فهرست
جستجو در سایت
ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی
راهنمای مطالعه

هدف: نظام مند نمودن تشکیل مراکز خدمات آمبولانس خصوصی، آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی شفافیت و استاندارد سازی فعالیت های این مراکز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه سلامت (انتقال ایمن بیماران) مستندات قانونی مرتبط:

اصل ۱۳۸ قانون اساسی،  ماده ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی، بند ۱۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ و آئین نامه اجرائی آن مصوب سال ۱۳۶۵ هیئت محترم وزیران و اصلاحات سال ۱۳۶۶ و ۱۳۹۱وهمچنین ماده ۳

آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

 فصل اول- اختصارات و تعاریف آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی 

ماده ۱ -اختصارات و تعاریف در این آئین نامه به شرح زیر است :

۱-۱″ -وزارت”، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱-۲″ -سازمان “، سازمان اورژانس کشور

۱-۳″ -دانشگاه/ دانشکده”، دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

۱-۴″ -اورژانس پیش بیمارستانی “، اورژانس پیش بیمارستانی ومدیریت حوادث دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی

۱-۵″ -کمیسیون قانونی”، کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی

۱-۶″ -پروانه های قانونی”، پروانه های بهره برداری (تاسیس) و مسئولین فنی

۱-۷″ -موسس”، موسس/ موسسین حقیقی و یا حقوقی

۱-۸″ -مرکز”، مرکز خدمات آمبولانس خصوصی آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

۱-۹″ -مرکز خدمات آمبولانس خصوصی “، مرکزی که به صورت شبانه روزی و طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پس از اخذ مجوزهای قانونی ( موافقت اصولی ، پروانه تاسیس و پروانه مسئولین فنی ) ، با هدف ارائه خدمات آمبولانس و جهت انتقال ایمن بیماران تاسیس و تابع مفاد این آیین نامه و سایر مقررات ذیربط می باشد.

ماده ۲ -مرکز خدمات آمبولانس خصوصی دارای فعالیتها به شرح ذیل می باشد: آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

۲-۱ -انتقال ایمن بیماران

۲-۲ -استقرار در مراسم خاص به درخواست ذینفعان جهت ارائه خدمات آمبولانس و انتقال بیماران

۲-۳ -استقرار در مراکز بهداشتی ، درمانی و غیردرمانی به درخواست مسئولین ذیربط آن مراکز جهت ارائه خدمات آمبولانس و انتقال بیماران

فصل دوم – شرایط تاسیس و بهره برداری

ماده۳-شرایط عمومی متقاضیان تاسیس به شرح ذیل میباشد:آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

۳-۱-دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۳-۲ -تدین به یکی از ادیان رسمی کشور

۳-۳ -ارائه عدم سوء پیشینه کیفری و پزشکی

۳-۴ -ارائه تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر (گروه علوم پزشکی)

۳-۵ -ارائه تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

۳-۶-ارائه گواهی عدم اعتیاد

۳-۷ -ارائه درخواست کتبی جهت تاسیس مرکز آمبولانس خصوصی با اعلام منطقه جغرافیایی مورد نظر به لحاظ  رعایت سطح بندی خدمات به اورژانس پیش بیمارستانی توسط موسس یا موسسین

ماده۴- صدور و اخذ پروانه تاسیس مرکز برای متقاضیان حقیقی و حقوقی به شرح ذیل میباشد:آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

۴-۱ -ثبت شرکت مطابق مقررات مربوط به تاسیس شرکت ها در قانون تجارت و تاسیس تعاونی در چارچوب مقررات ذیربط

۴-۲-ارائه اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها از سوی متقاضی تاسیس

۴-۳-ارائه گواهی پایان طرح یا معافیت از آن توسط متقاضیان پزشک یا پیرا پزشک

۴-۴-در خصوص اشخاص حقیقی می بایستی متقاضی دارای یکی از مدارک تحصیلی دکتری پزشکی ، ،کاردان یا کارشناس در یکی از رشته های تحصیلی پرستاری ، هوشبری و فوریتهای پزشکی باشد.

۴-۵-پروانه های تاسیس صادره قبل از تصویب این آیین نامه معتبر می باشد.

۴-۶ -به هر متقاضی واجد شرایط حقیقی وحقوقی دارای صلاحیت ، فقط پروانه تاسیس یک مرکز داده می شود.

ماده ۵ -مدارک وشرایط عمومی واختصاصی موسس یا موسسین پس از بررسی از سوی اورژانس پیش بیمارستانی مربوطه وتطبیق با ضوابط وقوانین جاری کشور جهت اخذ موافقت اصولی و تعیین صلاحیت موسس یا موسسان بهکمیسیون قانونی ارائه می گردد.

ماده ۶ – موسس یا موسسین موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از اخذ موافقت اصولی نسبت به تهیه مکان مناسب ، تجهیزات مورد نیاز و تامین کارکنان فنی و اداری اقدام نموده و مراتب را به اورژانس پیش بیمارستانی ذیربط اعلام نمایند تا پس از تصویب در کمیسیون قانونی بر اساس مقررات نسبت به صدور پروانه های قانونی ( تاسیس و مسئول یا مسئولین فنی ) اقدام گردد.

تبصره : در صورت عدم تهیه مکان ، تجهیزات و تامین کارکنان در مدت مذکور موافقت اصولی از اعتبار ساقط می شود و تمدید آن با ارائه دلایل و مستندات کافی صرفا برای یک بار و حداکثر به مدت یک سال با درخواست موسس و یا موسسان و موافقت کمیسیون قانونی امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۷ -صدور موافقت اصولی، مجوزی برای شروع فعالیت مرکز نبوده و به هیچ عنوان قابل واگذاری به غیر نمیباشد. در صورت واگذاری موافقت اصولی یاد شده به هر شکل به غیر، مجوز از درجه اعتبار ساقط بوده و اثری بر آن مترتب نخواهد بود.

ماده ۸ -پذیرش مدارک دلیلی بر صدور و موافقت اصولی نبوده و هرگونه ضرر و زیان ناشی از هزینه کرد قبل از موافقت اصولی اعم از خرید ساختمان یا بازسازی محل به عهده متقاضیان خواهد بود.

ماده ۹ -شروع به کار و ارائه خدمات درمانی بدون اخذ پروانه های قانونی ممنوع است.

ماده ۱۰ – پس از تصویب کمیسیون قانونی و صدور موافقت اصولی ،آمبولانسهای معرفی شده توسط مراکز که گواهی استاندارد از سازمان ملی استاندارد و تاییدیه سازمان اورژانس کشور را دارند توسط اورژانس پیش بیمارستانی به منظور صدور کارت معاینه طبی استاندارد و براساس تیپ آمبولانس مورد بازدید قرار گرفته و تاییدیه های لازم جهت سیر مراحل صدور پروانه های تاسیس و مسئولین فنی به اداره صدور پروانه های سازمان منعکس می گردد .

درنهایت معرفی به راهنمایی و رانندگی ناجا جهت انجام مراحل شماره گذاری پس از صدور پروانه تاسیس صورت خواهد پذیرفت.

تبصره: اعتبار پروانه های صادره به مدت دوسال بوده و تمدید آن منوط به رعایت ضوابط و مقررات آیین نامه خواهد بود.

فصل سوم – وظایف موسس

ماده ۱۱ -وظایف موسس یا موسسان مراکز به شرح ذیل می باشد:

۱۱ -۱ -معرفی مسئول یا مسئولین فنی واجد شرایط برای مراکز ، جهت تمام نوبتهای کاری

۱۱ -۲ -انتخاب و معرفی کارکنان فنی واجد شرایط ( کارکنان آمبولانس ) بر اساس ضوابط آیین نامه

۱۱ -۳ -تامین تجهیزات عمومی ، اداری ، رفاهی ، ملزومات پزشکی و دارویی مورد نیاز جهت انجام وظایف مرکز بر اساس استانداردهای ابلاغی سازمان

۱۱ -۴ -رعایت تمامی ضوابط ، مقررات ، دستورالعمل ها و تعرفه های مصوب ابلاغی سازمان آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

۱۱ -۵ -نظارت بر حسن اجرای آیین نامه تکریم ارباب رجوع توسط پرسنل مرکز

۱۱ -۶ -رعایت و اجرای نظریات و پیشنهادات مسئول فنی در امور پزشکی و فنی بر اساس ضوابط

۱۱ -۷ -کنترل و مراقبت وضعیت ساختمان ، آمبولانس ، تجهیزات ، تاسیسات ایمنی ، تامین تجهیزات عمومی و ملزومات و نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس استانداردهای مربوطه با تائید مسئول فنی

۱۱ -۸ -مسئولیت رعایت تمامی قواعد و مقررات مربوط به قانون سازمان تامین اجتماعی ، قانون کار ، بیمه اتومبیل و مسئولیت مدنی بر عهده موسس یا موسسین می باشد.

۱۱ -۹ -موسس یا موسسین موظفند در صورت عدم امکان حضور مسئولان فنی بلافاصله فرد یا افراد واجد شرایطی را به عنوان جانشین ، حداکثر به مدت سه ماه جهت تصدی امور فنی به اورژانس پیش بیمارستانی مربوطه معرفی نمایند و در صورت عدم بازگشت و حضور مسئول فنی به محل کار ، موسس یا موسسین حداکثر۳ ماه دیگر فرصت دارند که مسئول یا مسئولین فنی واجد شرایط جدیدی را جهت تایید صلاحیت به کمیسیون قانونی معرفی نمایند.

  تا زمان تایید صلاحیت مسئول فنی معرفی شده توسط کمیسیون قانونی تمامی وظایف و اختیارات مسئول فنی متوجه مسئول فنی جانشین می باشد و در صورت عدم تائید مسئول فنی معرفی شده در طی مدت سه ماه ، فعالیت مرکز تا معرفی وتایید مسئول فنی واجد شرایط متوقف می گردد.

۱۱ -۱۰ -در صورت بروز تخلف از سوی مسئول فنی در انجام وظایف قانونی ، موسس یا موسسین مراتب را با ارائه مستندات به اورژانس پیش بیمارستانی اطلاع دهند و همچنین در صورت احراز تخلف از سوی بازرسین اورژانس پیش بیمارستانی و صلاحدید آنها نسبت به معرفی مسئول فنی جدید واجد شرایط جهت معرفی به کمیسیون قانونی اقدام نمایند.

آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

فصل چهارم – شرایط، وظایف و مقررات مسئول فنی

ماده ۱۲ -شرایط و ضوابط تصدی جهت مسئول فنی مراکز به شرح ذیل می باشد:

۱۲ -۱-صدور واخذ پروانه مسئول فنی با حداقل مدرک تحصیلی دکتری پزشک عمومی

۱۲ -۲- پاسخگویی حداقل یک نفر مسئول فنی در هر نوبت کاری روز و شب مطابق پروانه صادره

تبصره : مسئول فنی می تواند از موسس یا موسسین با حداقل دارای مدرک تحصیلی دکتری پزشک عمومی بوده و با رعایت سایر شرایط این آئین نامه انتخاب گردد.

ماده ۱۳ -وظایف مسئول فنی، عبارت است از: آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

۱۳ -۱ -مسئول فنی موظف به پاسخگویی تلفنی در تمام ساعات تصدی مسئولیت فنی در قبال تمام وظایف محوله می باشد.

تبصره : مسئول فنی موظف است در صورت غیبت ( کمتر از ۳ماه ) با هماهنگی موسس یا موسسین نسبت به معرفی جانشین واجد شرایط به اورژانس پیش بیمارستانی ذیربط اقدام نماید.

۱۳ -۲ -نظارت بر نحوه ارائه خدمات توسط کارکنان آمبولانس و سایر کارکنان و ابلاغ تذکرات لازم به آنان و پیگیری فرآیندهای ارائه خدمات و در صورت تخطی از آن ، اعلام کتبی مراتب ، به موسس یا موسسین و به اورژانس پیش بیمارستانی ذیربط

۱۳ -۳ -تایید صلاحیت کارکنان فنی ودرمانی برابر ضوابط آئین نامه و مقررات جاری مربوطه

۱۳ -۴ -نظارت بر نحوه تامین ، کیفیت ، آماده بکار بودن تجهیزات ، آمبولانسها ، ملزومات وداروهای مورد نیاز مطابق با آخرین استانداردهای ابلاغی از طرف سازمان

۱۳ -۵ -ارتقا سطح کیفی ارائه خدمات درمانی

۱۳ -۶ -نظارت بر تهیه ، تنظیم و نگهداری فرم های ماموریت تمامی بیماران ( الکترونیکی ) و نیز بررسی شرح حال و دستورات پزشکی مندرج در آن و تذکر به پرسنل مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی و فنی

۱۳ -۷ -رعایت و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوط به تابلو ، فرم ماموریت ، فرمهای گزارش ماهیانه و بایگانی پزشکی مطابق قواعد و مقررات مربوطه

۱۳ -۸ -نظارت بر ثبت و ارائه دقیق آمار فعالیت مرکز و ارسال الکترونیکی داده ها به مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه / دانشکده ذیربط به طور مستمر طبق دستورالعمل های ابلاغی

۱۳ -۹ -رعایت و اجرای تمامی مقررات و دستورالعملهای وزارت متبوع و نظارت بر حفظ شئون پزشکی و موازین فنی

۱۳ -۱۰ -تعیین نوع تیپ مناسب آمبولانس جهت اعزام به ماموریت درخواستی از مرکز براساس دستورالعمل های مربوطه

۱۳ -۱۱ -کنترل ثبت و نگهداری تمامی اطلاعات مربوط به ماموریتها

فصل پنجم – ضوابط پرسنلی و تجهیزاتی

ماده ۱۴ -ساختمان مرکز باید دارای شرایط مناسب براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان باشد.

ماده ۱۵ – شرایط آمبولانس ، ملزومات و تجهیزات آن به شرح ذیل می باشد: آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

۱۵ -۱ -مالکیت آمبولانس: جهت تاسیس مرکز مالکیت حداقل ۲ دستگاه آمبولانس استاندارد به نام مرکزآمبولانس خصوصی و با عمر کمتر از ۱۰ سال از تاریخ ساخت آن الزامی می باشد.

تبصره : افزایش ناوگان آمبولانس مراکز حداکثر تا ۱۵ سال از تاریخ ساخت ، در صورت اخذ معاینه فنی سالیانه بلامانع می باشد.

۱۵ -۲-درج نام مرکز ، تیپ وکد آمبولانس ( C.B.A ، ( شماره تلفن مرکز مربوطه و شماره تلفن رسیدگی به شکایات که توسط اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه / دانشکده اعلام می شود ، در دو طرف و عقب آمبولانس به رنگ آبی درج گردد.

۱۵ -۳-نصب کارت معاینه طبی معتبر در کلیه آمبولانس ها و آخرین تعرفه مصوب وزارت متبوع در داخل کابین عقب آمبولانس های خصوصی و در معرض دید

۱۵ -۴-نصب برچسبهای ابلاغی از سوی سازمان به آمبولانس ها

تبصره ۱ : افزایش تعداد آمبولانس توسط مراکز منوط به اخذ تاییدیه اورژانس پیش بیمارستانی و سازمان می باشد.

تبصره ۲ : اعتبار کارت معاینه طبی به مدت یک سال بوده و تمدید آن منوط به بازدید و تایید مجدد توسط اورژانس پیش بیمارستانی مربوطه خواهد بود.

تبصره ۳ : درج هرگونه آرم ، علامت و عناوین تبلیغی دیگر به آمبولانس ها جز موارد اعلامی توسط سازمان ممنوع می باشد.

ماده ۱۶ – شرایط وضوابط اختصاصی نیروی انسانی به شرح ذیل می باشد : آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

۱۶ -۱ -برای هر دستگاه آمبولانس تیپ A مراکز آمبولانس خصوصی در هر نوبت کاری ( ۲۴ ساعته ) دو نفر کاردان یا کارشناس در یکی از رشته های فوریتهای پزشکی و یا پرستاری و یا هوشبری ویا اتاق عمل و یا دیپلم بهیاری ودو نفر راننده

۱۶ -۲-برای هر دستگاه آمبولانس تیپ B مراکز آمبولانس خصوصی در هر نوبت کاری ( ۲۴ ساعته ) چهار نفر کارشناس یا کاردان در یکی از رشته های فوریتهای پزشکی و یا پرستاری و یا هوشبری

۱۶ -۳ -برای هر دستگاه آمبولانس تیپ C مراکز آمبولانس خصوصی در هر نوبت کاری (۲۴ ساعته ) شش نفر نیرو شامل دو نفر پزشک عمومی و یا پزشک طب اورژانس و یا متخصص بیهوشی و دو نفر کارشناس یا کاردان در یکی از رشته های پرستاری ویا فوریتهای پزشکی و یا هوشبری که حداقل ۳ سال سابقه در بخش های ویژه را داشته باشد و دو نفر راننده

تبصره ۱ : در آمبولانس تیپ B مسئولیت رانندگی با یکی از نیروهای معرفی شده می باشد .

تبصره۲ : نیروهای عملیاتی آمبولانس موظفند که دردوره های آموزشی بدو ورود و بازآموزی سالانه که از طرف سازمان اورژانس کشور مشخص می گردد ، شرکت نمایند. بدیهی است پس از اخذ مدرک قبولی در آزمون انجام شده از طرف اورژانس پیش بیمارستانی مجوز اشتغال به کار دریافت می نمایند. چگونگی نحوه آموزش کارکنان مراکز توسط اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه / دانشکده تعیین خواهد شد.

تبصره ۳:ارائه گواهی بازآموزی سالانه پرسنل در زمان تمدید پروانه بهره برداری مرکز الزامی می باشد.

تبصره ۴:در آمبولانس تیپC نیروهای عملیاتی آمبولانس می بایست حداقل دارای ۳ سال سابقه فعالیت در بخش های ویژه را داشته باشند.

ماده۱۷ -با توجه به لزوم متفاوت بودن شکل ظاهری پرسنل مراکز از تکنسینهای فوریتهای پزشکی ۱۱۵ ، لباس فرم پرسنل این مراکز باید شامل پیراهن آبی روشن ، شلوار و کاپشن سرمه ای بوده و نام و نام خانوادگی ، عکس پرسنلی ، سمت ( راننده – تکنسین – پزشک ) ، نام مرکز مربوطه و کد عملیاتی را بر روی لباس خود درج نمایند و نصب هرگونه آرم ، علامت و عناوین دیگر بر روی لباس فرم ممنوع می باشد.

فصل ششم- سایر قوانین و مقررات

ماده۱۸ -مراکز آمبولانس خصوصی مجاز به عقد قرارداد جهت تامین آمبولانس مراکز درمانی( بیمارستان ، مراکز جراحی محدود ، درمانگاهها و….) براساس ضوابط ابلاغی سازمان خواهند بود.

ماده ۱۹ -استفاده از آمبولانس فقط به منظور انتقال بیماران و پس از صدور برگ ماموریت خواهد بود.

ماده۲۰ -معرفی و ترغیب بیمار و همراهان وی جهت انتقال به مرکز تشخیصی- درمانی خاص توسط مراکز یا کادر آمبولانس ممنوع می باشد.

ماده۲۱ -مراکز آمبولانس خصوصی مجاز به عرضه وفروش دارو و تجهیزات پزشکی به بیماران نمی باشند.

ماده ۲۲ -صدور گواهی فوت و حمل جسد توسط مراکز ممنوع می باشد.

ماده ۲۳ -مراکز می بایستی هرگونه تغییر در ظرفیت ناوگان آمبولانسی خود را با اطلاع و تایید اورژانس پیش بیمارستانی و تائید سازمان انجام دهند.

ماده۲۴ – مراکز موظف به همکاری بدون قید شرط با وزارت متبوع ،سازمان و اورژانس پیش بیمارستانی مربوطه در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و اعلام نیاز از طرف آنها صورت می پذیرد.

ماده ۲۵ – انتخاب و تغییر نام مرکز می بایست با اطلاع وتایید اورژانس پیش بیمارستانی مربوطه و موافقت سازمان باشد.

ماده ۲۶ – هرگونه جابجایی محل مرکز می بایست در چارچوب ضوابط و مقررات آیین نامه و با اطلاع و موافقت اورژانس پیش بیمارستانی ذیربط و تائید سازمان و تصویب کمیسیون قانونی باشد.

ماده۲۷ -با توجه به تیپ های مختلف آمبولانس (C . B . A ( مراکز آمبولانس خصوصی مجاز به دریافت تعرفه بالاتر از آخرین تعرفه های مصوب سازمان، مربوط به هر تیپ آمبولانس نبوده و اخذ وجوه بالاتر از تعرفه مربوط به هر تیپ آمبولانس با دلایلی همچون تجهیزات بیشتر و غیره ممنوع می باشد.

ماده۲۸ -مراکز آمبولانس خصوصی ملزم به چسباندن تعرفه های مصوب درپشت درب داخل کابین آمبولانس و ثبت ونگهداری تمامی اطلاعات و ارائه قبض رسید به دریافت کنندگان خدمات براساس آخرین تعرفه مصوب سازمان می باشند.

ماده۲۹ -هر آمبولانس خصوصی جهت انجام ماموریت موظف به داشتن حکم ماموریت از مرکز اعزام کننده بوده و لازم است با هماهنگی و نظارت مسئولین فنی مرکز نسبت به جابجایی بیماران اقدام نماید.

ماده۳۰ -توقف آمبولانسهای مراکز ، به استثنای زمان انجام ماموریت یا استقرار ، در خارج از پارکینگ مرکز ممنوع می باشد.

ماده ۳۱ – هرگونه نقل و انتقال پروانه تاسیس ممنوع می باشد. ماده ۳۲ -در صورتی که موسس به دلایلی قصد تعطیلی موقت و یا انحلال مرکز را داشته باشد ، می بایست مراتب را قبلا به اطلاع اورژانس پیش بیمارستانی ذیربط اعلام نماید.. پس از انقضای مهلت مذکور مجوز توسط دانشگاه/دانشکده ابطال خواهد شد . فردی که مجوز وی باطل شده است امکان دریافت مجوز جدید تا دو سال پس از تاریخ ابطال را نخواهد داشت.

تبصره : در صورت تعطیلی موقت و یا انحلال ، مرکز می تواند آمبولانسهای خود را با هماهنگی اورژانس پیش بیمارستانی و تائید سازمان به سایر مراکز آمبولانسهای خصوصی و یا سازمانها و شرکت های دارای مجوز استفاده از آمبولانس به فروش برساند و یا در پارکینگ عمومی متوقف نموده و رسید آن را به مرکز اورژانس پیش بیمارستانی ارائه نماید.

ماده ۳۳ – بازرسان وزارت ، سازمان و یا اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه / دانشکده میتوانند هریک از مراکز خدمات آمبولانس خصوصی را مورد بازرسی قرار دهند. و مسئولان مراکز فوق مکلفند تمامی اطلاعات را دراختیار بازرسان قرار دهند.

ماده ۳۴ – نظارت مستمر بر عملکرد تمامی مراکز آمبولانس خصوصی به عهده اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه / دانشکده می باشد.

ماده ۳۵ -رسیدگی به شکایات مردمی از مراکز آمبولانس خصوصی توسط اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه / دانشکده انجام خواهد گرفت.

ماده ۳۶ – در صورت فوت موسس مطابق تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی اقدام خواهد شد.

تبصره: در صورتی که مدت اعتبار پروانه مسئول فنی در این مدت منقضی شود، وراث می بایست نسبت به تمدید مسئولیت وی یا معرفی مسئول فنی واجد شرایط اقدام نمایند.

ماده ۳۷- در صورتی که موسس به علت از کار افتادگی کلی، قادر به اداره مرکز نباشد، باید در یک مهلت ۶ ماهه نسبت به معرفی فرد یا افراد واجد شرایط دیگری بعنوان جانشین (موسس) اقدام نماید و چنانچه به علت حجر، قادر به اداره مرکز نباشد، قیم وی باید در یک مهلت ۶ ماهه نسبت به معرفی فرد/افراد واجد شرایط دیگری بعنوان جانشین (موسس) اقدام نماید تا پس از تایید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی، پروانه بهره برداری به نام وی صادرگردد تا پس از تایید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی، پروانه بهره برداری به نام وی صادر گردد.

ماده ۳۸ – چنانچه پروانه موسسه به نام اشخاص حقوقی صادر گردیده و صرفاً یکی از اعضا واجد شرایط مقرر در ماده۴ آیین نامه باشد، در صورت فوت، حجر یا از کار افتادگی آن عضو، فرد معرفی شده باید واجد صلاحیت مقرر در ماده یاد شده باشد.

فصل هفتم- تخلفات

ماده ۳۹ -در صورتی که مراکز خدمات آمبولانس خصوصی از ضوابط و مقررات ، مفاد ، الزامات و وظایف موضوع این آیین نامه تخطی نمایند به نحو ذیل اقدام میگردد :

۳۹ -۱ -تذکر با درج موضوع در صورتجلسه بازرسی مراکز آمبولانس خصوصی از سوی اورژانس پیش بیمارستانی یا سازمان در محل

۳۹ -۲ -اخطار کتبی توسط اورژانس پیش بیمارستانی در صورت تکرار ، ادامه تخلف و عدم توجه به تذکر آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

۳۹ -۳ -ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی درمانی و به سایر مراجع ذیصلاح قانونی در صورت تکرار و ادامه تخلف و عدم توجه به اخطار کتبی ازسوی مراکز آمبولانس خصوصی

۳۹ -۴ -صدور دستور تعطیلی موقت مرکز آمبولانس خصوصی به پیشنهاد اورژانس پیش بیمارستانی توسط سازمان و توقف تردد آمبولانس در پارکینگ عمومی و ارائه قبض پارکینگ به اورژانس پیش بیمارستانی مربوطه در صورت انجام تخلفات منجر به مخاطرات  جانی برای بیمار ویا سایر اشخاص و یا اقدامات منجر به سلب اعتماد عمومی به نظام سلامت کشور

تبصره ۱ :فعالیت مجدد مرکزآمبولانس خصوصی منوط به رفع موضوع تخلفات وارائه مستندات آن به اورژانس پیش بیمارستانی پس از طی مراحل قانونی و اخذ تاییدیه از سازمان می باشد.

تبصره۲ : در صورت عدم توجه مرکز به رفع نواقص و تعطیلی موقت اورژانس پیش بیمارستانی می تواند درخواست لغو پروانه تاسیس و مسئول فنی را از کمیسیون قانونی بنماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *