالحیت فرد/افراد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی، پروانه بهرهبرداری )تأسیس( به نام وی صادر گردد.

ج- در صورتی که سالمتکده توسط اشخاص حقوقی تأسیس شده باشد و یکی از مؤسسان فوت نماید و یا به هر علت قادر به انجام وظایف خود نباشد، فرد از کار افتاده و یا وراث یا قیم قانونی متوفی باید در یک مهلت حداکثر دو ساله نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام و فرد/افراد واجد شرایط دیگری را به عنوان جانشین وی معرفی نمایند تا پس از تأیید صالحیت، پروانه بهرهبرداری )تأسیس( با ترکیب جدید صادر گردد.

د- در صورتی که مسئول فنی سالمتکده فوت نماید یا محجور شود، مؤسس باید حداکثر ظرف یک هفته، فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان جانشین معرفی نماید تا پس از تأیید صالحیت فرد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی، پروانه مسئول فنی جدید صادر گردد)در صورتی که مسئول فنی و مؤسس یک فرد باشد، میبایست مطابق بندهای »الف« و»ج« این ماده عمل گردد).

تبصره آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی: تا زمان صدور پروانه مسئول فنی جدید توسط کمیسیون قانونی، فرد واجد شرایط، تصدی مسئولیت فنی مرکز را موقتاً بر عهده دارد.

ماده ۱۹آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی :مطابق ماده ۱۳ آییننامه اجرائی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۱۵ هیأت وزیران و اصالحات مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۱۱ ،مراکز و مؤسسات پزشکی غیر دولتی حق استفاده از پزشکان و کارکنان شاغل در بخش دولتی را در ساعات اداری ندارند و باید در زمان بکارگیری کارکنان این امر را ملحوظ نمایند و در صورت اطالع از نقض حکم مذکور باید از ادامه کار افراد مزبور در ساعات اداری جلوگیری نموده و مراتب را به واحد محل کار کارمند اطالع دهند.

ماده ۲۱ آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:مطابق مواد ۱ و ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۱ و اصالحات بعدی آن ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی از جمله سالمتکده مستلزم اخذ پروانه مخصوص از وزارت و واگذاری به غیر و استفاده از پروانه دیگری، جرم و مستلزم مجازات جزائی و تعطیلی مؤسسه توسط وزارت است.

ماده ۲۱آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:به استناد ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، سالمتکده طب ایرانی حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد و یا به تشخیص وزارت متبوع بر خالف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، را نخواهد داشت و استفاده از عناوین مجعول و خالف حقیقت بر روی تابلو و سرنسخه جرم محسوب و با متخلفین برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد.

ماده ۲۲آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی :شاغلین رشتههای پزشکی و پیراپزشکی سالمتکده موظف به رعایت قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی میباشند و تمدید پروانههای قانونی منوط به رعایت قانون مذکور و سایر ضوابط وزارت میباشد.

ماده ۲۳ آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:هر گونه تغییر و جابجائی کارکنان فنی سالمتکده باید با اطالع معاونت درمان دانشگاه صورت گیرد.

ماده ۲۴آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی :کلیه سالمتکدههای موجود مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب و ابالغ این آییننامه و با هماهنگی معاونت درمان دانشگاه وضعیت خود را از نظر شرح وظایف مؤسس و مسئولین فنی، ضوابط بهداشتی )به استثنای موارد مربوط به ساختار فیزیکی ساختمان(، پرسنلی و قوانین موجود با شرایط و ضوابط مندرج در این آییننامه تطبیق دهند.

ماده ۲۵ :تخلفات آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی:

۱-۲۵ :تخلف از مقررات این آییننامه، حسب قوانین و مقررات مربوطه از جمله تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۱ و اصالحات بعدی و قانون تشکیل نظام پزشکی مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسالمی، قابل تعقیب خواهد بود.

تبصره آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی: در مواردی که عملکرد مرکز موجب ورود خسارات جسمانی و یا روانی به بیماران و یا خالف ضوابط و مقررات قانونی و شرعی باشد و یا موجب اخالل در امنیت و سالمت جامعه شود، به تشخیص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون رعایت تذکرات واخطاریه های قبلی، قابل طرح در کمیسیون قانونی بوده و با رأی کمیسیون مذکور و تأیید رأی توسط وزیر، موجب تعطیلی موقت مرکز و ارجاع به مراجع ذیصالح خواهد بود.

ماده ۲۶آیین نامه‌ تأسیس‌ سلامت کده‌ طب‌ سنتی ایرانی :این آییننامه در ۲۱ ماده و ۳۱ تبصره به تصویب رسید و از تاریخ ابالغ الزماالجرا است. لذا آییننامه قبلی تأسیس سالمتکده به شماره ۱۲۹/۱۲۲ مورخ ۱/۱/۱۳۹۱ لغو میگردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *