فهرست
جستجو در سایت
ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

آیین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی بیماریهای داخلی

آیین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی بیماریهای داخلی
راهنمای مطالعه

ماده ۱ :
درمانگاه تخصصی داخلی که در این آئین نامه به اختصار درمانگاه ذکر میشود به مرکزی اطلاق میگردد کـه
طبق مقررات جهت ارائه خدمات تشخیصی درمانی و مشاوره به طور سرپایی به بیماران مبتلا بـه بیماریهـای
داخلی بعد از اخذ پروانه های قانونی ز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تاسیس می شود.
ماده ۲ :
پزشکان متخصص داخلی و فوق تخصصهای مربوطه دندانپزشک متخصص آزمایشگاه و رادیولـوژی طبـق
ضوابط میتوانند در این درمانگاه فعالیت داشته باشند.
ماده ۳ :
پروانههای تاسیس و مسئول فنی، توسط معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آمـوزش پزشـکی پـس از
تصویب کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی موضوع بند یک ماده ۲۰ مربوطه به مقررات امور پزشـکی
دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحیه سال ۱۳۶۷ آن، جهـت فعالیـت درمانگـاه
صادر خواهد شد.
تبصره : به هر متقاضی واجد شرایط و صلاحیت موضوع آئین نامه فقط پروانه تاسیس یـک درمانگـاه تعلـق
خواهد گرفت.

آیین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی بیماریهای داخلی1
ماده ۴ :
پروانه تاسیس بنام اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات خیریـه و تعـاونیهـای خـدمات بهداشـتی درمـانی
صادر خواهد شد.
تبصره ۱ : موسس و مسئول فنی در صورت احراز شرایط میتواند شخص واحدی باشد.
تبصره ۲ : افراد حقیقی متقاضی تاسیس میبایست حداقل دارای مدرک دکترای تخصصی داخلی و یـا یکـی
از فوق تخصصهای مربوطه باشند.
تبصره ۳ : افراد حقوقی، موسسات خیریه، شـرکتهای تعـاونی خـدمات بهداشـتی درمـانی متقاضـی تاسـیس
درمانگاه میبایست حداقل یک نفر دارای مدرک مورد اشاره در تبصره ۲ ماده ۴ را معرفی نمایند.
ماده ۵ : شرایط مسئول فنی
۴
۵ـ۱ : دارا بودن مدرک دکترای تخصصی در رشته داخلی و یا یکی از فوق تخصصهای مربوطه.
۵ـ۲ : دارا بودن پروانه مطب تخصصی معتبر در شهر مورد تقاضا
۵ـ۳ : در صورت اشتغال دولتی: ارائه برگ تائید به سازمان نظام پزشکی بـه همـراه تصـویر آخـرین حکـم
حقوقی
۵ـ۴ : در صورت اشتغال آزاد: ارائه برگ تائید به سازمان نظام پزشکی و برگ عدم سوء پیشینه کیفری
تبصره ۱ : متخصصین رشتههای دیگر پزشکی ذیربط نیز میتوانند بعنوان مشاور یا همکار ثابت با درمانگاه
همکاری نمایند.
تبصره ۲ : مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان میبایست بـه تائیـد وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالی و وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.
ماده ۶ : خدمات ارائه شده در مرکز شامل موارد زیر میباشد :
۶ـ۱ـ ارائه خدمات تخصصی، درمان سرپایی بیماران و معاینات بالینی.
۶ـ۲ـ آندوسکوپی، رکتوسکوپی، برونکوسکوپی و انجام نمونهبرداری (توسط متخصصـین ذیـربط بـه شـرط
داشتن گواهی دوره مربوطه)
۶ـ۳ـ دیالیز (در صورت داشتن ملزومات و تجهیزات مربوط و انجام آن تحت نظر متخصصین ذیربط)
۶ـ۴ـ ارائه خدمات مشاورهای درمانی به بیماریهای قلـب و ریـه و … و انجـام EKG و اسـپیرومتری، تسـت
ورزش، اکوکاردیوگرافی و … توسط متخصصین قلب و عروق.
۶ـ۵ـ خدمات مشاورهای و درمانی به بیماران سایر مراکز درمانی.
۶ـ۶ـ انجام امور مربوط به خدمات آزمایشـگاهی، رادیولـوژی و سـونوگرافی، فیزوتراپـی بـر طبـق ضـوابط
مربوط به ایجاد بخشهای آزمایشگاهی، رادیولوژی و سونوگرافی و فیزیوتراپی.
۶ـ۷ـ انجام خدمات مشـاورهای انفـرادی یـا جمعـی بـرای بیمـاران مرکـز بـا اسـتفاده از متخصصـین سـایر
رشتههای ذیربط.
۶ـ۸ـ مشاوره و خدمات روانشناسی و روانپزشکی به بیماران.
ماده ۷ : وظایف مسئول فنی
۷ـ۱ـ سرپرستی کلیه امور فنی و مسئولت رعایت موازین بر عهده مسئول فنی است.
۵
۷ـ۲ـ نظارت بر انتخب و به کارگیری نیروی انسانی واجد شرایط و صلاحیت بر اساس ضوابط وزارت متبوع
برای اینگونه موسسات و نظارت بر عملکرد آنها
۷ـ۳ـ رسیدگی به شکایات فنی بیماران و پاسخگوئی به آنان و مراجع ذیصلاح در این خصوص.
۷ــ۴ــ نظـارت بـر حفـظ شـئون پزشـکی و آئـین نامـه انطبـاق امـور پزشـکی بـا مـوازین شـرع مقـدس و
دستورالعملهای مربوطه.
۷ـ۵ـ جلوگیری از خدمات پزشکی غیرمجاز و خارج از وظایف درمانگاه.
۷ـ۶ـ ارائه آمار ماهانه فعالیت درمانگاه به تفکیک نـوع خـدمات بـه دانشـگاه / دانشـکده علـوم پزشـکی و
خدمات بهداشتی درمانی مربوطه.
۷ـ۷ـ نظارت بر پذیرش بیماران تحت پوشش بیمههای درمانی طبق ضوابط مربوطه.
۷ـ۸ـ کنترل مراقبت بهداشتی، درمانی، ساختمانی و تجهیزاتی و تاسیساتی و ایمنی درمانگاه.
۷ـ۹ـ نظارت بر رعایت تعرفههای مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ارائه صورتحساب به
بیمار.
۷ـ۱۰ـ مسئول فنی موظف است صورت اسامی پزشکان شاغل و ساعات کار آنها را به دانشـگاه / دانشـکده
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه اعلام نماید. بـدیهی اسـت اشـتغال پزشـکان فاقـد پروانـه
مطب معتبر در درمانگاه، غیرقانونی میباشد.
۷ـ۱۱ـ حضور مسئول فنی در کلیه ساعات فعالیت درمانگاه الزامی است.
ماده ۸ : کادر فنی درمانگاه :
۹ـ۱ـ حداقل یکنفر از متخصصین داخلی و یا فوق تخصصهای مربوطه جهت هر یک از ساعت کاری.
۹ـ۲ـ کارشناس پرستاری واجد شرایط جهت هر یک از بخشهای دیالیز و آندوسکوپی.
ماده ۹ : شرایط ساختمان درمانگاه :
حداقل مساحت زیربنا برای احداث درمانگاه طبق ضوابط آئین نامه تاسیس درمانگاه عمومی و اصـلاحیه آن
با تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
تبصره ۱ :در صورت وجود بخش های رادیولوژی ، سونوگرافی، آزمایشگاه ، فیزیوتراپی، داروخانه، دیالیز،
و آمبولانس و . . . . رعایت شرایط مربوط به تاسیس و بهره برداری از بخش های مذکور بـر اسـاس آئـین
نامه های مربوطه ، ضروری است.
۶
تبصره ۲ : وجود آمبولانس در درمانگاه و یا قرارداد با یک مرکز آمبولانس الزامی است.
تبصره ۳ : درمانگاه موظف است در صورت وجود بخش دیالیز با یک بیمارستان خصوصی و یا دولتی دارای
بخش دیالیز قرارداد همکاری داشته باشد.
ماده ۱۰ : وسایل و تجهیزات :
۱۰ـ۱ـ وسایل عمومی بخشهای داخلی و فوق تخصصهای مربوطه.
۱۰ـ۲ـ دستگاههای تخصصی مورد تائید با استاندارد لازم جهت ارائه خـدمات ذکـر شـده در مـاده ۶ آئـین
نامه.
۱۰ـ۳ـ تجهیزات لازم و مربوط به انجام تستهای تشخیصی درمانی با استاندارد لازم ذکر شـده در مـاده ۶
آئین نامه.
۱۰ـ۴ـ وسایل مربوط به بخشهای بستری و تحت نظر بیمار (کمتر از ۲۴ ساعت) با استاندارد تعیین شـده
طرف وزارت متبوع.
۱۰ـ۵ـ تجهیزات لازم و ضروری و یا نرم افزار مطب برای متخصصین ثابت یا مشاور و همکار با درمانگاه.
ماده ۱۱ :
نظارت و ارزشیابی کلیه خدمات ارائه شـده در درمانگـاه در سراسـر کشـور بـر عهـده کارشناسـان
معاونت درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه هر استان خواهد بود.
ماده ۱۲ :
مسئول فنی میتواند در صورت غیبت به مدت کمتر از ۳ ماه یکنفـر جانشـین واجدشـرایط را بطـور موقـت
انتخاب و کتباً به دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه معرفی نماید.
تبصره : در صورتی که غیبت مسئول فنی بیش از ۳ ماه بطول انجامد پروانه مسول فنی با موافقت کمیسیون
قانونی ماده ۲۰ لغو خواهد گردید.
ماده ۱۳ :
یک مسئول فنی نمیتواند مسئولیت فنی بیش از یک درمانگاه تخصصی را در یک نوبت کاری تقبل نمایـد و
حضور مسئول فنی و یا جانشین واجدالشرایط وی در درمانگاه در ساعات کاری ضروری است.

٧
ماده ۱۴ :
تغییرات نام و محل درمانگاه باید با هماهنگی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشـتی درمـانی
مربوطه و با موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و حسب مورد با صدور مجوز یا پروانه جدید
صورت پذیرد.
ماده ۱۵ :
در صورتی که موسس یا موسسین به دلایل موجهی قصد تعطیل و انحلال درمانگاه را داشته باشند. مراتب را
باید با ذکر دلایل و مستندات لازم حداقل سه مـاه قبـل از اقـدام بـه دانشـگاه / دانشـکده علـوم پزشـکی و
خدمات بهداشتی درمانی مربوطه گزارش نمایند.
تبصره : دانشگاهها/ دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی موظفنـد بـر کـار کلیـه
درمانگاههای تخصصی مربوطه نظارت مسـتمر داشـته و سـالانه گزارشـات مربوطـه را بـه وزارت بهداشـت
درمان و آموزش پزشکی ارائه نمایند.
ماده ۱۶ :
تشکیل پرونده شامل : ضبط مشخصات کامل بیمار ـ نام پزشک ـ مراحـل سـیر بیمـاری ـ نتـایج آزمایشـات
پارکلینیکی و نتیجه ارزیابیهای دورهای و نتایج درمـانی جهـت هـر یـک از بیمـاران مـیبایسـت بایگـانی و
نگهداری شود.
ماده ۱۷ :
باستناد ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خـوردنی و آشـامیدنی درمانگـاه حـق
انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیمار یا مراجعین بوده و یـا بـه تشـخیص وزارت متبـوع بـرخلاف
شئون پزشکی یا عفت عمومی میباشد، را نداشته و استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت بر روی تـابلو
و سرنسخه جرم محسوب و با متخلفین برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸ :
تابلوی درمانگاه باید ساده و با ذکر نوع تخصص درمانگـاه و بـدون ذکـر نـام پزشـکان شـاغل در درمانگـاه
باشد.
ماده ۱۹ :
نصب اتیکت که نشاندهنده مشخصات کارکنان باشد. بر روی سینه الزامی است.
٨
ماده ۲۰ :
در صورتی که موسس یا موسسین درمانگاه از ضوابط و مقررات و وظایف موضـوع ایـن آیـین نامـه
تخطی نماید به نحو زیر اقدام خواهد شد.
۲۰ـ۱ : تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط دانشگاه/دانشکده علـوم پزشـکی و
خدمات بهداشتی درمانی ذیربط
۲۰ـ۲ : اخطار کتبی توسط دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه.
۲۰ـ۳ : لغو پروانه تاسیس و تعطیل درمانگاه بمدت یک تا سه مـاه بـه پیشـنهاد دانشـگاه/دانشـکده علـوم
پزشکی خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده ۲۰ .
۲۰ـ۴ : لغو پروانه تاسیس و تعطیل درمانگاه بمدت سه ماه تا یکسال به پیشنهاد دانشگاه / دانشکده علـوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده ۲۰ .
۲۰ـ۵ : لغو دائم پروانه تاسیس درمانگاه به پیشنهاد دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشـتی
درمانی مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده ۲۰ و در صورت لزوم اعلام آن بـه مراجـع قضـائی
این آئین نامه به اسـتناد مـاده ۲۴ قـانون مربـوط بـه مقـررات امـور پزشـکی و دارویـی و مـواد خـوردنی و
آشامیدنی مصوب سا ل۱۳۲۴ و اصلاحیه سال ۱۳۶۷ و همچنین بنـدهای ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ مـاده یـک قـانون
تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مشتمل بـر ۲۰ مـاده و ۱۱ تبصـره در تـاریخ
………………………. به تصویب رسید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *