فهرست
جستجو در سایت
ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

آئین نامه تاسیس و اداره مراکز خیریه حوزه سلامت

آئین نامه تاسیس و اداره مراکز خیریه حوزه سلامت
راهنمای مطالعه

در اجرای تبصره ۲ ماده ۱ و ماده ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات سال ۱۳۶۷ و بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۵،۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و به منظورهماهنگی و نظارت بر امور واحدهای بهداشتی درمانی خیریه و نیز ساماندهی، توسعه و تقویت آن ها، تسهیل و تسریع در جریان امور، مقابله بابوروکراسی و تشریفات زاید اداری، جلب مشارکت مردمی، استفاده از کمک های افراد خیر و نیز تقلیل هزینه ها و گسترش فرهنگ خیریه، ضوابط تاسیس و نحوه اداره  مراکز خیریه حوزه سلامت، بر اساس این آیین نامه تصویب می گردد.

آئین نامه تاسیس و اداره مراکز خیریه حوزه سلامت.docx

ماده ۱- تعاریف :

۱-۱- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مطروحه به کار می روند:

وزارت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت درمان : معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

معاونت اجتماعی : معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه/دانشکده : دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

معاونت درمان دانشگاه/دانشکده : معاونت درمان دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

حوزه مشارکت اجتماعی : حوزه مشارکت های اجتماعی دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

کمیسیون قانونی : کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی

مرکز : مراکز خیریه حوزه سلامت.

۲–۱– مرکز خیریه حوزه سلامت ، مرکزی است که به صورت عام المنفعه، غیر انتفاعی، هیئت امنایی(دارای شخصیت حقوقی با اعضاء واجد شرایط و صلاحیت) و با شارکتهای مردمی مطابق این آیین نامه و شرایط هریک از آیین نامه های موسسات پزشکی و پیراپزشکی ابلاغی وزارت، با رعایت ضوابط قانونی و پس از اخذ پروانه های بهره برداری(تاسیس) و مسئول فنی از وزارت ایجاد و اداره می گردد.

ماده ۲- شرایط و فرایند صدور موافقت اصولی و پروانه بهره برداری(تاسیس) بشرح ذیل می باشد:

۱-۲- ارائه درخواست تاسیس مرکز و مدارک مورد نیاز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و صلاحیت به معاونت درمان/ معاونت درمان دانشگاه/دانشکده ذیربط ازطریق سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها برابر ضوابط مربوطه.

تبصره ۱ : حداقل یک نفر از اعضاء هیئت امناء/ هیئت مدیره(مؤسس حقوقی) مراکز خیریه حوزه سلامت به لحاظ مدرک تحصیلی باید پزشک یا پیراپزشک متناسب با حیطه فعالیت خیریه مذکور، مطابق ضوابط و مقررات جاری وزارت باشد.

تبصره ۲ : عضویت افراد به عنوان هیئت مدیره/هیئت امناء(مؤسس) در بیش از یک مؤسسه خیریه سلامت بلامانع است.

۲-۲- بررسی اولیه و اخذ تائیدیه های لازم به لحاظ وجود ظرفیت های لازم در چارچوب نظام سطح بندی خدمات سلامت.

تبصره ۱ : شخصیت حقوقی مرکز باید طبق ضوابط قانونی، مقررات جاری وزارت و شرایط این آیین نامه توسط مراجع ذیربط به ثبت رسیده و در اساسنامه آن، فعالیت حوزه سلامت و اجازه ارائه خدمات بهداشتی، درمانی حتماً ذکر گردد.

۳-۲- ارسال مدارک متقاضیان به معاونت اجتماعی/ حوزه مشارکت های اجتماعی جهت بررسی از نظر ماهیت خیریه موسسه و اعلام به کمیسیون قانونی.

۴-۲- تشکیل کمیسیون قانونی، صدور رای و اعطای موافقت اصولی برای تاسیس موسسه.

۵-۲- صدور پروانه بهره برداری(تاسیس) و مسئولین فنی پس از تاسیس، تجهیز، معرفی مسئولین فنی، کارکنان فنی و اداری تائیدیه های معاونت بهداشتی و دفتر توسعه منابع فیزیکی و امورعمرانی و تصویب کمیسیون قانونی برابر شرایط هریک از آیین نامه های موسسات پزشکی و ضوابط و مقررات مربوطه توسط معاونت درمان/ معاونت درمان دانشگاه/ دانشکده.

تبصره ۱ : اعطای موافقت اصولی و پروانه های قانونی جهت تاسیس و بهره برداری بیش از یک مرکز به موسس حقوقی خیریه با رعایت نظام سطح بندی خدمات سلامت، تصویب کمیسیون قانونی و ضوابط مربوطه بلامانع می باشد .

