فهرست
جستجو در سایت
ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

اصلاح ضوابط آئین نامه ها

اصلاح ضوابط آئین نامه ها2
راهنمای مطالعه

احتراما با توجه به بررسیهای اصلاح ضوابط آئین نامه ها به عمل آمده و ضرورت بازنگری مدارک و شرایط تاسیس موسسات پزشکی جهت تسهیل امورویکسان سازی فرآیندها مقتضی است دستور فرمائید موارد ذیل را در صدور مجوز های قانونی موسسات پزشکی لحاظ ،نمایند قابل ذکر است که برخی از اصلاحیههای ذیل مربوط به کلیه آئین نامه ها بوده و بعضی از موارد مختص موسسات پزشکی خاصی است که به آنها اشاره شده است:

اصلاح ضوابط آئین نامه ها:

-۱ با توجه اصل ۴۴ قانون اساسی و نظر به اهمیت اشتغالزلنى ولزوم تسهیل روند صدور پروانه موسسات پزشکی ، پذیرش تقاضای تأسیس کلیه موسسات پزشکی به استثنای داروخانه و آزمایشگاه به صورت حقیقی توسط حداقل یک نفر نیز امکان پذیر است و در صورت تقاضای بیش از یک نفر و یا درخواست اشخاص حقوقی (شرکتها باید اکثریت متقاضیان نصف ۱۰ نفر از گروه پزشکی مقطع لیسانس یا بالاتر) باشند.

در خصوص موسسات خیریه عضویت حداقل یک نفر پزشک الزامی است مدرک تحصیلی مورد پذیرش متقاضیان موسسات طبق لیست پیوست می باشد. اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری گواهی عدم اعتیاد و گواهی عدم سوء پیشینه انتظامی (مخصوص اعضاء سازمان نظام پزشکی علاوه بر موسس و مسئول فنی از پرسنل فنی موسسات فیزیوتراپی موسسات پرتو پزشکی مرکز آمبولانس خصوصی مرکز ارائه خدمات بالینی در منزل مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری و مرکز مشاوره و خدمات مامائی و مرکز درمان سوء مصرف مواد الزامی میباشد ضمن اینکه اخذ گواهی تندرستی از ،موسس مسئول فنی و پرسنل موسسات الزامی نیست.

اصلاح ضوابط آئین نامه ها

ارائه گواهی گذراندن تعهدات قانونی طرح نیروی انسانی تعهد ضریب ، تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان خدمت سربازی و …) جهت موسسین و مسئولین فنی موسسات ضروری است. البته پذیرش تقاضای تاسیس و مسئولیت فنی در زمان گذراندن تعهد ضریب در مناطق محروم و رشته های مورد نیاز در صورت تشخیص، تائید و ارائه عدم نیاز در خارج از ساعات اداری بطور مستقیم از ریاست محترم دانشگاه دانشکده مربوطه بلامانع میباشد.

بدیهی است کسانی که از گذراندن طرح نیروی انسانی معاف شده اند در صورت تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان و یا نداشتن تعهدات قانونی دیگر موسس و یا مسئول فنی باشند کلیه موسسات پزشکی و پیراپزشکی – ارائه گواهی گذراندن تعهدات قانونی توسط پرسنل همکار در موسسات الزامی نیست و این گروه میتوانند همزمان با گذراندن تعهدات قانونی با ارائه گواهی عدم نیاز در خارج از ساعات فعالیت موظف به عنوان -۰همکار فعالیت نمایند.

موسسات فیزیوتراپی و ارتوپدی فنی موظفند حداقل یک نفر همکار دارای مدرک مشابه یا مدرک رشته های پیراپزشکی از مقطع کاردانی یا (بالاتر را جهت همکاری معرفی نمایند و معرفی کارشناس پرستاری و یا مدارک پزشکی جداگانه به عنوان منشی و مسئول بایگانی این موسسات الزامی نیست و مفاد مرتبط با این موضوع در آئین نامه های مربوطه لغو میگردد. بدیهی است رعایت طرح انطباق ارائه خدمات توسط فرد همگن و یا با حضور فرد همگن یا محارم (بیمار در موسسه مطب پزشکان الزامی است.

۶- تاسیس موسسه فیزیوتراپی جهت ارائه خدمات اختصاصی به خانمها یا آقایان بلامانع می باشد و در این گونه موسسات استفاده از پرسنل همکن کفایت می

-۷- پذیرش مسئولیت فنی موسسات پزشکی و پیراپزشکی توسط موسس این موسسات الزامی نبوده و مقاد متناقض با این موضوع در آئین نامهها لغو میگردد. کلیه موسسات پزشکی و پیراپزشکی نماید.

– با توجه به لزوم حضور مسئول فنی در موسسات پزشکی و پیراپزشکی پذیرش درخواست و صدور پروانه مسئول فنی شیفتهای متناوب شب ، صبح و شب و عصر و شب برای یک نفر در یک موسسه یا چند موسسه مجاز نمی باشد و موسسات پزشکی و پیراپزشکی شبانه روزی باید حداقل ۳ نفر را به عنوان مسئول فنی معرفی نمایند (حداقل ۲ نفر برای نوبت کاری شب .).

البته برای مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری مرکز مشاوره و ارائه خدمات بالینی در منزل و مرکز آمبولانس خصوصی معرفی حداقل ۲ نفر مسئول فنی برای کلیه ساعات فعالیت یک نفر برای صبح و عصر و یک نفر برای شب کفایت می صورت غیبت مسئول فنی در یک نوبت کاری پزشک، یا کارشناس واجد شرایط جانشینی مطابق شرایط و مدرک تحصیلی قید شده در آئین نامه هر موسسه میتواند با تکمیل و امضاء فرم جانشینی مسئولیت فنی موسسه را در آن نوبت کاری تقبل نماید.

۹ با توجه به شرح وظایف مسئول فنی و لزوم مدیریت و بعضا هماهنگیهای غیر تخصصی در اداره یک موسسه ضمن اینکه اولویت پذیرش مسئولیت فنی موسسات با متخصصین رشته های مرتبط با فعالیت باشد اما در صورت عدم وجود داوطلب تخصصی پذیرش مسئولیت فنی درمانگاههای موسس تخصصی توسط پزشکان و دندانپزشکان عمومی درمانگاه دندانپزشکی بلامانع است بدیهی است. مسئول فنی موظف است ضمن نظارت بر کلیه فعالیتهای موسسه هماهنگی های لازم با متخصصین مربوطه را جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به متقاضیان به عمل آورد.

۱۰ – درمانگاههای عمومی موظفند حداقل ۲ کارشناس پرستاری و یا یک کارشناس همراه با یک نفر بهیار را با رعایت طرح انطباق جهت هر نوبت کاری معرفی نمایند .

۱۱- در مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری معرفی مسئولین فنی واجد شرایط پرستار دارای سابقه کاری لازم مصرح در آئین (نامه برای کلیه نوبتهای کاری همانند سایر موسسات الزامی است و نیازی به معرفی رئیس مرکز سوپروایزر در گردش و ثابت به صورت جداگانه وجود ندارد. بدیهی است کلیه فعالیت های موسسه باید با نظارت مسئول فنی صورت پذیرد.

۱۲- با توجه به ذکر لزوم تاسیس برخی از موسسات پزشکی توسط افراد جویای کارو یا گزینش همکاران موسسه از بین افراد جویای کار در آئین نامههای مربوطه ضمن تاکید بر اهمیت کارآفرینی برای افراد جویای کار بویژه فارغ التحصیلان گروههای پزشکی نظر به عدم وجود بانک اطلاعاتی در خصوص آمار واقعی افراد جویای کار و عدم امکان شناسانی دقیق این افراد و با توجه به اینکه تاسیس موسسه خود زمینه ساز اشتغال و کارآفرینی برای افراد جویای کار خواهد بود، مقتضی است محدودیتی در این راستا برای متقاضیان ایجاد نگردد.

۱۳- با توجه به اهمیت جلوگیری از تردد و فعالیت آمبولانسهای مراکز آمبولانس خصوصی در مرحله موافقت اصولی ، مقتضی است به هیچ وجه قبل از صدور پروانههای بهره برداری و مسئولین فنی این مراکز مراتب جهت شماره گذاری آمبولانسهای آنها به معاونت راهنمائی و رانندگی ناجا منعکس نگردیده و معرفی به آن معاونت منوط به صدور پروانههای بهره برداری و مسئولین فنی این مراکز باشد ضمنا اخذ تائیدیه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه و وزارت جهت صدور پروانههای بهره برداری و مسئولیت فنی مراکز آمبولانس خصوصی الزامی است.

١۴ – مدت اعتبار موافقت اصولی بیمارستان زیر ۵۰ تختخوابی ۴٨ ،ماه ۵۰-۱۰۰ تخت ۶٠٠ ماه و بالای ۱۰۰ تخت ۷۲ماه می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *