ثبت فاکتور بدون موجودی انبار در نرم افزار صدور فاکتور غزال