تبصره ۲ : درخصوص موسسات پزشکی خیریه فعال، ارائه اساسنامه(با درج حیطه فعالیت در حوزه سلامت و ماهیت خیریه موضوع این آیین نامه) و نیز ارائه گزارش عملکرد مالی و سوابق اعضای هیئت مدیره موسسه ضروری است.

تبصره ۳ : در موقوفات حوزه سلامت، وقفنامه در حکم اساسنامه و متولی در حکم هیات مدیره محسوب میگردد.

تبصره ۴ : به موقوفات حوزه سلامت صرفا مجوز مرکز درمانی خیریه داده می شود. ضمناً موسسات پزشکی که وقف میشوند، صرف وقفی بودن زمین موسسه، الزامی

رای خیریه بودن موسسه ایجاد نمیکند.

ماده ۳ – مراکز به لحاظ سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مشمول ضوابط و قوانین جاری وزارت و آیین نامه های موسسات پزشکی می باشند.

ماده ۴ – نظارت بر عملکرد فنی این مراکز شامل رعایت استانداردهای پزشکی، ضوابط موسسات تشخیصی، درمانی و تعرفه خدمات درمانی مطابق  آیین نامه های مربوطه برعهده معاونت دانشگاه/ دانشکده می باشد.

ماده ۵ – علاوه بر تخلفاتی که مطابق قوانین و آیین نامه های وزارت و یا آراء محاکم قضایی موجب اخطار، تعطیل، لغو موقت و یا دائم پروانه های  تاسیس(بهره برداری) و مسئول فنی می گردد، چنانچه وزارت/ دانشگاه/ دانشکده حسب گزارش معاونت های اجتماعی، معاونت دانشگاه/دانشکده و  سایر مراجع ذیصلاح قانونی تشخیص دهند، امور مالی و نحوه اداره مراکز بر خلاف آیین نامه و تعهدنامه مربوطه بوده و مرکز از حالت خیریه و  غیرانتفاعی و عام المنفعه خارج گردیده است، موضوع توسط معاونت درمان دانشگاه/ دانشکده به کمیسیون قانونی احاله گردیده تا در این مورد تصمیم گیری شود.

آئین نامه تاسیس و اداره مراکز خیریه حوزه سلامت

ماده ۶ – نحوه اداره و ضوابط مالی و اداری مراکز بر اساس اصول ذیل خواهد بود :

۱-۶- مراکز موضوع این آیین نامه از نظر مالی باید به نحوی اداره شوند که در هر زمان موسسه بصورت خیریه، غیر انتفاعی و عام المنفعه باشد.

۲-۶- مرکز باید دارای دفاتر قانونی بوده و کلیه امور مالی در آنها درج و اسناد مربوطه در امور مالی مرکز متمرکز و نگهداری گردیده و در مواقع مورد نیاز و در هر زمان در اختیار وزارت/ دانشگاه/ دانشکده قرارگیرد.

۳-۶- کلیه مراکز خیریه حوزه سلامت می بایست دارای حسابرس رسمی بوده و گزارش حسابرسی و عملکرد مالی خود را باید سالیانه به حوزه مشارکت اجتماعی مربوطه ارائه نمایند.

تبصره ۱ : تمدید پروانه های قانونی مراکز منوط به ارائه گزارش حسابرسی و عملکرد مالی آنها می باشد.

تبصره ۲ : حوزه مشارکتهای اجتماعی بر عملکرد مالی موسسه و تغییرات اساسنامه(موضوع این آیین نامه)، نظارت مستمر اعمال نموده و گزارش موارد تخلف را به معاونت دانشگاه/دانشکده ارسال می نماید.

۴-۶- تمام واحدها و بخش های مؤسسات پزشکی خیریه اعم از پاراکلینیک و سایر زیرمجموعه جزء لاینفک مؤسسه خیریه تلقی شده و مشمول ضوابط و مقررات این آیین نامه به لحاظ اداره، مقررات مالی، تعرفه های پزشکی می باشند.

۵-۶- تعرفه های پزشکی این مراکز بر اساس تعرفه های قانونی مصوب هیات محترم وزیران تعیین می گردد.

۶-۶-کلیه مراکز باید دارای واحد مددکاری اجتماعی باشند.

۷-۶- مراجعه کنندگان نیازمند و فاقد بضاعت مالی بر اساس تشخیص واحد مددکاری اجتماعی و در حد توان مالی مرکز از تسهیلات مالی جهت درمان برخوردار خواهند شد.

ماده ۷- این آئین نامه در ۷ ماده ، ۹ تبصره به جایگزینی “آئین نامه قبلی تاسیس و اداره مراکز خیریه بهداشتی درمانی ابلاغی به تاریخ ۲۵/۱۲/۸۰″، تصویب گردیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

دکتر سیدحسن هاشمی

منبع

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *