فهرست
جستجو در سایت
ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

ضوابط تأسیس درمانگاه های شبانه روزی

ضوابط تأسیس درمانگاه های شبانه روزی
راهنمای مطالعه

ضوابط تأسیس درمانگاه های شبانه روزی عمومی

– درمانگـاه مؤسسه ای می باشد که بیماران سرپایی را برای درمان می پذیرد و در موارد فوری حداکثر ۲۴ ساعت می تواند بیمار را بستری نماید و بایستی پس از انجام کمک های اولیه در این مدت وسیله بستـری کـردن بیمـار را در بیمارستان مربوطه بدهد .

– مؤسساتی که تاکنون به نام کلینیک یا پلی کلینیک ایجاد شده اند از این به بعد به نام درمانگاه نامیده خواهد شد .

– اجازه تأسیس به کلیه افراد حقیقی وحقوقی داده می شود و در صورتی که گروه های پزشکی یا مؤسسات خیریه بخواهند درمانگاه تأسیس نمایند بایستی یک نفر پزشک جزء هیئت امنا باشد .

تبصره ۱: متقاضیان تاسیس درمانگاه باید حداقل ۵ نفر بوده و۳ نفر از آنها (نصف به علاوه یک )از گروه پزشکی وپیراپزشکی جویای کار از مقطع کاردانی به بالا باشند .بقیه اعضاء می توانند از سایر افراد حقیقی وحقوقی باشند .

تبصره ۲ : دو سوم سهام داران بایستی از گروه فارغ تحصیل گروه پزشکی وپیراپزشکی باشند .در ضمن هر فرد می تواند حداکثر در دو موسسه پزشکی سهام دار شود .

تبصره ۳ : به هر فرد واجدشرایط وصلاحیت بیش از یک پروانه تاسیس داده نمی شود وهر فرد می تواند حداکثر در دو موسسه پزشکی (به صورت حقیقی وحقوقی )به عنوان موسس عضویت داشته باشد .

تبصره ۴ : مدت اعتبار ،تمدید یا لغو موافقت اصولی مطابق مفاد قرار داد تاسیس منعقده بین موسس و وزارت از تاریخ صدور حداکثر به مدت ۲ سال می باشد وپس از آن در صورت عدم راه اندازی موافقت اصولی درمانگاه لغو می شود .

تبصره ۵ : تمدید یا لغو موافقت اصولی پس از مدت مز بور منوط به موافت کمیسیون قانونی وحداکثر به مدت ۶ ماه خواهد بود .

– در صورت فـوت مـؤسس یا دلایلی که مؤسس قادر به اداره درمانگاه نباشد در صورتی که فرد دیگری از طرف مؤسس و یا وارث قانونی او معرفی شود اجازه تأسیس به نام او صادر می شود و تا تائید صلاحیت شخص مذکور که از ۲ سال نبایستی تجاوز نماید مسئول فنی درمانگاه می تواند درمانگاه را اداره نماید و پـس از انقضاء مدت مقرر اجاره تأسیس لغو یا امتیاز تاسیس موسس از پروانه مشترک حذف خواهد شد .

– شروع به کار درمانگاه منوط به معرفی مسئول فنی حداقل دو نفرو سایر افراد فنی درمانگاه بوده که پس از تائید صلاحیت آنان پروانه اشتغال به کار داده می شود .

– حضور فیزیکی مسئول فنی درمانگاه در ساعات تقبل مسئولیت فنی الزامی است .

– حداقل پزشک برای درمانگاه های عمومی سه نفر و در درمانگاه های تخصصی برحسب رشته تخصصی یک نفر پزشک متخصص وجود داشته باشد .

– درمانگاه داروهای فوری را برای موارد اورژانس می تواند در قفسه ای نگهداری نماید و بایستی نسخه داروئی مصرف شده را به بیمار بدهد

– در صورت انصراف مسئول فنی درمانگاه مؤسس یک ماه قبل می بایست مسئول فنی دیگری را جهت تائید صلاحیت به دانشگاه مربوطه معرفی نماید و مسئول فنی مستعفی می بایست تا تائید صلاحیت مسئول فنی جدید به فعالیت خود ادامه دهد .

درمانگاه شبانه روزی

اخذ پروانه

– جهت اخذ پروانه بهره برداری معرفی حداقل ۵۰ %کادر پزشکی وپیراپزشکی (مسئول فنی ،پزشکان وپیراپزشکان) از دانش آموختگان گروه پزشکی ووابسته جویای کار که در مراکز دولتی ،خصوصی ،خیریه وارگان ها هیچ نوع اشتغال نداشته باشند برای تمامی نوبت های کاری ضروری است .

تبصره : طبق شرح وظایف ، مسئول فنی تا یک سال غیر قابل تغییر می باشد .

– هرگونه اعمال جراحی که مستلزم بیهوشی عمومی بوده در درمانگاه ها ممنوع می باشد .

– درمانگاه تخصصی فقط دارای بخشی است که پروانه برای آن صادر شده است .

– ساعات کار درمانگاه ها روزانه حداقل هشت ساعت صبح و عصر و ساعات کار درمانگاه های شبانه روزی در تمام ساعات شبانه روز بدون تعطیلی می باشد .

– مسئول فنی درمانگاه موظف است صورت اسامی پزشکان معالج و ساعات کار آنان و رونوشت پروانه تأسیس را به نظام پزشکی اعلام دارد .

– مسئول فنی درمانگاه موظف است هرگونه تغییر فنی درمانگاه را در مدت سه روز به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و نظام پزشکی اعلام نماید .

– درمانگاه مجاز به انتشار هیچ نوع اعلامیه یا اطلاعیه یا رپورتاژ یا آگهی تبلیغاتی در جراید نمی باشد .

– نسخه های صادر شده باید کاملاً خوانا و امضاء شده با ذکر نام و شماره نظام پزشکی باشد .

– درمانگاه پس از ترخیص بیمار صورت حساب به بیمار با مهر و امضاء پزشک معالج تحویل نماید .

– اسامی پزشکان شاغل و ساعات کار در رشته تخصصی در معرض دید عموم نصب گردد .

– ساعات خدمت پزشکان نباید مقارن ، ساعات اشتغال آنان در محل دیگر باشد .

– مسئولیت فنی و تعیین حق معالج و دستمزد خدمات پزشکی به عهده مسئول فنی یا جانشین او میباشد .

– تابلوی درمانگاه باید ساده و حداکثر دو برابر تابلوی پزشکان و بدون ذکر نام پزشکان شاغل در درمانگاه باشد .

– ساعات کار می بایست بر روی سر نسخه و تابلوی درمانگاه قید شده باشد .

– هیچ پزشکی نمی تواند نام درمانگاه یا نامی نظیر آن را بر مطب خود بگذارد .

– درمانگاه های خیریه ملزم به ارائه خدمات شبانه روزی نبوده در صورت تمایل به ادامه فعالیت در ساعات شب بایستی مسئول فنی شب معرفی نمایند .

– درمانگاه های تخصصی می توانند با درخواست متقاضی روزانه فعالیت نمایند .

– در صورت مفقود شدن پروانه ها لازم است مؤسس یا مؤسسین از طریق دانشگاه مربوطه نسبت به اخذ المثنی اقدام نماید .

– هر پزشک مجاز به احداث بیش از یک مؤسسه درمانی نمی باشد .

– براساس ماده ۱۹۵ برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کلیه واحدهای درمانی سازمان های دولتی که تا تصویب قانون برنامه سوم ( سال ۱۳۷۹ ) مجوز تأسیس و راه اندازی از آن دستگاه دریافت نداشته اند مشمول ممنوعیت ماده ۱۹۵ قانون مذکور می گردند و مجاز به تأسیس ، توسعه و یا راه اندازی واحدهای درمانی نمی باشند .

– درمانگاه فقط مجاز به ارائه خدماتی است که در پروانه تأسیس آن قید گردیده است .

– تعرفه های مصوب وزارت مبتوع بایستی در درمانگاه در معرض دید عمومی نصب گردد .

– دارا بودن یک دستگاه آمبولانس برای درمانگاه های شبانه روزی ضروری است .

– کادر پزشک و پیراپزشک بایستی به وزارت متبوع و دانشگاه مربوطه معرفی گردند .

– هر یک از واحدهای پاراکلینیکی و تشخیصی در درمانگاه بایستی دارای مسئول فنی باشند .

– برای بیماران بایستی پرونده پزشکی تهیه شود و سپس در محل مناسب بایگانی گردد (مسئول پذیرش وبایگانی مرکز بایستی از بین افراد جویای کار رشته کارشناسی یا کاردانی (مدارک پزشکی )انتخاب ومعرفی شوند (درصورت نبودن داوطلب استفاده از سایر رشته های حرف وابسته پزشکی نظیر پرستاری بلامانع است )

– در صورتی که مسئول فنی درمانگاه وهر یک از بخش های پاراکلینیک نخواهد به کار ادامه دهد بایستی مراتب را به صورت کتبی دوماه قبل به دانشگاه مربوطه وموسس یا موسسان درمانگاه اعلام نماید ودر طی مدت مذکور موسسان درمانگاه موظفند مسئول فنی واجد شرایط دیگری را معرفی نمایند تا پس از بررسی وتائید صلاحیت وی توسط کمیسیون قانونی برابر مقررات پروانه مسئولیت فنی جدید صادر شود .

تبصره :در صورت عدم امکان بررسی صلاحیت مسئول فنی جدید در مدت مذکور توسط کمیسیون قانونی ،معرفی یک نفر جانشین واجد شرایط به طور موقت (حداکثر سه ماه )توسط موسس یا موسسان الزامی است .

– معرفی یک نفر کارشناس یا کاردان پرستاری وحضور یک نفر خدمت کار در هر نوبت کاری ضروری است .

– موسسان درمانگاه موظفند هر سال نسبت به اعلام تقاضا ی ارزشیابی طبق ضوابط واستاندارد های موجود توسط وزارت اقدام نمایند ومی بایست آخرین درجه ارزشیابی را در قسمت پذیرش به نحوی که کاملا قابل رویت باشد نصب نمایند.

ساختمان

– فاصله بین دو درمانگاه مشابه از نزدیک ترین مسیر در شهرهای تهران ‘ کرج ‘ شهریار ‘ رباط کریم ‘ هشتگرد نبایستی کم تر از ۲۰۰ متر باشد ( در مناطق تابعه شهرستان های کرج ‘ شهریار ‘ رباط کریم ‘ ساوجبلاغ رعایت حداقل ۳۰۰ متر فاصله الزامی است ) .

تبصره : در مورد رعایت فاصله های قانونی الویت با متقاضی می باشد که تاریخ درخواست او بر دیگری پیشی داشته باشد .

– حداقل تعداد اطاق برای تاسیس درمانگاه عمومی شامل شش اطاق ویک سالن انتظار با امکانات کافی می باشد ودر نظر گرفتن فضاهای لازم جهت بخش های پارا کلینیک به غیر از مساحت ، حداقل زیر بنای ۲۰۰ متر مربع می باشد .

– محل درمانگاه در کوچه ماشین رو و ترجیحاً بر خیابان باشد .

– حفظ حداقل زیربنای مفید درمانگاه به اندازه ۲۰۰ متر مربع است .

– حداقل عرض ساختمان بایستی ۱۲ متر باشد .

– حداقل عرض راه پله ۱۲۰ سانتی متر ، حداکثر بلندی پله ۱۸ سانتی متر و شیب پله ۵ درصد با دست انداز و پاگرد مناسب .

– در صورتی که تعداد پله ها از طبقه همکف به بالا بیش از ۱۶ پله باشد وجود آسانسور ضروری می باشد . ( اولویت در طبقه همکف است ) .

– در صورتی که درمانگاه در طبقات همکف ،اول یا زیر زمین ساختمان نباشد تعبیه آسانسور جهت انتقال بیماران الزامی است .

– در صورتی که درمانگاه در زیرزمین قرار داشته باشد حداکثر تعداد پله ها از طبقه همکف به زیرزمین ۸ پله می باشد و سایر شرایط ساختمانی نیز در نظر گرفته شود ( زیرزمین فقط در شرایط استثنائی قابل قبول است ) .

– ارتفاع سقف برای درمانگاه های جدیدالاحداث در طبقات ۸/۲ متر و در زیرزمین ۳ متر ضروری است .

– هر درمانگاه بایستی ۳ بخش داشته باشد که بخشهای جراحی و داخلی اجباری بوده و بخش سوم انتخابی است .

– پیش بینی راه خروج اضطراری برای درمانگاه های جدیدالاحداث الزامی است .

– تامین کلیه اقدامات ایمنی از جمله اطفاءحریق ضروری است .

– در کلیه قسمت های درمانگاه تأمین نور و تهویه طبیعی ضروری است .

– تأمین سیستم سرمایش و گرمایش مناسب ضروری است .

– امکان دفع صحیح و بهداشتی فاضلاب لازم است، مهیا باشد .

– امکان دفع صحیح و بهداشتی زباله ضروری است .

– در درمانگاه های واقع در مجتمع مسکونی ، تجاری و غیره مسیر عبور بیمار به درمانگاه بایستی از مسیر عبور با سایر قسمت های ساختمان جدا باشد .

تبصره : در صورتی که درمانگاه در مجتمع مسکونی واقع شده باشد ارائه رضایت نامه کتبی و معتبر مالکین و ساکنین ساختمان الزامی است .

تأمین حداقل فضاهای مورد نیاز به شرح زیر ضروری است :

– حداقل تخت های لازم جهت تزریقات وپانسمان وسرم درمانی وتحت نظر ۶ عدد با تفکیک فضای لازم برای خانم ها وآقایان می باشد .

– محل تزریقات و پانسمان به تفکیک برای خانم ها و آقایان با کاشی کاری تا سقف که واجد دستشویی با آب گرم و سرد باشد.

– وجود سرم تراپی یا بستر موقت به تفکیک برای خانم ها و آقایان با رنگ روغنی قابل شستشو

– وجود محل CSR با کف شوی و کاشی کاری تا سقف که دارای ارتباط مناسب با اتاق عمل سرپایی باشد لازم است

– اتاق CPR حداقل ۱۲ متر (۴ * ۳ متر مربع ) با رنگ روغنی قابل شستشو در ابتدای ورودی درمانگاه ضروری است.

– هر درمانگاه بایستی حداقل دارای دو سرویس بهداشتی به تفکیک خانم و آقا با رعایت کلیه شرایط بهداشتی باشد.

– پیش بینی آبدارخانه با کاشی کاری به صورت توکار و بدون لبه دیوارها تا ارتفاع ۸۰/۱ متر ضروری است .

– وجود تی شورو اتاق کثیف باتهویه طبیعی ونورمناسب که حداقل تا ارتفاع ۸۰/۱ به صورت توکار و کاشی کاری شده باشد لازم است .

– وجود انبار تجهیزات و لوازم تمیز ضروری است .

– سالن انتظار با زیربنای حداقل ۴۰ متر مربع با نور و تهویه طبیعی ضروری است که دیوارهای آن به ارتفاع ۲۰/۱ متر سنگ کاری به صورت توکار شده باشد .

– وجود اتاق استراحت پزشک کشیک با پوشش مناسب دیوارها ( رنگ روغنی ) لازم است .

– هر درمانگاه باید محلی جهت پارک آمبولانس داشته باشد .

– مطب ها بایستی دارای دستشویی با آب گرم و سرد ، کاشی کاری تو کار پشت دستشوئی به ابعاد ۱ * ۵/۱ مترمربع و پوشش بقیه دیواره ها رنگ روغنی قابل شستشو باشند .

– هر درمانگاه بایستی محلی اختصاصی برای پارک صندلی چرخدار و برانکارد داشته باشد .

– در صورت عدم وجود واشینگ مرکزی وجود سنیگ شستشوی ابزار در مطب دندان پزشکی و مامایی علاوه بر دستشویی پزشک ضروری است .

– در صورت افزایش تعداد اتاق های معاینه لازم است به ازای هر اتاق معاینه ۲۰ متر مربع زیر بنای درمانگاه اضافه شود .

توضیح :از خریدیااجاره ساختمان قبل از تائید کارشناسی خوداری به عمل آید.

اتاق جراحی سرپایی

– حداقل ابعاد اطاق ۴ * ۳ متر مربع می باشد .

– کف بایستی کاشی یا سرامیک باشد .

– دیوار تا سقف کاشی یا، تا ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر کاشی و تا زیر سقف رنگ قابل شستشو داشته باشد .

– حداقل یک چراغ معاینه داشته باشد .

– وجود قفسه داروهای اورژانس الزامی است .

– وجود سینک مناسب جهت شستشوی دست و وجود اتوکلاو در اتاق CSR الزامی است .

– وجود وسایل کامل احیاء ، جراحی سرپایی ، ساکشن ، کپسول اکسیژن .

– در صورت وجود پنجره بایستی فیکس و دوجداره باشد .

– در نظرگرفتن محلی برای وسایل استریل اتاق عمل ( کمد در صورتی که استیل باریل و ضامن باشد قابل قبول است) .

آزمایشگاه

– حداقل فضای مورد نیاز ۱۰۰ متر مربع می باشد .

– ضروری است محلی برای پذیرش ، سالن انتظار در نظر گرفته شود .

– محل نمونه برداری زنان و مردان بایستی جداگانه موجود باشد .

– وجود توالت زنانه و مردانه به طور جداگانه .

– ضروری است سالن آزمایشگاه مجهز به دستشویی باشد .

– اتاق نگهداری ادرار و مدفوع بایستی قابل شستشو ( ترجیحاً کاشی ) و مجهز به هود و دستشویی باشد .

– اتاق باکتری شناسی قابل شستشو ( ترجیحا ً کاشی ) و مجهز به هود و دستشویی باشد .

– محلی جهت اتاق شستشو و استریل در نظر گرفته شود .

– لازم است اتاقی جهت دفتر آزمایشگاه در نظر گرفته شود .

– در صورتی که آزمایشگاه مجوز و پروانه پاتولوژی نیز داشته باشد وجود یک اتاق مجزا و مجهز به هود یا تهویه مناسب و دستشویی ضروری است .

– لازم به ذکر است مساحت هر واحد آزمایشگاه از ۳۵ تا ۴۵ مربع می تواند متغیر باشد .

بخش داروخانه

– ایجاد داروخانه داخل درمانگاه های خصوصی نیاز به داشتن پروانه تأسیس داروخانه می باشد .

وظایف مؤسس داروخانه بشرح زیر می باشد :

– رعایت شئونات اسلامی ، اخلاقی و مسائل حرفه ای

– در صورتی که مؤسس داروخانه به هر دلیلی به داروخانه اشراف نداشته باشد معرفی فرد واجد شرایط به جانشینی خود برای مدت حداکثر ۶ ماه در سال با نظر دانشگاه بلامانع است و در صورت لزوم تمدید مدت یاد شده ، ارائه مدارک لازم به دانشگاه مربوطه و تائید کمیسیون قانونی ضروری خواهد بود و در صورتی که مؤسس داروساز باشد مجاز به قبول مسئولیت داروخانه دیگری در زمان یاد شده نخواهد بود .

– رعایت و اجرای نظریات و پیشنهادات فنی داروخانه

شرایط فنی و وضعیت ساختمانی داروخانه به شرح زیر است .

۱- حداقل مساحت ( کف ) داروخانه روزانه ۲۴ متر مربع بوده و باید انبار یا بالکن داخلی مناسب جهت نگهداری داروها وجود داشته باشد . در مورد داروخانه شبانه روزی حداقل ۴۰ متر مربع مساحت کف و انبار یا بالکن داخلی مناسب خواهد بود این متراژ در مناطق روستایی ودهستان ها با اختلاف ۴ متر مربع قابل قبول می باشد .

۲- حداقل شرایط بهداشتی ، ایمنی و فنی داروخانه ها به شرح ذیل است :

– دیوارها از رنگ آمیزی مناسب برخوردار بوده و کف داروخانه کاملاً صاف و قابل شستشو و دارای دستشوئی وقفسه بندی مناسب با حجم داروها باشد .

– داروخانه می بایست دارای وسایل ایمنی لازم باشد .

– وجود یخچال برای نگهداری داروهایی که باید در دمای پائین نگهداری شود .

– حرارت داخلی داروخانه باید جهت حفظ و حراست داروها مناسب باشد .

۳- وجود فضای ساخت دارو با تجهیزات لازم

مراحل صدور مجوزهای قانونی

الف ) مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقت اصولی

۱- ارائه تقاضا نامه کتبی مهر و امضاء شده متقاضیان که به امضای معاونت محترم درمان و مدیریت محترم درمان رسیده باشد و در دفتر دبیرخانه ثبت شده باشد .

۲- تکمیل فرم های مربوطه ( پس از ارائه تقاضا نامه توسط واحد صدور پروانه ها به متقاضی تحویل داده می شود)

۳- تصویر پروانه دائم و پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر

۴- دانشنامه یا تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان

۵- نامه اعلام عدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت شاغلین رسمی دوایر دولتی

۶- گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی

۷- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری یا آخرین حکم کارگزینی جهت شاغلین رسمی دوایر دولتی+گواهی عدم اعتیاد

۸- فتوکپی صفحه اول شناسنامه + صفحه آخر در صورتی که توضیح دارد+ارائه تصویر یا شماره کارت ملی

۹- لیست اسامی پیشنهادی جهت نام گذاری مؤسسه با مهر و امضای متقاضیان

۱۰- نامه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در خصوص نداشتن تقاضا و مؤسسه در حوزه تحت نظارت آنان ، در مورد متقاضیان و غیر تکراری بودن اسامی پیشنهادی

۱۱- عکس ۴ * ۳ دوقطعه ( جهت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری وعدم اعتیاد)

توضیح : در خصوص نامه های مورد اشاره در بندهای ۷ و ۱۰ و۱۱ مکاتبه از طریق این دانشگاه پس از ارائه سایر مدارک توسط طرف متقاضی انجام می پذیرد بدیهی است پی گیری در مورد وصول پاسخ نامه های فوق به عهده متقاضی می باشد .

ب ) پس از تکمیل مدارک ‘ پرونده به کمیسیون قانونی ماده ۲۰ وزارت متبوع ارسال می گردد .

ج ) پس از تائید صلاحیت متقاضی توسط کمیسیون قانونی ماده ۲۰ ، ارائه فرم تکمیل شده قرارداد تأسیس + فیش بانکی طبق دستورالعمل مربوطه ( مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه به متقاضی اعلام خواهد گردید).

د ) صدور موافقت اصولی و ارسال آن به متقاضی

بدیهی است فعالیت به منظور ارائه خدمات درمانی با موافقت اصولی مجاز نمی باشد و ضروری است نسبت به اخذ مجوز بهره برداری و پروانه تأسیس و مسئولین فنی اقدام گردد.

ه ) مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه های تأسیس و مسئولین فنی

۱- پیشنهاد امکان جهت احداث مرکز به صورت کتبی ( با ذکر دقیق آدرس ، کروکی و تلفن تماس ) که توسط متقاضیان مهر و امضاء شده و ثبت دفتر دبیرخانه گردیده باشد .

۲- در صورت تائید شرایط اولیه ساختمان توسط کارشناسان معاونت درمان به صورت کتبی به متقاضی اعلام می گردد ‘ تا نسبت به ارائه نقشه معماری ساختمان با مقیاس ۱۰۰/۱ و نام گذاری فضاها اقدام نمایند .

۳- انجام بازدید توسط کارشناسان مدیریت درمان و بهداشت محیط

۴- آماده سازی ساختمان طبق نقشه تائید شده و رهنمودهای ارائه شده به صورت کتبی که مجموع نظرات گروه کارشناسی ( درمان ، بهداشت محیط ) می باشد .

۵- تجهیز کامل مرکز

۶- معرفی مسئول فنی جهت کلیـه ساعات فعالیت مرکز ( مدارک مورد نیاز مسئول فنی در قسمت مدارک مسئول فنی درج گردیده است )

۷- تصویر مصدق سند مالکیت و اجاره نامه معتبر

۸- لیست تجهیزات به تفکیک بخش ها

۹- لیست اسامی پرسنل به همراه مدارک تحصیلی آنان و لیست اسامی پزشکان به همراه تصویر پروانه مطب معتبر آنان ( به همراه نامه اعلام همکاری پزشکان )

و ) پس از تکمیل مدارک ‘ ارسال پرونده به کمیسیون قانونی ماده ۲۰ وزارت متبوع

ز ) پس از تائید کمیسیون جهت صدور مجوز بهره برداری ارائه فیش بانکی :

ارائه فیش های بانکی جهت هریک از مسئولین فنی طبق دستورالعمل مربوطه ( مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه به متقاضی اعلام خواهد گردید،مبلغ جهت تهران وسایر شهرستان ها متفاوت می باشد).

ح ) صدور پروانه های تأسیس و مسئولین فنی توسط وزارت متبوع و ارسال آن به معاونت درمان دانشگاه

ت ) تحویل پروانه های صادره به مؤسس

مدارک مورد نیاز جهت مسئولین فنی

۱- تکمیل فرم های مشخصات ، معرفی و تقبل مسئولیت فنی ( فرم ها از واحد صدور پروانه ها پس از معرف مسئولین فنی از طرف مؤسس به صورت کتبی تحویل می گردد) .

۲- تصویر پروانه دائم و پروانه مطب معتبر

۳- تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان یا دانشنامه

۴- نامه عدم نیاز در ساعات اداری جهت شاغلین رسمی دوایر دولتی.

۵- اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفری یا آخرین حکم کارگزینی جهت پزشکان استخدام رسمی دوایر دولتی

۶- اصل گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی +گواهی عدم اعتیاد

۷- فتوکپی صفحه اول شناسنامه + صفحه آخر در صورت داشتن توضیح

۸- سه قطعه عکس ۴ * ۳

۹- ارائه تصویر یا شماره کد ملی

توضیح : در خصوص مدارک مورد اشاره در بند ۵و۶ مکاتبه از طریق این دانشگاه پس از ارائه سایر مدارک از طرف متقاضی صورت می پذیرد . بدیهی است پی گیری در مورد وصول پاسخ های فوق به عهده متقاضی می باشد

منبع : وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *